Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
419 618 000 € 257 867 000 € 238 177 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
17 333 000 € 12 036 000 € 11 763 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 131 000 € 4 684 000 € 4 572 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 816 000€ 3 247 000€ 2 140 000€
005
A.I.2
Software
2 315 000€ 1 437 000€ 2 432 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
13 196 000 € 7 346 000 € 7 178 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 000 € 6 000 € 13 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 000€ 6 000€ 13 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
402 285 000 € 245 831 000 € 226 414 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 247 000 € 3 790 000 € 4 614 000 €
035
B.I.1
Materiál
1 571 000€ 231 000€ 261 000€
039
B.I.5
Tovar
17 676 000€ 3 559 000€ 4 353 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 290 000 € 6 121 000 € 2 179 000 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 712 000€ 2 230 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 578 000€ 3 891 000€ 2 179 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
355 830 000 € 234 506 000 € 216 547 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
353 584 000 € 211 256 000 € 147 619 000 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
353 584 000€ 211 256 000€ 147 619 000€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 58 774 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 576 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 246 000€ 21 674 000€ 10 154 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
19 918 000 € 1 414 000 € 3 074 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
19 918 000€ 1 414 000€ 3 074 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
419 618 000 € 257 867 000 € 238 177 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
75 785 000 € 45 970 000 € 51 156 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 000 € 6 639 000 € 6 639 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639 000€ 6 639 000€ 6 639 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
548 000€ 439 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 331 000 € 1 331 000 € 1 331 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 331 000€ 1 331 000€ 1 331 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
67 267 000 € 37 561 000 € 43 186 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
67 267 000€ 37 561 000€ 43 186 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
276 120 000 € 175 298 000 € 139 239 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 176 000 € 6 559 000 € 6 309 000 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 176 000€ 6 559 000€ 6 309 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
990 000 € 1 136 000 € 1 618 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
990 000€ 1 136 000€ 1 618 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
266 453 000 € 159 238 000 € 131 312 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
168 514 000 € 84 530 000 € 87 059 000 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
168 514 000€ 84 530 000€ 87 059 000€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
49 289 000€ 24 766 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 417 000€ 2 507 000€ 2 296 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
613 000€ 440 000€ 377 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
13 521 000€ 1 757 000€ 8 657 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
32 099 000€ 45 238 000€ 32 923 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 501 000 € 8 365 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 501 000€ 8 365 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
67 713 000 € 36 599 000 € 47 782 000 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
50 000€ 1 130 000€ 4 833 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
67 663 000€ 35 469 000€ 42 949 000€