Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Altcam Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
12 049 292 € 8 714 152 € 9 251 712 € 6 630 038 € 4 963 476 € 4 282 587 € 3 621 245 € 2 756 435 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 610 267 € 4 918 539 € 4 646 810 € 3 220 444 € 3 092 945 € 2 605 047 € 2 224 134 € 1 752 970 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
6 316 € 9 182 € 1 242 € 4 379 € 14 018 €
005
A.I.2
Software
6 316€ 9 182€ 1 242€ 4 379€ 14 018€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 603 951 € 4 909 357 € 4 645 568 € 3 220 444 € 3 092 945 € 2 605 047 € 2 219 755 € 1 738 952 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 179 772€ 1 264 473€ 998 925€ 1 066 541€ 1 127 775€ 1 150 123€ 1 215 218€ 1 273 448€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 578 189€ 2 037 654€ 2 017 957€ 1 481 063€ 1 296 044€ 1 181 374€ 843 313€ 358 021€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 748 490€ 1 607 230€ 1 628 686€ 672 840€ 654 876€ 273 550€ 161 224€ 107 483€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
97 500€ 14 250€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 433 400 € 3 794 159 € 4 604 022 € 3 407 834 € 1 821 840 € 1 677 040 € 1 385 716 € 1 001 881 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 234 944 € 1 283 226 € 1 788 868 € 1 718 187 € 733 908 € 481 686 € 920 088 € 329 247 €
032
B.I.1
Materiál
499 754€ 510 918€ 264 241€ 355 936€ 360 431€ 252 410€ 171 673€ 117 501€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
43 421€ 40 974€ 46 853€ 34 442€ 41 329€ 15 958€ 15 227€
034
B.I.3
Výrobky
636 226€ 405 174€ 298 954€ 348 582€ 259 848€ 160 318€ 126 688€ 149 346€
036
B.I.5
Tovar
480€ 74 500€ 62 400€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 055 543€ 326 160€ 1 178 820€ 978 747€ 72 300€ 53 000€ 532 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 748 995 € 1 460 434 € 1 255 106 € 842 611 € 975 193 € 1 016 585 € 250 917 € 544 393 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 523 686€ 1 390 587€ 1 254 223€ 842 611€ 968 343€ 1 016 547€ 248 336€ 508 175€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
38€ 1 444€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
223 360€ 69 847€ 6 450€ 1 133€ 36 218€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 949€ 883€ 400€ 4€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 449 461 € 1 050 499 € 1 560 048 € 847 036 € 112 739 € 178 769 € 214 711 € 128 241 €
056
B.IV.1
Peniaze
928€ 976€ 768€ 1 126€ 442€ 773€ 1 126€ 860€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 448 533€ 1 049 523€ 1 559 280€ 845 910€ 112 297€ 177 996€ 213 585€ 127 381€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 625 € 1 454 € 880 € 1 760 € 48 691 € 500 € 11 395 € 1 584 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 444€ 885€ 880€ 777€ 531€ 500€ 1 689€ 68€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 181€ 569€ 983€ 48 160€ 9 706€ 1 516€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
12 049 292 € 8 714 152 € 9 251 712 € 6 630 038 € 4 963 476 € 4 282 587 € 3 621 245 € 2 756 435 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 512 341 € 4 823 583 € 3 352 283 € 2 553 155 € 1 690 013 € 820 503 € 355 271 € 41 146 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
16 144 € 16 144 € 16 144 € 16 144 € 16 144 € 16 144 € 16 144 € 15 337 €
069
A.I.1
Základné imanie
16 144€ 16 144€ 16 144€ 16 144€ 16 144€ 16 144€ 16 144€ 15 337€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 615 € 1 615 € 1 615 € 1 615 € 1 615 € 1 615 € 1 615 € 1 534 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 615€ 1 615€ 1 615€ 1 615€ 1 615€ 1 615€ 1 615€ 1 534€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 472 694 € 3 140 173 € 2 362 767 € 1 672 254 € 802 744 € 337 513 € 24 194 € -228 623 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 472 694€ 3 140 173€ 2 362 767€ 2 048 886€ 1 179 376€ 714 145€ 400 826€ 148 009€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-376 632€ -376 632€ -376 632€ -376 632€ -376 632€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 021 888 € 1 665 651 € 971 757 € 863 142 € 869 510 € 465 231 € 313 318 € 252 898 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 535 811 € 3 879 302 € 5 883 320 € 4 047 013 € 3 206 813 € 3 462 084 € 3 265 974 € 2 715 289 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
57 025 € 51 925 € 29 423 € 18 843 € 13 912 € 28 110 € 32 893 € 25 399 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
51 525€ 46 675€ 24 423€ 14 093€ 8 712€ 19 998€ 23 121€ 21 444€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 500€ 5 250€ 5 000€ 4 750€ 5 200€ 8 112€ 9 772€ 3 955€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 503 € 7 012 € 584 846 € 983 290 € 1 234 947 € 1 539 199 € 1 718 360 € 1 967 891 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
976 785€ 1 066 786€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
576 786€ 976 785€ 1 226 786€ 976 785€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 503€ 7 012€ 8 060€ 6 505€ 5 419€ 2 769€ 1 805€ 1 105€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 742€ 559 645€ 739 770€ 900 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 134 047 € 1 380 421 € 3 124 816 € 2 003 401 € 983 271 € 1 292 915 € 1 246 355 € 721 999 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 133 551€ 1 139 060€ 3 097 083€ 1 957 334€ 778 925€ 1 002 677€ 977 230€ 650 938€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
176€ 3 848€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
37 380€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
52 853€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
20€ 6 492€ 10 283€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 964€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
496€ 188 508€ 27 733€ 43 305€ 114 600€ 61 762€ 90 503€ 14 486€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 742€ 83 254€ 228 476€ 178 446€ 100€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 336 236 € 2 439 944 € 2 144 235 € 1 041 479 € 974 683 € 601 860 € 268 366 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 621 890€ 1 796 281€ 1 592 219€ 711 656€ 715 024€ 431 888€ 200 762€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
714 346€ 643 663€ 552 016€ 329 823€ 259 659€ 169 972€ 67 604€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 140 € 11 267 € 16 109 € 29 870 € 66 650 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 140€ 11 267€ 16 109€ 29 870€ 66 650€