Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Basta digital s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
532 764 € 378 446 € 248 480 € 251 344 € 168 160 € 231 784 € 174 347 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
38 173 € 43 740 € 57 299 € 75 654 € 16 499 € 21 380 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
18 635 € 21 856 € 35 128 € 48 399 € 14 996 € 19 508 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
11 636€ 20 396€ 29 156€ 37 915€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
6 999€ 1 460€ 5 972€ 10 484€ 14 996€ 19 508€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 176 € 16 044 € 22 171 € 27 255 € 1 503 € 1 872 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 176€ 16 044€ 22 171€ 23 945€ 1 503€ 1 872€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 310€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
10 362 € 5 840 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 500€ 1 500€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
8 862€ 4 340€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
483 366 € 331 934 € 189 119 € 173 242 € 146 467 € 210 064 € 171 072 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
199 804 € 221 210 € 119 213 € 107 124 € 108 917 € 206 361 € 158 015 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
182 258 € 221 210 € 113 931 € 106 553 € 104 452 € 205 790 € 145 217 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
182 258€ 221 210€ 113 931€ 106 553€ 104 452€ 205 790€ 145 217€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 427€ 5 282€ 3 394€ 12 165€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
119€ 571€ 1 071€ 571€ 633€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
283 562 € 110 724 € 69 906 € 66 118 € 37 550 € 3 703 € 13 057 €
072
B.V.1.
Peniaze
143€ 193€ 406€ 364€ 110€ 1 566€ 3 787€
073
B.V.2.
Účty v bankách
283 419€ 110 531€ 69 500€ 65 754€ 37 440€ 2 137€ 9 270€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 225 € 2 772 € 2 062 € 2 448 € 5 194 € 340 € 3 275 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 570€ 2 772€ 2 062€ 2 448€ 1 075€ 340€ 3 275€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 655€ 4 119€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
532 764 € 378 446 € 248 480 € 251 344 € 168 160 € 231 784 € 174 347 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
103 381 € 117 242 € 72 208 € 73 691 € 26 353 € 24 435 € 40 360 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
66 742 € 11 556 € 4 353 € 2 435 € -2 000 € 53 042 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
66 742€ 36 602€ 46 238€ 39 035€ 37 117€ 32 682€ 53 042€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-36 602€ -34 682€ -34 682€ -34 682€ -34 682€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
14 639 € 95 242 € 38 652 € 47 338 € 1 918 € 4 435 € -34 682 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
412 833 € 190 331 € 134 817 € 158 189 € 141 807 € 207 349 € 133 821 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 501 € 6 580 € 6 585 € 6 416 € 6 003 € 2 708 € 1 593 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 464€ 422€ 1 261€ 2 110€ 2 687€ 168€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 037€ 6 158€ 5 324€ 4 306€ 3 316€ 2 540€ 1 593€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
250 000€ 33 180€ 52 114€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
145 186 € 176 227 € 120 209 € 146 276 € 116 247 € 163 800 € 78 395 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
110 743 € 106 876 € 81 645 € 78 778 € 78 765 € 99 283 € 45 755 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
110 743€ 106 876€ 81 645€ 78 778€ 78 765€ 99 283€ 45 755€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 000€ 1 697€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 958€ 16 571€ 14 089€ 31 374€ 16 863€ 19 931€ 10 771€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 730€ 7 689€ 6 968€ 7 003€ 8 161€ 9 187€ 9 841€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
16 755€ 45 091€ 17 507€ 29 121€ 12 458€ 35 399€ 10 257€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
74€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 146 € 7 524 € 8 023 € 5 497 € 6 997 € 7 661 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 146€ 7 524€ 8 023€ 5 497€ 6 997€ 7 661€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
12 560€ 1 719€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 550 € 70 873 € 41 455 € 19 464 € 166 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
622€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 550€ 70 251€ 41 455€ 19 464€ 166€