Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Matador Rubber, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
673 191 000 € 722 706 000 € 751 265 000 € 742 309 000 € 768 078 000 € 934 931 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
414 405 000 € 426 189 000 € 458 539 000 € 458 091 000 € 467 987 000 € 439 175 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
28 673 000 € 16 365 000 € 16 332 000 € 16 300 000 € 16 329 000 € 16 412 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
123 000€ 12 000€ 36 000€ 65 000€ 110 000€ 165 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
12 351 000€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
16 199 000€ 16 199 000€ 16 199 000€ 16 199 000€ 16 199 000€ 16 199 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 153 000€ 97 000€ 35 000€ 19 000€ 47 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
371 646 000 € 395 738 000 € 428 121 000 € 427 705 000 € 436 071 000 € 407 176 000 €
012
A.II.1
Pozemky
2 872 000€ 2 872 000€ 2 823 000€ 2 823 000€ 2 827 000€ 2 827 000€
013
A.II.2
Stavby
133 954 000€ 142 349 000€ 148 117 000€ 140 170 000€ 144 375 000€ 132 353 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
186 841 000€ 208 897 000€ 231 340 000€ 253 407 000€ 247 329 000€ 223 582 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
23 728 000€ 26 578 000€ 24 618 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
18 079 000€ 14 595 000€ 19 936 000€ 27 760 000€ 39 402 000€ 43 075 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 171 000€ 448 000€ 1 289 000€ 3 545 000€ 2 138 000€ 5 339 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
14 086 000 € 14 086 000 € 14 086 000 € 14 086 000 € 15 587 000 € 15 587 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 268 000€ 2 268 000€ 2 268 000€ 2 268 000€ 3 769 000€ 3 769 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
11 818 000€ 11 818 000€ 11 818 000€ 11 818 000€ 11 818 000€ 11 818 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
258 665 000 € 296 403 000 € 292 636 000 € 283 930 000 € 299 554 000 € 495 221 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
74 019 000 € 63 369 000 € 69 923 000 € 59 806 000 € 56 478 000 € 49 045 000 €
035
B.I.1
Materiál
4 405 000€ 3 443 000€ 4 036 000€ 3 592 000€ 3 038 000€ 2 747 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
7 496 000€ 5 819 000€ 7 319 000€ 6 628 000€ 6 388 000€ 4 789 000€
037
B.I.3
Výrobky
51 343 000€ 45 439 000€ 46 659 000€ 39 765 000€ 37 089 000€ 31 692 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
10 775 000€ 8 668 000€ 11 909 000€ 9 821 000€ 9 963 000€ 9 817 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
183 549 000 € 232 578 000 € 222 376 000 € 223 277 000 € 242 832 000 € 445 915 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
66 298 000 € 51 718 000 € 59 872 000 € 58 658 000 € 49 916 000 € 46 516 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
109 984 000€ 178 620 000€ 157 074 000€ 161 036 000€ 191 490 000€ 397 661 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 267 000€ 2 240 000€ 5 430 000€ 3 583 000€ 1 426 000€ 1 738 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
180 000 € 180 000 € 231 000 € 232 000 € 176 000 € 199 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
908 000 € 267 000 € 97 000 € 606 000 € 68 000 € 62 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
15 000€ 13 000€ 28 000€ 30 000€ 28 000€ 32 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
893 000€ 254 000€ 69 000€ 576 000€ 40 000€ 30 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
121 000 € 114 000 € 91 000 € 290 000 € 535 000 € 535 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
121 000€ 114 000€ 91 000€ 290 000€ 535 000€ 535 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
673 191 000 € 722 706 000 € 751 265 000 € 742 309 000 € 768 078 000 € 934 931 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
527 818 000 € 587 427 000 € 608 778 000 € 618 843 000 € 652 013 000 € 826 955 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
176 650 000 € 176 650 000 € 176 650 000 € 176 650 000 € 176 650 000 € 176 650 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
176 650 000€ 176 650 000€ 176 650 000€ 176 650 000€ 176 650 000€ 176 650 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
11 214 000€ 11 214 000€ 11 214 000€ 11 214 000€ 11 214 000€ 11 214 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
17 665 000 € 17 665 000 € 17 665 000 € 17 665 000 € 17 665 000 € 17 665 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
322 289 000 € 381 898 000 € 403 249 000 € 413 314 000 € 446 484 000 € 621 426 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
322 289 000€ 381 898 000€ 403 249 000€ 413 314 000€ 446 484 000€ 621 426 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
139 097 000 € 131 629 000 € 140 507 000 € 121 093 000 € 116 065 000 € 107 976 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
35 790 000 € 39 752 000 € 38 640 000 € 18 201 000 € 18 556 000 € 16 597 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
510 000€ 403 000€ 395 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
20 149 000€ 23 254 000€ 21 476 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
15 131 000€ 16 095 000€ 16 769 000€ 18 201 000€ 18 556 000€ 16 597 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
15 094 000 € 14 377 000 € 15 258 000 € 12 124 000 € 10 797 000 € 10 166 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
15 094 000€ 14 377 000€ 15 258 000€ 12 124 000€ 10 797 000€ 10 166 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
87 050 000 € 75 323 000 € 86 077 000 € 90 062 000 € 85 969 000 € 80 579 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
69 608 000 € 57 426 000 € 69 311 000 € 76 910 000 € 72 599 000 € 69 905 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 701 000€ 8 906 000€ 9 692 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 927 000€ 2 849 000€ 2 769 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
730 000€ 2 180 000€ 686 000€ 0€ 828 000€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 084 000€ 3 962 000€ 3 619 000€ 13 152 000€ 12 542 000€ 10 674 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 163 000 € 2 175 000 € 532 000 € 706 000 € 743 000 € 634 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 163 000€ 2 175 000€ 532 000€ 706 000€ 743 000€ 634 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 276 000 € 3 650 000 € 1 980 000 € 2 373 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 276 000€ 3 650 000€ 1 980 000€ 2 373 000€