Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LAMA SK s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 307 187 € 4 816 419 € 3 638 690 € 2 174 660 € 1 273 731 € 529 684 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
362 866 € 490 257 € 411 762 € 278 634 € 109 864 € 128 888 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
15 189 € 19 257 € 24 948 € 32 261 €
005
A.I.2
Software
1 623€ 4 868€
007
A.I.4
Goodwill
15 189€ 19 257€ 23 325€ 27 393€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
330 983 € 454 284 € 370 470 € 230 218 € 103 309 € 128 888 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
330 983€ 454 284€ 336 911€ 230 218€ 103 309€ 128 888€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
33 559€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
16 694 € 16 716 € 16 344 € 16 155 € 6 555 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
16 694€ 16 716€ 16 344€ 16 155€ 6 555€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 896 680 € 4 319 322 € 3 061 834 € 1 688 357 € 1 161 948 € 399 420 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
41 538 € 36 646 € 28 608 € 22 777 € 31 914 € 65 310 €
032
B.I.1
Materiál
41 538€ 29 583€ 16 542€ 7 811€ 11€
036
B.I.5
Tovar
7 063€ 12 066€ 14 966€ 31 903€ 65 310€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
6 375 € 4 573 € 7 370 € 9 759 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
6 375€ 4 573€ 7 370€ 9 759€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 504 410 € 3 425 398 € 2 549 237 € 1 621 370 € 1 051 118 € 319 968 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 085 778€ 3 305 157€ 2 473 403€ 1 573 861€ 1 045 791€ 307 409€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
12 610€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 335€ 507€ 164€ 1 759€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
393 297€ 107 124€ 75 670€ 47 509€ 5 327€ 10 800€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
344 357 € 852 705 € 476 619 € 34 451 € 78 916 € 14 142 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 446€ 5 672€ 2 386€ 372€ 777€ -3 332€
057
B.IV.2
Účty v bankách
339 911€ 847 033€ 474 233€ 34 079€ 78 139€ 17 474€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
47 641 € 6 840 € 165 094 € 207 669 € 1 919 € 1 376 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
79€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
39 584€ 6 840€ 11 344€ 7 201€ 1 919€ 1 376€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 057€ 153 671€ 200 468€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 307 187 € 4 816 419 € 3 638 690 € 2 174 660 € 1 273 731 € 529 684 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 646 878 € 1 053 130 € 288 713 € 41 864 € 14 856 € -13 764 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 000 € 100 000 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 000 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 000€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
943 129 € 281 409 € 39 273 € 7 552 € -21 068 € 22 457 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
988 668€ 326 948€ 84 812€ 53 091€ 24 471€ 24 471€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-45 539€ -45 539€ -45 539€ -45 539€ -45 539€ -2 014€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
593 749 € 671 057 € 242 136 € 27 008 € 28 620 € -43 525 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 648 975 € 3 710 853 € 3 333 634 € 2 040 482 € 1 249 855 € 543 448 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
353 741 € 240 412 € 193 792 € 141 728 € 53 976 € 16 373 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
346 841€ 235 412€ 187 092€ 137 428€ 53 976€ 16 373€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 900€ 5 000€ 6 700€ 4 300€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
97 476 € 379 445 € 325 110 € 219 374 € 94 429 € 108 551 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
29 024€ 30 951€ 36 866€ 18 898€ 7 547€ 2 260€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
68 452€ 348 494€ 288 244€ 200 476€ 86 882€ 106 291€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 197 758 € 3 090 996 € 2 814 732 € 1 679 380 € 1 101 450 € 418 524 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
852 868€ 1 391 160€ 1 638 252€ 693 703€ 415 191€ 136 763€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
229 874€ 229 874€ 323 234€ 332 694€ 430 493€ 195 914€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
918 786€ 671 243€ 570 125€ 418 529€ 156 408€ 56 434€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
241 480€ 150 280€ 124 864€ 104 814€ 46 739€ 21 046€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
325 064€ 377 765€ 147 123€ 118 458€ 46 738€ 8 067€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
629 686€ 270 674€ 11 134€ 11 182€ 5 881€ 300€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
11 334 € 52 436 € 16 343 € 92 314 € 9 020 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
11 334€ 52 436€ 16 343€ 92 314€ 9 020€