Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nexis Fibers a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
62 750 390 € 62 909 545 € 55 899 128 € 56 553 069 € 62 359 124 € 64 253 172 € 60 728 586 € 83 201 801 € 83 162 834 € 78 154 221 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
30 246 275 € 32 444 239 € 33 943 655 € 35 683 657 € 38 300 608 € 40 419 623 € 32 727 482 € 55 511 706 € 55 001 690 € 40 034 102 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
984 995 € 1 051 709 € 1 129 427 € 1 317 738 € 1 359 637 € 1 312 502 € 1 110 293 € 1 169 557 € 1 208 939 € 1 148 054 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
452 146€ 289 091€ 509 319€ 793 324€ 683 085€ 230 820€ 401 015€ 726 408€ 538 845€ 838 015€
005
A.I.2
Software
126 700€ 188 667€ 221 551€ 85 655€ 130 276€ 192 661€ 49 351€ 83 532€ 120 344€ 47 395€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
8 196€ 10 388€ 12 581€ 14 773€ 16 967€ 19 132€ 50 793€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
397 953€ 563 563€ 385 976€ 423 986€ 529 309€ 869 889€ 609 134€ 359 617€ 549 750€ 262 644€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
29 260 342 € 31 391 647 € 32 811 404 € 34 362 970 € 34 438 039 € 33 632 228 € 26 143 130 € 42 209 206 € 41 687 608 € 38 886 048 €
012
A.II.1
Pozemky
73 111€ 73 111€ 73 111€
013
A.II.2
Stavby
6 676 163€ 7 076 865€ 5 847 137€ 6 190 206€ 6 424 577€ 4 814 007€ 3 650 291€ 7 157 835€ 7 474 339€ 7 414 265€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 709 582€ 23 714 673€ 16 008 353€ 18 014 854€ 20 531 326€ 21 723 578€ 18 049 608€ 28 607 429€ 29 863 755€ 29 475 957€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 952€ 2 952€ 2 952€ 2 952€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
780 102€ 597 157€ 10 943 502€ 8 109 986€ 5 458 429€ 5 067 182€ 2 983 295€ 4 435 328€ 3 444 404€ 1 992 718€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
91 543€ 9 460€ 2 044 972€ 2 020 599€ 1 951 242€ 1 383 717€ 1 932 395€ 902 002€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
938 € 883 € 2 824 € 2 949 € 2 502 932 € 5 474 893 € 5 474 059 € 12 132 943 € 12 105 143 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
938€ 883€ 826€ 890€ 2 500 873€ 5 472 834€ 5 472 000€ 12 132 943€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 998€ 2 059€ 2 059€ 2 059€ 2 059€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
12 105 143€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
32 411 285 € 30 385 888 € 21 896 481 € 20 601 635 € 23 833 676 € 23 709 762 € 27 792 357 € 27 618 753 € 27 979 917 € 37 979 461 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 793 109 € 17 118 651 € 10 654 410 € 11 131 319 € 12 835 348 € 10 703 052 € 9 548 875 € 9 133 166 € 11 017 010 € 11 227 675 €
035
B.I.1
Materiál
6 197 502€ 4 289 856€ 2 162 627€ 1 604 028€ 2 566 726€ 2 639 497€ 2 183 264€ 2 030 002€ 2 987 707€ 2 987 552€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 245 108€ 2 217 650€ 857 509€ 788 611€ 1 072 160€ 757 362€ 781 685€ 682 912€ 634 625€ 1 131 039€
037
B.I.3
Výrobky
12 350 499€ 10 611 145€ 7 632 139€ 8 738 680€ 9 162 044€ 6 930 452€ 6 247 721€ 6 420 252€ 7 394 678€ 7 109 084€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 135€ 34 418€ 375 741€ 336 205€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
349 691 € 1 527 385 € 1 515 428 € 1 811 384 € 2 223 081 € 4 063 988 € 1 582 300 € 301 972 € 3 782 551 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 892 492 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 892 492€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
349 691€ 1 527 385€ 1 515 428€ 1 811 384€ 2 223 081€ 4 063 988€ 1 582 300€ 301 972€ 1 890 059€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 709 694 € 12 354 148 € 8 558 282 € 7 386 492 € 8 990 383 € 10 260 479 € 11 916 233 € 14 735 172 € 15 173 434 € 22 793 545 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 381 623 € 9 720 106 € 7 270 104 € 6 144 302 € 8 060 451 € 9 023 218 € 11 128 267 € 14 123 878 € 14 497 110 € 22 168 955 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 245 676€ 1 400 509€ 2 215 101€ 447 417€ 37 716€ 437 750€ 1 120 002€ 2 472 762€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 135 947€ 8 319 597€ 5 055 003€ 5 696 885€ 8 022 735€ 8 585 468€ 10 008 265€ 11 651 116€ 14 497 110€ 22 168 955€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 294 608€ 1 214 452€ 597 178€ 933 589€ 831 977€ 1 097 114€ 787 890€ 611 294€ 673 484€ 617 929€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 033 463€ 1 419 590€ 691 000€ 308 601€ 97 955€ 140 147€ 76€ 2 840€ 6 661€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 908 482 € 563 398 € 1 156 404 € 568 396 € 196 561 € 523 150 € 2 263 261 € 2 168 115 € 1 487 501 € 175 690 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 730€ 2 462€ 3 732€ 4 215€ 2 947€ 2 632€ 4 329€ 11 370€ 7 290€ 5 409€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 905 752€ 560 936€ 1 152 672€ 564 181€ 193 614€ 520 518€ 2 258 932€ 2 156 745€ 1 480 211€ 170 281€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
92 830 € 79 418 € 58 992 € 267 777 € 224 840 € 123 787 € 208 747 € 71 342 € 181 227 € 140 658 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
891€ 1 624€ 3 381€ 631€ 67 467€ 1 722€ 65 054€ 47 685€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
91 939€ 77 794€ 55 611€ 123 357€ 157 373€ 122 065€ 118 556€ 70 806€ 181 227€ 92 973€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
143 789€ 25 137€ 536€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
62 750 390 € 62 909 545 € 55 899 128 € 56 553 069 € 62 359 124 € 64 253 172 € 60 728 586 € 83 201 801 € 83 162 834 € 78 154 221 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
26 639 274 € 23 471 257 € 19 326 162 € 19 946 726 € 19 668 551 € 20 539 105 € 799 980 € 31 861 122 € 36 810 796 € 34 107 980 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
17 531 499€ 17 531 499€ 17 533 510€ 17 533 510€ 17 533 510€ 17 533 510€ 17 533 510€ 17 531 499€ 17 531 499€ 17 531 499€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 360 000 € 1 360 000 € 1 360 000 € 1 360 000 € 1 360 000 € 1 261 073 € 1 261 073 € 1 261 073 € 980 261 € 775 228 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 360 000€ 1 360 000€ 1 360 000€ 1 360 000€ 1 360 000€ 1 261 073€ 1 261 073€ 1 261 073€ 980 261€ 775 228€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 220 242 € -6 367 348 € -5 746 784 € -6 024 959 € -5 154 405 € -24 906 744 € 6 268 550 € 11 218 224 € 8 690 920 € 6 950 922 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 268 550€ 11 218 224€ 8 690 920€ 6 950 922€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 220 242€ -6 367 348€ -5 746 784€ -6 024 959€ -5 154 405€ -24 906 744€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 168 017 € 4 147 106 € -620 564 € 278 175 € -870 554 € 19 851 266 € -31 063 153 € -4 949 674 € 2 808 116 € 2 050 331 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
36 095 942 € 39 423 530 € 36 557 640 € 36 590 449 € 42 674 111 € 43 695 590 € 59 910 962 € 51 298 510 € 46 333 209 € 44 023 328 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
863 183 € 12 561 217 € 11 767 872 € 10 198 743 € 15 183 248 € 18 389 313 € 1 201 648 € 2 562 312 € 4 630 051 € 3 569 180 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
332 347 € 5 937 148 € 5 422 621 € 6 837 563 € 10 487 748 € 12 830 053 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 762€ 1 762€ 1 762€ 1 762€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
330 585€ 5 935 386€ 5 420 859€ 6 835 801€ 10 487 748€ 12 830 053€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 734 471€ 4 491 823€ 909 135€ 1 468 512€ 1 684 018€ 64 583€ 47 685€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 312€ 3 970€ 3 369€ 2 496€ 2 428€ 496€ 9 061€ 13 519€ 9 454€ 11 596€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
17€ 1 885 628€ 1 850 059€ 2 449 549€ 3 224 560€ 3 874 746€ 1 128 004€ 2 548 793€ 4 620 597€ 3 509 899€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
527 507€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
54 682 € 54 682 € 84 853 € 112 631 € 146 779 € 184 518 € 208 508 € 222 903 € 248 154 € 136 476 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
54 682€ 54 682€ 84 853€ 112 631€ 146 779€ 184 518€ 208 508€ 222 903€ 248 154€ 136 476€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
9 558 914€ 10 358 914€ 11 932 289€ 13 607 410€ 15 285 319€ 625 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
22 050 055 € 14 641 608 € 10 805 520 € 11 237 132 € 10 122 300 € 5 974 578 € 36 808 053 € 27 543 837 € 25 443 100 € 24 305 787 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 476 780 € 13 305 331 € 8 185 830 € 9 216 192 € 8 298 057 € 4 478 498 € 30 858 637 € 25 315 852 € 22 932 111 € 22 727 108 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 316 895€ 6 257 884€ 1 980 668€ 1 525 475€ 928 980€ 834€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 477 664€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 159 885€ 7 047 447€ 6 205 162€ 7 690 717€ 7 369 077€ 30 858 637€ 25 315 852€ 22 932 111€ 22 727 108€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
357 179€ 356 007€ 355 655€ 343 517€ 338 296€ 328 669€ 314 623€ 326 694€ 319 185€ 256 090€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
348 481€ 317 728€ 360 784€ 343 336€ 295 115€ 249 523€ 870 302€ 225 155€ 216 912€ 171 099€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
84 816€ 55 988€ 58 327€ 58 168€ 59 524€ 58 462€ 130 765€ 49 745€ 47 359€ 35 158€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 782 799€ 606 554€ 1 844 924€ 1 275 919€ 1 131 308€ 859 426€ 4 633 726€ 1 626 391€ 1 927 533€ 1 116 332€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
569 108 € 633 734 € 393 731 € 437 548 € 2 089 745 € 2 337 233 € 2 714 672 € 884 402 € 826 598 € 819 100 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
12 673€ 47 936€ 40 200€ 10 217€ 26 767€ 20 704€ 32 981€ 8 614€ 397 549€ 306 224€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
556 435€ 585 798€ 353 531€ 427 331€ 2 062 978€ 2 316 529€ 2 681 691€ 875 788€ 429 049€ 512 876€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
12 558 914€ 1 973 375€ 3 146 750€ 1 573 375€ 1 524 629€ 1 524 629€ 17 952 748€ 20 085 056€ 15 185 306€ 14 567 785€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 098 731€ 1 025 333€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
15 174 € 14 758 € 15 326 € 15 894 € 16 462 € 18 477 € 17 644 € 42 169 € 18 829 € 22 913 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
983€ 1 401€ 23 957€ 49€ 3 565€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
14 191€ 14 758€ 15 326€ 15 894€ 16 462€ 17 076€ 17 644€ 18 212€ 18 780€ 19 348€