Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
57 611 699€ 146 189 332€ 126 723 916€ 113 345 401€ 43 906 304€ 15 931 764€ 5 129 265€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
57 337 116€ 145 910 657€ 126 763 763€ 113 385 906€ 43 594 416€ 15 716 719€ 5 101 633€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
274 583 € 278 675 € -39 847 € -40 505 € 311 888 € 215 045 € 27 632 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
989 514 € 945 192 € 984 099 € 583 201 € 975 798 € 1 010 069 € 948 994 € 189 077 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
989 514€ 945 192€ 984 099€ 583 201€ 975 798€ 1 010 069€ 948 994€ 189 077€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
349 733 € 619 459 € 543 428 € 182 916 € 900 629 € 937 644 € 627 744 € 117 547 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
110 034€ 58 870€ 80 821€ 44 071€ 63 383€ 34 101€ 14 133€ 9 945€
10
B.2
Služby
239 699€ 560 589€ 462 607€ 138 845€ 837 246€ 903 543€ 613 611€ 107 602€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
914 364 € 604 408 € 400 824 € 359 780 € 387 057 € 287 470 € 321 250 € 99 162 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
145 873 € 145 488 € 90 586 € 19 005 € 16 590 € 3 462 €
13
C.1
Mzdové náklady
107 702€ 106 933€ 67 004€ 14 362€ 12 412€ 2 551€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
37 739€ 37 638€ 23 212€ 4 563€ 4 114€ 898€
16
C.4
Sociálne náklady
432€ 917€ 370€ 80€ 64€ 13€
17
D
Dane a poplatky
8 359€ 8 444€ 435€ 998€ 3 920€ 4 149€ 432€ 3 330€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
230 556€ 252 510€ 211 790€ 158 702€ 214 269€ 194 026€ 83 049€ 40 202€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
232 822€ 22 592€ 133 334€ 161 250€ 39 583€ 23 950€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
669 514€ 22 592€ 142 283€ 167 254€ 37 862€ 23 950€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
168 981€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 548€ 103€ 1€ 1€ 20€ 846€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 222€ 7 796€ 2 140€ 90 605€ 27 845€ 9 928€ 35 265€ 1 523€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
81 210 € 190 273 € 95 874 € 81 522 € 118 449 € 78 472 € 33 523 € 54 107 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
27 000€ 36 000€ 26 628€ 12€ 12€ 3€
39
N
Nákladové úroky
3 912€ 1 810€ 48 634€ 41 337€ 97 624€ 2 278€
40
XI.
Kurzové zisky
15 121€ 6 888€ 193€ 5 649€
41
O
Kurzové straty
4 501€ 6 828€ 263€ 225€ 1 681€ 223€ 139€ 3 320€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 315€ 31 868€ 14 255€ 18 148€ 17 946€ 22 473€ 6 347€ 2 471€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-28 607 € -33 618 € -36 152 € -23 710 € -90 623 € -24 769 € -6 474 € -139 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
52 603 € 156 655 € 59 722 € 57 812 € 27 826 € 53 703 € 27 049 € 53 968 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
37 803 € 41 586 € 19 746 € 18 761 € 22 788 € 16 820 € 15 520 € 12 412 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
37 803€ 41 586€ 19 746€ 18 761€ 22 788€ 16 820€ 15 520€ 12 412€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
14 800 € 115 069 € 39 976 € 39 051 € 5 038 € 36 883 € 11 529 € 41 556 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
52 603 € 156 655 € 59 722 € 57 812 € 27 826 € 53 703 € 27 049 € 53 968 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
14 800 € 115 069 € 39 976 € 39 051 € 5 038 € 36 883 € 11 529 € 41 556 €