Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 332 585 000 € 1 305 496 000 € 1 096 724 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 330 378 000€ 1 302 883 000€ 1 094 375 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 207 000€ 2 613 000€ 2 349 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 269 498 000 € 1 281 283 000 € 1 064 152 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 235 010 000€ 1 247 070 000€ 1 033 944 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
16 767 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 245 000 € 12 943 000 € 11 961 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 689 000€ 8 815 000€ 8 324 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
4 556 000€ 4 128 000€ 3 637 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 923 000€ 1 304 000€ 2 718 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 923 000€ 1 304 000€ 2 718 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
704 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
849 000€ 19 966 000€ 15 529 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
63 087 000 € 24 213 000 € 32 572 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
78 601 000 € 55 813 000 € 60 431 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
101 000 € 0 € 7 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
101 000 € 0 € 7 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
283 000 € 158 000 € 587 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
283 000 € 158 000 € 587 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-182 000 € -158 000 € -580 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
62 905 000 € 24 055 000 € 31 992 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
15 050 000 € 5 654 000 € 7 644 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
16 766 000€ 7 500 000€ 7 212 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 716 000€ -1 846 000€ 432 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
47 855 000 € 18 401 000 € 24 348 000 €