Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BKP REAL, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 403 105€ 5 538 782€ 489 695€ 562 876€ 514 040€ 202 618€ 304 998€ 203 700€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 403 106 € 5 538 782 € 489 695 € 857 239 € 562 876 € 514 039 € 657 502 € 434 694 € 210 404 € 336 246 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 000€ 97 500€ 131 667€ 106 667€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
51 443€ 277 762€ 446 096€ 515 630€ 428 779€ 323 677€ 350 476€ 304 998€ 203 700€ 272 040€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
999 519€ 5 215 501€ 132 723€ 81 000€ 306 785€ 129 167€ 60 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
340 144€ 45 519€ 43 599€ 111 386€ 2 430€ 2 695€ 241€ 529€ 6 704€ 4 206€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 394 853 € 3 184 665 € 419 341 € 590 365 € 417 700 € 463 587 € 489 612 € 357 474 € 180 376 € 267 005 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 205€ 1 599€ 76 163€ 126 999€ 94 338€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10 156€ 29 447€ 3 578€ 5 777€ 29 687€ 50 718€ 96 701€ 14 749€ 28 178€ 14 966€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
264 650€ 1 667 267€ 52 651€ 71 420€ 88 587€ 112 759€ 37 777€ 142 831€ 52 571€ 66 124€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
39 951 € 47 698 € 32 636 € 26 759 € 19 177 € 18 733 € 15 287 € 9 674 € 9 671 €
16
E.1.
Mzdové náklady
29 429€ 34 607€ 23 731€ 19 275€ 14 004€ 14 084€ 11 886€ 6 821€ 6 768€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 358€ 12 181€ 7 980€ 6 784€ 4 929€ 4 517€ 3 191€ 2 400€ 2 382€
19
E.4.
Sociálne náklady
164€ 910€ 925€ 700€ 244€ 132€ 210€ 453€ 521€
20
F.
Dane a poplatky
37 902€ 111 102€ 111 103€ 57 431€ 55 361€ 58 315€ 58 420€ 41 717€ 40 405€ 47 674€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
87 231€ 116 665€ 186 114€ 131 062€ 77 742€ 67 149€ 70 574€ 66 072€ 44 069€ 40 753€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
87 231€ 116 665€ 186 114€ 131 062€ 77 742€ 67 149€ 70 574€ 66 072€ 44 069€ 40 753€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
970 038€ 1 194 628€ 82 291€ 51 460€ 202 618€ 70 626€ 82 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 368€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 876€ 22 032€ 16 598€ 133 585€ 12 565€ 9 671€ 4 789€ 6 192€ 5 479€ 5 817€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 253 € 2 354 117 € 70 354 € 266 874 € 145 176 € 50 452 € 167 890 € 77 220 € 30 028 € 69 241 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-211 363 € -1 421 157 € 388 268 € 459 770 € 315 173 € 172 529 € 215 998 € 147 418 € 122 951 € 190 950 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 2 € 2 € 1 € 58 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 € 2 € 1 € 55 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 2€ 2€ 1€ 55€
42
XII.
Kurzové zisky
3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 481 € 32 205 € 25 427 € 28 506 € 3 319 € 3 866 € 6 416 € 12 031 € 18 412 € 24 539 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 891 € 14 688 € 24 712 € 21 747 € 2 992 € 3 484 € 6 114 € 11 720 € 18 149 € 24 238 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 891€ 14 688€ 24 712€ 21 747€ 2 992€ 3 484€ 6 114€ 11 720€ 18 149€ 24 238€
52
O.
Kurzové straty
7€ 9€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 590€ 17 510€ 715€ 6 759€ 327€ 382€ 302€ 302€ 263€ 301€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 481 € -32 205 € -25 427 € -28 506 € -3 319 € -3 865 € -6 414 € -12 029 € -18 411 € -24 481 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
772 € 2 321 912 € 44 927 € 238 368 € 141 857 € 46 587 € 161 476 € 65 191 € 11 617 € 44 760 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 915 € 489 906 € 3 629 € 51 930 € 9 945 € 35 960 € 14 928 € 2 717 € 10 355 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 915€ 489 906€ 3 629€ 51 930€ 9 945€ 35 960€ 14 928€ 2 717€ 10 355€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-4 143 € 1 832 006 € 41 298 € 186 438 € 141 857 € 36 642 € 125 516 € 50 263 € 8 900 € 34 405 €