Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VINIDI s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 322 009 € 2 705 985 € 2 796 202 € 3 308 209 € 3 556 801 € 3 680 523 € 3 499 235 € 3 862 039 € 4 269 354 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 356 118 € 1 577 128 € 1 574 935 € 1 766 246 € 1 945 458 € 2 124 927 € 2 328 171 € 2 539 218 € 2 884 061 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 794 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 794€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 351 324 € 1 577 128 € 1 574 935 € 1 766 246 € 1 945 458 € 2 124 927 € 2 328 171 € 2 539 218 € 2 884 061 €
012
A.II.1
Pozemky
158 856€ 166 459€ 90 092€ 90 092€ 90 092€ 90 092€ 90 092€ 90 092€ 90 092€
013
A.II.2
Stavby
803 225€ 915 505€ 1 027 785€ 1 140 065€ 1 252 345€ 1 360 849€ 1 472 828€ 1 584 806€ 1 690 403€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
59 681€ 100 415€ 50 293€ 50 054€ 37 543€ 29 065€ 40 887€ 60 513€ 214 388€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
159 683€ 224 870€ 290 056€ 369 499€ 448 942€ 528 385€ 607 828€ 687 271€ 506 635€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
16 536€ 16 536€ 16 536€ 16 536€ 16 536€ 16 536€ 16 536€ 16 536€ 16 536€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
143 343€ 143 343€ 173€ 266 007€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 000€ 10 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
958 655 € 1 005 914 € 1 217 940 € 1 541 154 € 1 610 972 € 1 553 780 € 1 168 958 € 1 321 166 € 1 381 852 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
869 527 € 845 783 € 915 081 € 1 027 168 € 1 037 930 € 1 040 124 € 1 069 522 € 1 241 706 € 1 277 483 €
035
B.I.1
Materiál
22 351€ 33 889€ 25 174€ 32 760€ 42 027€ 37 649€ 35 828€ 35 192€ 45 118€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 576€
037
B.I.3
Výrobky
847 127€ 811 200€ 889 206€ 993 689€ 995 185€ 1 001 709€ 1 032 846€ 1 205 333€ 1 225 967€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
49€ 694€ 701€ 719€ 718€ 766€ 848€ 1 181€ 4 822€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
69 056 € 87 431 € 77 410 € 83 435 € 115 024 € 65 899 € 61 014 € 67 883 € 91 499 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
28 375 € 40 514 € 43 721 € 50 782 € 84 928 € 58 558 € 51 514 € 56 756 € 78 727 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
28 375€ 40 514€ 43 721€ 50 782€ 84 928€ 58 558€ 51 514€ 56 756€ 78 727€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
36 374€ 41 774€ 29 332€ 25 237€ 24 073€ 1 164€ 2 759€ 1 157€ 3 151€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 307€ 5 143€ 4 357€ 7 416€ 6 023€ 6 177€ 6 741€ 9 970€ 9 621€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
20 072 € 72 700 € 225 449 € 430 551 € 458 018 € 447 757 € 38 422 € 11 577 € 12 870 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 521€ 3 956€ 2 630€ 2 541€ 781€ 2 134€ 893€ 3 759€ 3 456€
073
B.V.2.
Účty v bankách
17 551€ 68 744€ 222 819€ 428 010€ 457 237€ 445 623€ 37 529€ 7 818€ 9 414€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 236 € 122 943 € 3 327 € 809 € 371 € 1 816 € 2 106 € 1 655 € 3 441 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
512€ 122 943€ 786€ 809€ 371€ 1 816€ 2 106€ 1 655€ 3 441€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 724€ 2 541€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 322 009 € 2 705 985 € 2 796 202 € 3 308 209 € 3 556 801 € 3 680 523 € 3 499 235 € 3 862 039 € 4 269 354 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
511 856 € 622 675 € 607 500 € 552 987 € 534 304 € 521 891 € -3 429 125 € -2 983 775 € -2 395 496 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
506 657€ 506 657€ 506 657€ 506 657€ 506 657€ 506 657€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 562 € 562 € 562 € 562 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 562€ 562€ 562€ 562€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
108 714 € 80 690 € 39 026 € 20 343 € 7 930 € -2 990 976 € -2 402 697 € -1 982 433 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
121 564€ 93 540€ 39 026€ 20 343€ 7 930€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 850€ -12 850€ -2 990 976€ -2 402 697€ -1 982 433€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-110 819 € 28 024 € 54 513 € 18 683 € 12 413 € 8 032 € -445 350 € -588 279 € -420 264 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 810 153 € 2 083 310 € 2 188 619 € 2 755 072 € 3 022 497 € 3 158 139 € 6 928 360 € 6 845 814 € 6 664 850 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
230 331 € 472 906 € 511 958 € 592 485 € 622 473 € 559 228 € 1 853 735 € 1 711 303 € 2 181 678 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
225 956€ 439 916€ 508 959€ 589 244€ 618 746€ 553 932€ 1 847 222€ 1 709 576€ 2 180 652€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 001€ 2 566€ 2 999€ 3 241€ 2 965€ 2 759€ 2 273€ 1 727€ 1 026€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 374€ 30 424€ 762€ 2 537€ 4 240€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
231 578€ 1 684€ 25 868€ 16 816€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 286 648 € 1 589 302 € 1 641 719 € 2 132 938 € 2 386 411 € 2 581 802 € 5 060 259 € 5 116 932 € 4 470 003 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 213 360 € 1 473 854 € 1 385 800 € 1 715 240 € 1 947 823 € 2 077 192 € 4 801 514 € 4 801 275 € 4 238 548 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 213 360€ 1 473 854€ 1 385 800€ 1 715 240€ 1 947 823€ 2 077 192€ 4 801 514€ 4 801 275€ 4 238 548€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 400€ 1 400€ 1 400€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 632€ 8 998€ 9 509€ 14 161€ 15 197€ 14 759€ 15 412€ 23 501€ 25 334€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 056€ 5 226€ 5 900€ 8 852€ 8 758€ 8 422€ 8 926€ 10 278€ 11 111€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
23 203€ 27 818€ 8 434€ 27 543€ 16 955€ 58 751€ 11 266€ 13 545€ 9 245€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
39 397€ 73 406€ 232 076€ 367 142€ 397 678€ 422 678€ 221 741€ 266 933€ 184 365€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 977 € 7 090 € 9 074 € 12 833 € 13 613 € 17 109 € 14 366 € 17 579 € 13 136 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 977€ 7 090€ 9 074€ 12 833€ 13 613€ 17 109€ 14 366€ 17 579€ 13 136€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
57 619€ 12 328€ 33€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
83 € 150 € 493 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
83€ 150€ 493€