Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pressburg rent, družstvo [zrušená]

2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
40 069 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
855 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
855 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
855 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
39 177 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 909 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 909 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
32 268 €
056
B.IV.1
Peniaze
22 904 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 364 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
37 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
40 069 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 940 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 660 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 660 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 560 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 560 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 960 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
42 004 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
822 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
822 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
661 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
661 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 659 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 321 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 433 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 993 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 208 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 704 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
32 862 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
5 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
5 €