Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BKP REAL, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 777 509 € 4 326 500 € 2 885 972 € 3 004 948 € 1 432 381 € 1 294 918 € 1 494 356 € 1 382 828 € 1 026 500 € 1 052 895 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 086 942 € 737 394 € 2 113 837 € 2 293 790 € 1 150 867 € 986 318 € 1 011 033 € 1 235 786 € 886 059 € 899 042 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
744 142 € 737 394 € 2 113 837 € 2 293 790 € 1 150 867 € 986 318 € 1 011 033 € 1 235 786 € 886 059 € 899 042 €
012
A.II.1
Pozemky
403 319€ 384 844€ 579 933€ 579 933€ 147 407€ 147 407€ 208 152€ 208 152€ 215 528€ 208 152€
013
A.II.2
Stavby
223 696€ 1 537 548€ 1 570 475€ 658 848€ 676 724€ 694 600€ 949 727€ 580 422€ 612 975€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
178 521€ -229 833€ -3 644€ 143 382€ 102 321€ 162 187€ 53 460€ 23 086€ 35 288€ 23 094€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
162 302€ 358 687€ 242 291€ 54 821€ 54 821€ 54 821€ 54 821€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 342 800 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 342 800€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 690 157 € 3 586 330 € 769 919 € 710 098 € 281 514 € 306 035 € 481 230 € 147 042 € 139 879 € 153 198 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
76 163 € 203 162 € 297 500 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
76 163€ 203 162€ 297 500€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
48 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
48€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 661 807 € 1 326 270 € 747 706 € 685 367 € 123 954 € 100 656 € 128 701 € 107 319 € 122 122 € 127 010 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 177 665 € 70 516 € 190 473 € 194 617 € 66 229 € 18 590 € 98 701 € 77 380 € 90 033 € 97 010 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 177 665€ 70 516€ 190 473€ 194 617€ 66 229€ 18 590€ 98 701€ 77 380€ 90 033€ 97 010€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
52 433€ 32 733€ 57 725€ 52 066€ 2 150€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
484 142€ 1 203 321€ 524 500€ 490 750€ 30 000€ 30 000€ 29 939€ 29 939€ 30 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
28 350 € 2 260 012 € 22 213 € 24 731 € 81 397 € 2 217 € 55 029 € 39 723 € 17 757 € 26 188 €
072
B.V.1.
Peniaze
27 847€ -23 858€ 436€ 3 319€ 230€ 2 000€ 374€ 457€ 694€ 14 484€
073
B.V.2.
Účty v bankách
503€ 2 283 870€ 21 777€ 21 412€ 81 167€ 217€ 54 655€ 39 266€ 17 063€ 11 704€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
410 € 2 776 € 2 216 € 1 060 € 2 565 € 2 093 € 562 € 655 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
410€ 2 776€ 2 216€ 1 060€ 2 565€ 2 093€ 562€ 655€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 777 509 € 4 326 500 € 2 885 972 € 3 004 948 € 1 432 381 € 1 294 918 € 1 494 356 € 1 382 828 € 1 026 500 € 1 052 895 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 108 690 € 3 139 685 € 1 307 679 € 1 266 380 € 854 539 € 350 855 € 573 437 € 447 921 € 397 657 € 388 746 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
749 900€ 451 549€ 451 549€ 451 549€ 313 549€ 313 549€ 313 549€ 313 549€ 313 549€ 313 549€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 355 630 € 848 827 € 807 529 € 621 090 € 391 830 € 127 069 € 76 806 € 67 905 € 33 489 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 355 630€ 867 551€ 826 253€ 639 814€ 410 554€ 145 793€ 95 530€ 86 629€ 52 213€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-18 724€ -18 724€ -18 724€ -18 724€ -18 724€ -18 724€ -18 724€ -18 724€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-4 143 € 1 832 006 € 41 298 € 186 438 € 141 857 € 36 642 € 125 516 € 50 263 € 8 900 € 34 405 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
668 819 € 1 186 815 € 1 578 293 € 1 738 568 € 577 842 € 944 063 € 920 919 € 934 907 € 628 843 € 664 149 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 432 € 18 732 € 83 448 € 105 881 € 66 845 € 98 415 € 303 € 223 € 157 € 7 193 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
12 473€ 17 773€ 82 653€ 105 272€ 66 355€ 98 034€ 7 074€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
959€ 959€ 795€ 609€ 490€ 381€ 303€ 223€ 157€ 119€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
100 579€ 106 564€ 833 708€ 857 799€ 88 339€ 260 069€ 425 405€ 584 586€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
554 808 € 1 061 519 € 661 137 € 774 225 € 510 222 € 844 873 € 831 502 € 673 840 € 202 673 € 71 921 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
207 693 € -234 075 € 20 260 € -66 752 € 146 655 € 235 833 € 271 299 € 176 472 € 65 087 € 52 210 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
207 693€ -234 075€ 20 260€ -66 752€ 146 655€ 235 833€ 271 299€ 176 472€ 65 087€ 52 210€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
149 870€ 546 578€ 421 178€ 577 122€ 355 473€ 455 473€ 367 226€ 438 426€ 95 426€ 11 900€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 527€ 1 086€ 1 536€ 984€ 928€ 1 033€ 621€ 555€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 611€ 760€ 1 453€ 1 101€ 1 118€ 413€ 355€ 330€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
13 825€ 552 015€ 41 609€ 65 005€ 5 105€ 1 497€ 27 294€ 13 862€ 17 547€ 6 926€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
183 420€ 197 001€ 173 952€ 197 004€ 149 985€ 163 637€ 43 634€ 23 637€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
663 € 775 € 775 € 775 € 775 € 608 € 449 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
775€ 775€ 608€ 449€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
663€ 775€ 775€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé