Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
422 455 000 € 392 351 000 € 349 212 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
191 561 000 € 186 261 000 € 159 757 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
545 000 € 870 000 € 918 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
442 000€ 747 000€ 825 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
103 000€ 123 000€ 93 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
191 016 000 € 185 391 000 € 158 839 000 €
012
A.II.1
Pozemky
2 021 000€ 2 021 000€ 2 021 000€
013
A.II.2
Stavby
58 867 000€ 60 303 000€ 63 267 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
104 737 000€ 71 796 000€ 75 579 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 386 000€ 48 695 000€ 17 652 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 000€ 2 576 000€ 320 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
229 448 000 € 206 008 000 € 189 376 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
42 797 000 € 33 895 000 € 26 620 000 €
035
B.I.1
Materiál
28 526 000€ 24 698 000€ 19 534 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 716 000€ 3 271 000€ 2 997 000€
037
B.I.3
Výrobky
9 555 000€ 5 905 000€ 4 059 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
0€ 21 000€ 30 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
86 810 000 € 91 897 000 € 83 647 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
54 136 000€ 39 875 000€ 38 822 000€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
29 642 000€ 38 877 000€ 36 031 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 032 000€ 13 145 000€ 8 794 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
99 805 000 € 80 145 000 € 78 920 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
67 778 000 € 40 666 000 € 39 894 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
572 000€ 251 000€ 129 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
67 206 000€ 40 415 000€ 39 765 000€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
20 750 000€ 32 555 000€ 32 988 000€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 308 000€ 2 717 000€ 3 176 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 969 000€ 4 207 000€ 2 862 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
36 000 € 71 000 € 189 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
36 000€ 71 000€ 189 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 447 000 € 82 000 € 79 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 411 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
36 000€ 82 000€ 79 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
422 455 000 € 392 351 000 € 349 212 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
38 148 000 € 87 852 000 € 115 507 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 850 000 € 4 850 000 € 4 850 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 850 000€ 4 850 000€ 4 850 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
485 000 € 485 000 € 485 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
485 000€ 485 000€ 485 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
32 813 000 € 82 516 000 € 110 172 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
32 813 000€ 82 516 000€ 110 172 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
382 939 000 € 304 500 000 € 233 705 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
178 854 000 € 42 033 000 € 66 019 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
4 680 000 € 6 745 000 € 14 885 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
173 000 000€ 33 000 000€ 45 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
623 000€ 739 000€ 600 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
551 000€ 1 549 000€ 5 534 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
4 419 000 € 4 855 000 € 1 736 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
4 419 000€ 4 855 000€ 1 736 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
197 160 000 € 255 864 000 € 159 502 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
91 734 000 € 75 981 000 € 65 759 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
91 734 000€ 75 981 000€ 65 759 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
22 144 000€ 8 049 000€ 7 508 000€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
62 510 000€ 134 668 000€ 46 796 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 791 000€ 5 052 000€ 4 046 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 230 000€ 2 266 000€ 1 951 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 685 000€ 452 000€ 319 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 066 000€ 29 396 000€ 33 123 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 506 000 € 1 748 000 € 6 448 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 506 000€ 1 748 000€ 6 448 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 368 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 368 000€