Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
18 277 118 € 13 051 646 € 6 142 664 € 3 930 950 € 3 618 852 € 6 081 108 € 2 996 389 € 2 131 076 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
408 027 € 1 048 515 € 1 010 006 € 983 845 € 763 098 € 734 980 € 657 963 € 191 580 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
6 026 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 026€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
408 027 € 1 048 515 € 1 010 006 € 983 845 € 763 098 € 728 954 € 657 963 € 191 580 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
42 185€ 439 520€ 463 386€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
365 842€ 608 995€ 546 620€ 489 200€ 701 698€ 728 954€ 646 119€ 191 580€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
494 645€ 61 400€ 11 844€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
17 857 167 € 11 976 001 € 5 112 088 € 2 930 497 € 2 844 945 € 5 325 956 € 2 323 160 € 1 936 686 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
5 747 € 988 840 € 85 288 € 85 288 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
5 747€ 988 840€ 85 288€ 85 288€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
17 843 372 € 11 330 911 € 5 092 418 € 1 936 723 € 2 793 704 € 3 941 524 € 907 012 € 765 022 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 224 797€ 1 133 112€ 1 644 263€ 888 169€ 1 811 979€ 2 739 866€ 225 292€ 414 310€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
21 993€ 47 220€ 55 106€ 66 834€ 5€ 2 938€ 15 612€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
15 596 582€ 10 150 579€ 3 393 049€ 981 720€ 981 720€ 1 198 720€ 681 720€ 335 100€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
8 048 € 645 090 € 19 670 € 4 934 € 51 241 € 1 384 432 € 1 330 860 € 1 086 376 €
056
B.IV.1
Peniaze
834€ 3 284€ 1 057€ 1 607€ 2 387€ 3 246€ 1 278€ 1 455€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 214€ 641 806€ 18 613€ 3 327€ 48 854€ 1 381 186€ 1 329 582€ 1 084 921€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
11 924 € 27 130 € 20 570 € 16 608 € 10 809 € 20 172 € 15 266 € 2 810 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 924€ 27 130€ 20 570€ 16 608€ 10 809€ 20 172€ 15 266€ 2 810€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
18 277 118 € 13 051 646 € 6 142 664 € 3 930 950 € 3 618 852 € 6 081 108 € 2 996 389 € 2 131 076 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
274 832 € 246 482 € 131 414 € 91 438 € 52 387 € 47 350 € 10 466 € -1 063 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
252 728 € 124 110 € 84 135 € 45 084 € 40 710 € 3 828 € -7 702 € -49 258 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
252 728€ 124 110€ 84 135€ 45 084€ 40 710€ 3 828€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 702€ -49 258€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
14 800 € 115 069 € 39 976 € 39 051 € 5 038 € 36 883 € 11 529 € 41 556 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
18 002 286 € 12 805 164 € 6 011 250 € 3 839 512 € 3 566 465 € 6 033 758 € 2 985 923 € 2 132 139 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 555 € 300 € 1 300 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 555€ 300€ 1 300€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
130 546 € 13 578 € 50 812 € 86 251 € 193 490 € 134 200 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
129 003€ 12 467€ 50 285€ 86 094€ 193 413€ 134 187€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 543€ 1 111€ 527€ 157€ 77€ 13€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
17 871 740 € 12 791 582 € 5 960 438 € 3 753 261 € 3 371 420 € 4 999 558 € 2 085 623 € 1 230 839 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
15 981 093€ 8 431 590€ 752 745€ 28 759€ 1 000 218€ 3 704 781€ 901 062€ 79 886€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 414 537€ 1 340 537€ 1 340 537€ 1 278 137€ 1 178 684€ 1 167 027€ 1 091 927€ 1 091 927€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 142€ 6 701€ 1 472€ 522€ 275€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 076€ 4 416€ 664€ 297€ 190€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
22 816€ 1 705€ 1 410€ 5 699€ 2 285€ 13 134€ 6 026€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
476 110€ 2 983 421€ 3 854 334€ 2 442 819€ 1 186 000€ 125 000€ 79 500€ 53 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 € 900 000 € 900 000 € 900 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
900 000€ 900 000€ 900 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé