Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
24 313 353 € 25 079 337 € 23 210 563 € 22 915 297 € 23 316 380 € 21 702 653 € 20 671 141 € 18 621 547 € 17 738 994 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 157 993 € 11 387 270 € 11 296 967 € 10 301 326 € 10 305 212 € 5 821 899 € 5 119 088 € 5 784 857 € 6 370 017 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 163 663 € 468 880 € 251 392 € 31 021 € 10 138 € 0 € 503 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 153 663€ 17 877€ 24 535€ 31 021€ 10 138€ 503€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
10 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
451 003€ 226 857€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 993 304 € 10 917 365 € 11 044 550 € 10 269 280 € 10 294 049 € 5 820 875 € 5 118 066 € 5 783 337 € 6 369 017 €
012
A.II.1
Pozemky
533 481€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€
013
A.II.2
Stavby
5 955 968€ 5 658 285€ 5 879 867€ 6 211 521€ 6 556 108€ 3 898 707€ 4 051 036€ 4 258 357€ 4 460 364€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 068 680€ 4 595 549€ 4 511 505€ 3 326 039€ 2 167 573€ 867 611€ 523 101€ 977 806€ 1 328 518€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
85 356€ 48 480€ 55 744€ 67 125€ 40 775€ 23 612€ 9 209€ 10 294€ 15 120€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
328 939€ 81 571€ 63 954€ 93 557€ 996 113€ 58 125€ 1 240€ 3 400€ 31 535€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
20 880€ 37 558€ 439 340€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 026 € 1 025 € 1 025 € 1 025 € 1 025 € 1 024 € 1 022 € 1 017 € 1 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
1 026€ 1 025€ 1 025€ 1 025€ 1 025€ 1 024€ 1 022€ 1 017€ 1 000€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 118 295 € 13 671 225 € 11 892 385 € 12 592 025 € 12 996 559 € 15 872 876 € 15 536 497 € 12 809 667 € 11 348 836 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 590 504 € 3 132 440 € 2 977 179 € 2 637 017 € 1 693 174 € 1 049 719 € 966 608 € 1 162 582 € 1 137 074 €
035
B.I.1
Materiál
2 499 090€ 1 345 963€ 1 254 623€ 1 212 761€ 750 690€ 593 774€ 496 187€ 601 812€ 871 052€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
163 039€ 359 379€ 259 667€ 234 943€ 185 542€ 68 792€ 81 957€ 71 916€ 86 834€
037
B.I.3
Výrobky
891 012€ 600 167€ 894 890€ 636 017€ 363 710€ 330 885€ 312 582€ 448 253€ 113 472€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 037 363€ 826 931€ 567 999€ 553 296€ 393 232€ 56 268€ 75 882€ 40 601€ 65 716€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
42 076 € 234 300 € 457 735 € 402 741 € 824 757 € 1 762 243 € 2 315 577 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
42 076€ 234 300€ 457 735€ 402 741€ 824 757€ 1 762 243€ 2 315 577€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 472 872 € 10 523 489 € 8 861 415 € 9 722 130 € 10 837 581 € 14 410 346 € 13 670 429 € 9 534 659 € 7 332 098 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 730 043 € 3 763 883 € 2 227 151 € 2 457 912 € 1 768 990 € 2 747 441 € 2 676 042 € 2 187 503 € 1 556 555 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 081 823€ 2 206 215€ 1 661 836€ 1 841 221€ 1 367 896€ 2 318 210€ 2 222 387€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
648 220€ 1 557 668€ 565 315€ 616 691€ 401 094€ 429 231€ 453 655€ 2 187 503€ 1 556 555€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 333 732€ 6 623 706€ 6 479 980€ 6 789 653€ 8 977 579€ 11 619 331€ 10 938 434€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
7 287 002€ 5 711 716€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
397 960€ 132 256€ 152 763€ 472 320€ 86 925€ 41 029€ 52 847€ 57 183€ 56 801€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 137€ 3 644€ 1 521€ 2 245€ 4 087€ 2 545€ 3 106€ 2 971€ 7 026€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
54 919 € 15 296 € 11 715 € -1 422 € 8 069 € 10 070 € 74 703 € 350 183 € 564 087 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 816€ 2 895€ 3 333€ 2 338€ 3 203€ 1 159€ 1 573€ 2 469€ 1 668€
073
B.V.2.
Účty v bankách
46 103€ 12 401€ 8 382€ -3 760€ 4 866€ 8 911€ 73 130€ 347 714€ 562 419€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
37 065 € 20 842 € 21 211 € 21 946 € 14 609 € 7 878 € 15 556 € 27 023 € 20 141 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37 065€ 20 842€ 21 211€ 21 162€ 13 109€ 7 878€ 10 040€ 5 867€ 8 141€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
784€ 1 500€ 5 509€ 21 156€ 12 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
24 313 353 € 25 079 337 € 23 210 563 € 22 915 297 € 23 316 380 € 21 702 653 € 20 671 141 € 18 621 547 € 17 738 994 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
18 969 362 € 20 676 875 € 19 559 368 € 19 467 924 € 18 438 325 € 18 334 727 € 17 862 302 € 16 092 309 € 15 694 260 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 €
082
A.I.1
Základné imanie
13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 367 481 € 1 367 481 € 1 367 481 € 1 174 642 € 985 812 € 792 490 € 613 849 € 518 962 € 440 032 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 367 481€ 1 367 481€ 1 367 481€ 1 174 642€ 985 812€ 792 490€ 613 849€ 518 962€ 440 032€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
634 589 € 517 082 € 425 634 € 1 877 € 1 109 € 1 005 € 813 € 813 € 813 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
634 589€ 517 082€ 425 634€ 1 877€ 1 109€ 1 005€ 813€ 813€ 813€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 292 486 € 5 117 506 € 4 091 447 € 4 616 599 € 3 776 598 € 3 866 426 € 3 572 834 € 1 897 728 € 1 578 609 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 343 991 € 4 402 462 € 3 651 195 € 3 447 373 € 4 878 055 € 3 367 926 € 2 808 839 € 2 529 238 € 2 044 734 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
138 190 € 93 872 € 8 937 € 13 060 € 14 308 € 11 831 € 16 036 € 35 376 € 22 466 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 130€ 17 619€ 10 353€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 879€ 12 942€ 8 937€ 13 060€ 14 308€ 11 831€ 10 906€ 9 380€ 12 113€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
8 377€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
124 311€ 80 930€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 814 084 € 4 104 428 € 3 417 566 € 3 204 029 € 4 698 337 € 3 243 747 € 2 634 802 € 2 360 260 € 1 877 997 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 293 500 € 3 398 700 € 2 919 985 € 2 850 418 € 4 157 735 € 1 966 533 € 2 393 432 € 2 172 493 € 1 709 255 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 275 251€ 1 380 368€ 1 368 594€ 1 254 432€ 2 857 999€ 907 081€ 2 213 436€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 018 249€ 2 018 332€ 1 551 391€ 1 595 986€ 1 299 736€ 1 059 452€ 179 996€ 2 172 493€ 1 709 255€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
290 924€ 251 837€ 226 598€ 196 221€ 152 559€ 126 591€ 130 387€ 99 736€ 87 950€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
185 881€ 145 931€ 138 211€ 126 924€ 107 417€ 83 148€ 80 666€ 65 591€ 58 476€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
44 315€ 306 976€ 132 128€ 30 284€ 279 003€ 1 067 206€ 21 270€ 13 880€ 12 047€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-536€ 984€ 644€ 182€ 1 623€ 269€ 9 047€ 8 560€ 10 269€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
389 960 € 203 677 € 218 931 € 217 127 € 154 024 € 102 386 € 153 945 € 130 605 € 139 079 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
118 421€ 94 006€ 100 918€ 85 193€ 85 774€ 46 666€ 46 369€ 85 905€ 97 499€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
271 539€ 109 671€ 118 013€ 131 934€ 68 250€ 55 720€ 107 576€ 44 700€ 41 580€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 757€ 485€ 5 761€ 13 157€ 11 386€ 9 962€ 4 056€ 2 997€ 5 192€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé