Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nexis Fibers a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
62 359 124 € 64 253 172 € 60 728 586 € 83 201 801 € 83 162 834 € 78 154 221 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
38 300 608 € 40 419 623 € 32 727 482 € 55 511 706 € 55 001 690 € 40 034 102 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
1 359 637 € 1 312 502 € 1 110 293 € 1 169 557 € 1 208 939 € 1 148 054 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
683 085€ 230 820€ 401 015€ 726 408€ 538 845€ 838 015€
005
A.I.2
Software
130 276€ 192 661€ 49 351€ 83 532€ 120 344€ 47 395€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
16 967€ 19 132€ 50 793€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
529 309€ 869 889€ 609 134€ 359 617€ 549 750€ 262 644€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
34 438 039 € 33 632 228 € 26 143 130 € 42 209 206 € 41 687 608 € 38 886 048 €
012
A.II.1
Pozemky
73 111€ 73 111€ 73 111€
013
A.II.2
Stavby
6 424 577€ 4 814 007€ 3 650 291€ 7 157 835€ 7 474 339€ 7 414 265€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 531 326€ 21 723 578€ 18 049 608€ 28 607 429€ 29 863 755€ 29 475 957€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 458 429€ 5 067 182€ 2 983 295€ 4 435 328€ 3 444 404€ 1 992 718€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 020 599€ 1 951 242€ 1 383 717€ 1 932 395€ 902 002€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
2 502 932 € 5 474 893 € 5 474 059 € 12 132 943 € 12 105 143 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
2 500 873€ 5 472 834€ 5 472 000€ 12 132 943€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
2 059€ 2 059€ 2 059€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok
(043)-/096A/)
12 105 143€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
23 833 676 € 23 709 762 € 27 792 357 € 27 618 753 € 27 979 917 € 37 979 461 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
12 835 348 € 10 703 052 € 9 548 875 € 9 133 166 € 11 017 010 € 11 227 675 €
035
B.I.1
Materiál
2 566 726€ 2 639 497€ 2 183 264€ 2 030 002€ 2 987 707€ 2 987 552€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 072 160€ 757 362€ 781 685€ 682 912€ 634 625€ 1 131 039€
037
B.I.3
Výrobky
9 162 044€ 6 930 452€ 6 247 721€ 6 420 252€ 7 394 678€ 7 109 084€
039
B.I.5
Tovar
34 418€ 375 741€ 336 205€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
1 811 384 € 2 223 081 € 4 063 988 € 1 582 300 € 301 972 € 3 782 551 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
1 892 492 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 892 492€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 811 384€ 2 223 081€ 4 063 988€ 1 582 300€ 301 972€ 1 890 059€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
8 990 383 € 10 260 479 € 11 916 233 € 14 735 172 € 15 173 434 € 22 793 545 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
8 060 451 € 9 023 218 € 11 128 267 € 14 123 878 € 14 497 110 € 22 168 955 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
37 716€ 437 750€ 1 120 002€ 2 472 762€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
8 022 735€ 8 585 468€ 10 008 265€ 11 651 116€ 14 497 110€ 22 168 955€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
831 977€ 1 097 114€ 787 890€ 611 294€ 673 484€ 617 929€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
97 955€ 140 147€ 76€ 2 840€ 6 661€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
196 561 € 523 150 € 2 263 261 € 2 168 115 € 1 487 501 € 175 690 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 947€ 2 632€ 4 329€ 11 370€ 7 290€ 5 409€
073
B.V.2.
Účty v bankách
193 614€ 520 518€ 2 258 932€ 2 156 745€ 1 480 211€ 170 281€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
224 840 € 123 787 € 208 747 € 71 342 € 181 227 € 140 658 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
67 467€ 1 722€ 65 054€ 47 685€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
157 373€ 122 065€ 118 556€ 70 806€ 181 227€ 92 973€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
25 137€ 536€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
62 359 124 € 64 253 172 € 60 728 586 € 83 201 801 € 83 162 834 € 78 154 221 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
19 668 551 € 20 539 105 € 799 980 € 31 861 122 € 36 810 796 € 34 107 980 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
17 533 510€ 17 533 510€ 17 533 510€ 17 531 499€ 17 531 499€ 17 531 499€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 360 000 € 1 261 073 € 1 261 073 € 1 261 073 € 980 261 € 775 228 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 360 000€ 1 261 073€ 1 261 073€ 1 261 073€ 980 261€ 775 228€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-5 154 405 € -24 906 744 € 6 268 550 € 11 218 224 € 8 690 920 € 6 950 922 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 268 550€ 11 218 224€ 8 690 920€ 6 950 922€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 154 405€ -24 906 744€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-870 554 € 19 851 266 € -31 063 153 € -4 949 674 € 2 808 116 € 2 050 331 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
42 674 111 € 43 695 590 € 59 910 962 € 51 298 510 € 46 333 209 € 44 023 328 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
15 183 248 € 18 389 313 € 1 201 648 € 2 562 312 € 4 630 051 € 3 569 180 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
10 487 748 € 12 830 053 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 487 748€ 12 830 053€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 468 512€ 1 684 018€ 64 583€ 47 685€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 428€ 496€ 9 061€ 13 519€ 9 454€ 11 596€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 224 560€ 3 874 746€ 1 128 004€ 2 548 793€ 4 620 597€ 3 509 899€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
146 779 € 184 518 € 208 508 € 222 903 € 248 154 € 136 476 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
146 779€ 184 518€ 208 508€ 222 903€ 248 154€ 136 476€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
13 607 410€ 15 285 319€ 625 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
10 122 300 € 5 974 578 € 36 808 053 € 27 543 837 € 25 443 100 € 24 305 787 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
8 298 057 € 4 478 498 € 30 858 637 € 25 315 852 € 22 932 111 € 22 727 108 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
928 980€ 834€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 477 664€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 369 077€ 30 858 637€ 25 315 852€ 22 932 111€ 22 727 108€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
338 296€ 328 669€ 314 623€ 326 694€ 319 185€ 256 090€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
295 115€ 249 523€ 870 302€ 225 155€ 216 912€ 171 099€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
59 524€ 58 462€ 130 765€ 49 745€ 47 359€ 35 158€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 131 308€ 859 426€ 4 633 726€ 1 626 391€ 1 927 533€ 1 116 332€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 089 745 € 2 337 233 € 2 714 672 € 884 402 € 826 598 € 819 100 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
26 767€ 20 704€ 32 981€ 8 614€ 397 549€ 306 224€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 062 978€ 2 316 529€ 2 681 691€ 875 788€ 429 049€ 512 876€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 524 629€ 1 524 629€ 17 952 748€ 20 085 056€ 15 185 306€ 14 567 785€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 025 333€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
16 462 € 18 477 € 17 644 € 42 169 € 18 829 € 22 913 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 401€ 23 957€ 49€ 3 565€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 462€ 17 076€ 17 644€ 18 212€ 18 780€ 19 348€