Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
392 351 000 € 349 212 000 € 315 220 000 € 264 385 000 € 216 087 000 € 194 122 123 € 179 484 256 € 141 530 652 € 113 324 852 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
186 261 000 € 159 757 000 € 153 792 000 € 123 512 000 € 96 393 000 € 97 506 183 € 94 594 116 € 80 966 218 € 67 297 511 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
870 000 € 918 000 € 790 000 € 805 000 € 450 000 € 178 493 € 254 120 € 312 865 € 294 675 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
747 000€ 825 000€ 603 000€ 513 000€ 279 000€ 178 493€ 252 386€ 312 865€ 289 950€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
123 000€ 93 000€ 187 000€ 292 000€ 171 000€ 1 734€ 0€ 4 725€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
185 391 000 € 158 839 000 € 153 002 000 € 122 707 000 € 95 943 000 € 97 327 690 € 94 339 996 € 80 653 353 € 67 002 836 €
012
A.II.1
Pozemky
2 021 000€ 2 021 000€ 2 021 000€ 2 021 000€ 1 735 000€ 1 734 789€ 1 734 789€ 1 090 255€ 712 845€
013
A.II.2
Stavby
60 303 000€ 63 267 000€ 62 791 000€ 25 127 000€ 26 188 000€ 27 127 101€ 27 258 296€ 27 636 836€ 28 191 165€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
71 796 000€ 75 579 000€ 61 608 000€ 56 772 000€ 61 975 000€ 46 801 939€ 38 161 465€ 29 678 280€ 25 720 068€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
48 695 000€ 17 652 000€ 20 635 000€ 25 943 000€ 3 517 000€ 20 567 253€ 21 721 565€ 16 660 751€ 7 077 369€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 576 000€ 320 000€ 5 947 000€ 12 844 000€ 2 528 000€ 1 096 608€ 5 463 881€ 5 587 231€ 5 301 389€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
206 008 000 € 189 376 000 € 161 368 000 € 140 749 000 € 119 621 000 € 93 921 391 € 81 317 352 € 59 433 289 € 44 462 510 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
33 895 000 € 26 620 000 € 20 880 000 € 25 162 000 € 25 862 000 € 29 005 928 € 37 038 469 € 33 522 135 € 21 573 746 €
035
B.I.1
Materiál
24 698 000€ 19 534 000€ 14 245 000€ 17 868 000€ 20 120 000€ 20 939 197€ 14 200 565€ 11 031 381€ 11 068 454€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 271 000€ 2 997 000€ 2 617 000€ 2 466 000€ 2 155 000€ 2 470 022€ 1 456 008€ 3 567 794€ 2 978 090€
037
B.I.3
Výrobky
5 905 000€ 4 059 000€ 3 998 000€ 4 828 000€ 3 530 000€ 5 462 160€ 3 807 729€ 2 346 982€ 1 661 513€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
21 000€ 30 000€ 20 000€ 0€ 57 000€ 134 549€ 17 574 167€ 16 575 978€ 5 865 689€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
91 897 000 € 83 647 000 € 57 741 000 € 52 192 000 € 30 853 000 € 8 530 322 € 11 011 292 € 609 765 € 194 631 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
39 875 000€ 38 822 000€ 15 522 000€ 11 459 000€ 14 060 000€ 5 610 985€ 6 889 360€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
38 877 000€ 36 031 000€ 38 281 000€ 35 931 000€ 11 720 000€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
13 145 000€ 8 794 000€ 3 938 000€ 4 802 000€ 5 073 000€ 2 919 337€ 4 121 932€ 609 765€ 194 631€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
80 145 000 € 78 920 000 € 82 527 000 € 60 976 000 € 56 614 000 € 53 262 315 € 30 362 448 € 23 987 825 € 17 360 755 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
40 666 000 € 39 894 000 € 29 872 000 € 29 715 000 € 46 118 000 € 37 399 637 € 23 178 818 € 22 885 331 € 16 528 060 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
251 000€ 129 000€ 22 000€ 3 000€ 85 000€ 1 104 912€ 306 713€ 1 498 341€ 601 117€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
40 415 000€ 39 765 000€ 29 850 000€ 29 712 000€ 46 033 000€ 36 294 725€ 22 872 105€ 21 386 990€ 15 926 943€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
32 555 000€ 32 988 000€ 47 362 000€ 23 893 000€ 5 980 000€ 13 784 068€ 3 139 641€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 717 000€ 3 176 000€ 3 426 000€ 2 691 000€ 1 882 000€ 2 031 661€ 4 001 384€ 1 066 558€ 800 222€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 207 000€ 2 862 000€ 1 867 000€ 4 677 000€ 2 634 000€ 46 949€ 42 605€ 35 936€ 32 473€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
71 000 € 189 000 € 220 000 € 2 419 000 € 6 292 000 € 3 122 826 € 2 905 143 € 1 313 564 € 5 333 378 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€ 0€ 1 000€ 316€ 865€ 2 222€ 1 090€
073
B.V.2.
Účty v bankách
71 000€ 189 000€ 220 000€ 2 419 000€ 6 291 000€ 3 122 510€ 2 904 278€ 1 311 342€ 5 332 288€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
82 000 € 79 000 € 61 000 € 124 000 € 73 000 € 2 694 549 € 3 572 788 € 1 131 145 € 1 564 831 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 1 869 328€ 2 533 085€ 540 501€ 1 000 049€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
82 000€ 79 000€ 61 000€ 124 000€ 73 000€ 824 524€ 1 039 703€ 570 803€ 564 275€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 697€ 19 841€ 507€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
392 351 000 € 349 212 000 € 315 220 000 € 264 385 000 € 216 087 000 € 194 122 123 € 179 484 256 € 141 530 652 € 113 324 852 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
87 852 000 € 115 507 000 € 134 409 000 € 123 515 000 € 99 951 000 € 70 988 671 € 66 724 340 € 60 055 613 € 41 406 671 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 850 000 € 4 850 000 € 4 850 000 € 4 850 000 € 4 850 000 € 4 850 495 € 4 850 495 € 4 850 495 € 4 850 495 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 850 000€ 4 850 000€ 4 850 000€ 4 850 000€ 4 850 000€ 4 850 495€ 4 850 495€ 4 850 495€ 4 850 495€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
485 000 € 485 000 € 485 000 € 485 000 € 485 000 € 485 050 € 485 050 € 485 050 € 485 050 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
485 000€ 485 000€ 485 000€ 485 000€ 485 000€ 485 050€ 485 050€ 485 050€ 485 050€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
82 516 000 € 110 172 000 € 129 074 000 € 118 180 000 € 94 616 000 € 51 388 796 € 52 720 068 € 34 671 126 € 19 921 346 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
82 516 000€ 110 172 000€ 129 074 000€ 118 180 000€ 94 616 000€ 51 388 796€ 52 720 068€ 34 671 126€ 19 921 346€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
14 264 330 € 8 668 727 € 20 048 942 € 16 149 780 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
304 500 000 € 233 705 000 € 180 811 000 € 140 870 000 € 116 096 000 € 122 860 199 € 112 541 886 € 75 098 521 € 69 481 497 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
42 033 000 € 66 019 000 € 33 136 000 € 38 758 000 € 4 737 000 € 100 423 € 46 567 € 19 305 € 39 696 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
6 745 000 € 14 885 000 € 19 428 000 € 19 460 000 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 83 000€ 4 563 000€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
33 000 000€ 45 000 000€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
739 000€ 600 000€ 545 000€ 383 000€ 174 000€ 100 423€ 46 567€ 19 305€ 39 696€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 549 000€ 5 534 000€ 13 163 000€ 18 832 000€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
4 855 000 € 1 736 000 € 1 174 000 € 406 000 € 166 000 € 2 966 146 € 2 189 590 € 1 305 049 € 2 358 513 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
1 063 237€ 2 160 715€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
4 855 000€ 1 736 000€ 1 174 000€ 406 000€ 166 000€ 2 966 146€ 2 189 590€ 241 812€ 197 798€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
255 864 000 € 159 502 000 € 143 161 000 € 96 629 000 € 105 692 000 € 110 921 368 € 92 734 797 € 65 403 979 € 61 347 467 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
75 981 000 € 65 759 000 € 59 035 000 € 48 824 000 € 41 714 000 € 45 195 993 € 52 850 471 € 22 017 657 € 16 190 068 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
75 981 000€ 65 759 000€ 59 035 000€ 48 824 000€ 41 714 000€ 17 740 739€ 14 446 387€ 8 166 713€ 6 535 904€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 27 455 254€ 38 404 084€ 13 850 944€ 9 654 164€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
8 049 000€ 7 508 000€ 6 530 000€ 6 404 000€ 2 505 000€ 543 428€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
134 668 000€ 46 796 000€ 51 228 000€ 25 013 000€ 24 680 000€ 61 863 610€ 31 175 194€ 37 400 136€ 40 496 065€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 400 000€ 4 400 000€ 3 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 052 000€ 4 046 000€ 3 857 000€ 3 829 000€ 3 579 000€ 1 802 507€ 1 250 644€ 688 164€ 606 054€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 266 000€ 1 951 000€ 1 955 000€ 2 183 000€ 1 853 000€ 1 140 580€ 795 780€ 424 624€ 373 917€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
452 000€ 319 000€ 364 000€ 1 832 000€ 4 752 000€ 250 724€ 235 781€ 409 120€ 640 095€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
29 396 000€ 33 123 000€ 20 192 000€ 8 544 000€ 26 609 000€ 124 526€ 26 927€ 64 278€ 41 268€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 748 000 € 6 448 000 € 3 340 000 € 5 077 000 € 5 501 000 € 8 872 262 € 17 570 932 € 8 370 188 € 5 735 821 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
0€ 758 962€ 850 119€ 6 217 782€ 3 857 173€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 748 000€ 6 448 000€ 3 340 000€ 5 077 000€ 5 501 000€ 8 113 300€ 16 720 813€ 2 152 406€ 1 878 648€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 40 000 € 273 253 € 218 030 € 6 376 518 € 2 436 684 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 220 819€ 152 315€ 667 534€ 125 972€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 39 682€ 52 641€ 1 356 985€ 257 095€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 40 000€ 12 752€ 13 074€ 4 351 999€ 2 053 617€