Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
405 640 000 € 284 752 000 € 232 279 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
948 000€ 192 000€ 194 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
358 922 000€ 273 211 000€ 225 289 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
36 261 000€ 779 000€ 779 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 707 000€ 2 414 000€ 539 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 662 000€ 5 207 000€ 4 878 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
-2 860 000€ 2 949 000€ 600 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
441 244 000 € 314 941 000 € 254 698 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
870 000€ 19 000€ 4 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
258 255 000€ 171 938 000€ 128 508 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
72 509 000€ 32 343 000€ 27 720 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
69 807 000 € 55 978 000 € 41 544 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
50 531 000€ 38 518 000€ 27 210 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 252 000€ 8 841 000€ 6 721 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 024 000€ 8 620 000€ 7 613 000€
20
F.
Dane a poplatky
153 000€ 156 000€ 156 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 211 000€ 22 358 000€ 21 352 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 808 000€ 4 546 000€ 4 380 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
287 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 344 000€ 27 603 000€ 31 034 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-35 605 000 € -30 189 000 € -22 419 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
70 204 000 € 72 296 000 € 70 569 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
637 000 € 122 000 € 125 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 000 € 51 000 € 2 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 000€ 51 000€ 2 000€
42
XII.
Kurzové zisky
637 000€ 71 000€ 123 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 813 000 € 2 031 000 € 1 084 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 848 000 € 1 732 000 € 969 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 515 000€ 835 000€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
217 000€ 134 000€
52
O.
Kurzové straty
936 000€ 262 000€ 87 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
29 000€ 37 000€ 28 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 176 000 € -1 909 000 € -959 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-39 780 000 € -32 098 000 € -23 378 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 114 000 € -4 562 000 € -4 665 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
10 114 000€ -4 562 000€ -4 665 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-49 894 000 € -27 536 000 € -18 713 000 €