Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Sv. kríža, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
229 253 € 130 074 € 184 115 € 200 103 € 180 180 € 139 650 € 131 272 € 89 647 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
19 025 € 28 952 € 38 880 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
19 025 € 28 952 € 38 880 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 025€ 28 952€ 38 880€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
210 228 € 101 122 € 145 235 € 200 103 € 180 180 € 139 650 € 131 272 € 89 647 €
015
B.I.
Zásoby
48 932€ 91 178€ 90 512€ 89 390€ 40 627€ 17 464€ 11 920€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
8 100€ -2 263€ 1 292€ 22 421€ 47 375€ 30 369€ 33 995€ 3 333€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
452 € 5 993 € 5 345 € 679 € 1 522 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
452€ 5 993€ 5 345€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
679€ 1 522€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
201 676 € 48 460 € 47 420 € 87 170 € 43 415 € 68 654 € 79 134 € 72 872 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
201 676€ 48 460€ 47 420€ 87 170€ 43 415€ 68 654€ 79 134€ 72 872€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
229 253 € 130 074 € 184 115 € 200 103 € 180 180 € 139 650 € 131 272 € 89 647 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
176 657 € -35 851 € -22 597 € -41 894 € -67 180 € -102 633 € -123 883 € -148 082 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-43 154€ -29 900€ -48 533€ -73 819€ -109 273€ -130 521€ -154 722€ -152 001€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
212 508 € -13 254 € 19 297 € 25 286 € 35 454 € 21 249 € 24 200 € -2 720 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
52 596 € 165 925 € 206 712 € 241 997 € 247 360 € 242 283 € 255 155 € 237 729 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
658€ 658€ 683€ 732€ 745€ 663€ 576€ 477€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
51 938 € 165 267 € 206 029 € 241 265 € 246 615 € 241 620 € 264 537 € 244 860 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
148€ 9 174€ 25 935€ 29 801€ 36 926€ 32 092€ 55 401€ 35 237€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
8 528€ 6 702€ 5 453€ 4 403€ 4 715€ 4 912€ 5 097€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
51 790€ 3 034€ 3 400€ 3 072€ 2 347€ 1 831€ 1 295€ 1 350€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
144 531€ 169 992€ 202 939€ 202 939€ 202 982€ 202 929€ 203 176€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 350€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-9 958€ -9 958€