Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Tires Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 226 941 000 € 673 191 000 € 722 706 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
990 399 000 € 414 405 000 € 426 189 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
27 814 000 € 28 673 000 € 16 365 000 €
005
A.I.2
Software
108 000€ 123 000€ 12 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
11 507 000€ 12 351 000€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
16 199 000€ 16 199 000€ 16 199 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 153 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
365 006 000 € 371 646 000 € 395 738 000 €
012
A.II.1
Pozemky
2 923 000€ 2 872 000€ 2 872 000€
013
A.II.2
Stavby
128 111 000€ 133 954 000€ 142 349 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
170 069 000€ 186 841 000€ 208 897 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
22 575 000€ 23 728 000€ 26 578 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
39 402 000€ 18 079 000€ 14 595 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 926 000€ 6 171 000€ 448 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
597 579 000 € 14 086 000 € 14 086 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
597 193 000€ 2 268 000€ 2 268 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
386 000€ 11 818 000€ 11 818 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
236 344 000 € 258 665 000 € 296 403 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
106 790 000 € 74 019 000 € 63 369 000 €
035
B.I.1
Materiál
5 721 000€ 4 405 000€ 3 443 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 635 000€ 7 496 000€ 5 819 000€
037
B.I.3
Výrobky
76 861 000€ 51 343 000€ 45 439 000€
039
B.I.5
Tovar
14 573 000€ 10 775 000€ 8 668 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 244 000 € 9 000 € 9 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
9 000 € 9 000 € 9 000 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 235 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
123 722 000 € 183 549 000 € 232 578 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
92 424 000 € 66 298 000 € 51 718 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
26 217 000€ 109 984 000€ 178 620 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 081 000€ 7 267 000€ 2 240 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
216 000 € 180 000 € 180 000 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
372 000 € 908 000 € 267 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 000€ 15 000€ 13 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
363 000€ 893 000€ 254 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
197 000 € 121 000 € 114 000 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
197 000€ 121 000€ 114 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 226 941 000 € 673 191 000 € 722 706 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
631 155 000 € 527 818 000 € 587 427 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
176 650 000 € 176 650 000 € 176 650 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
176 650 000€ 176 650 000€ 176 650 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
11 214 000€ 11 214 000€ 11 214 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
17 665 000 € 17 665 000 € 17 665 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
425 626 000 € 322 289 000 € 381 898 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
425 626 000€ 322 289 000€ 381 898 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
589 528 000 € 139 097 000 € 131 629 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
18 809 000 € 35 790 000 € 39 752 000 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
664 000€ 510 000€ 403 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
18 145 000€ 20 149 000€ 23 254 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 15 131 000€ 16 095 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
14 941 000 € 15 094 000 € 14 377 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
14 941 000€ 15 094 000€ 14 377 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
552 122 000 € 87 050 000 € 75 323 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
246 423 000 € 69 608 000 € 57 426 000 €
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
280 493 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 242 000€ 9 701 000€ 8 906 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 338 000€ 2 927 000€ 2 849 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 050 000€ 730 000€ 2 180 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 576 000€ 4 084 000€ 3 962 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 656 000 € 1 163 000 € 2 175 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 656 000€ 1 163 000€ 2 175 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 258 000 € 6 276 000 € 3 650 000 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 258 000€ 6 276 000€ 3 650 000€