Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
105 125 € 117 689 € 133 644 € 168 480 € 43 916 € 40 137 € 43 516 € 50 109 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
100 730 € 110 486 € 120 242 € 129 456 € 35 864 € 38 768 € 41 807 € 44 844 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
100 730 € 110 486 € 120 242 € 129 456 € 35 864 € 38 768 € 41 807 € 44 844 €
012
A.II.1
Pozemky
96 247€ 101 071€ 105 895€ 110 177€ 35 864€ 38 768€ 10 469€ 10 469€
013
A.II.2
Stavby
31 338€ 34 375€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 483€ 9 415€ 14 347€ 19 279€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 395 € 7 203 € 13 402 € 39 024 € 8 052 € 1 369 € 1 117 € 4 613 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
281 € 173 € 5 327 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 663 € 5 720 € 4 674 € 33 149 € 3 139 € 1 343 € 1 060 € 4 086 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 967€ 4 452€ 3 756€ 8 846€ 1 905€ 720€ 1 002€ 3 958€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
60€ 34€ 16 661€ 89€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
58€ 128€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
696€ 1 208€ 884€ 7 642€ 1 234€ 534€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 451 € 1 483 € 8 555 € 548 € 4 913 € 26 € 57 € 527 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 451€ 1 483€ 8 555€ 548€ 4 913€ 26€ 51€ 46€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6€ 481€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
592 € 652 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
592€ 652€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
105 125 € 117 689 € 133 644 € 168 480 € 43 916 € 40 137 € 43 516 € 50 109 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
41 357 € 48 843 € 592 € 59 € 1 741 € -74 369 € -59 311 € -49 042 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
150 000 € 150 000 € 100 000 € 84 000 € 84 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-108 461 € -106 712 € -91 245 € -89 563 € -81 673 € -64 614 € -54 346 € -44 137 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
28 435€ 28 435€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-82 781€ -72 572€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-7 486 € -1 749 € -15 467 € -1 682 € -7 890 € -17 059 € -12 269 € -12 209 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
63 768 € 68 846 € 133 052 € 168 421 € 42 175 € 114 506 € 102 827 € 99 151 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 143 € 1 025 € 824 € 25 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 143€ 1 025€ 824€ 25€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
55 133 € 58 249 € 10 189 € 14 958 € 22 € 7 € 14 006 € 48 307 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6€ 7€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
14 000€ 48 300€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 492 € 9 572 € 122 039 € 153 438 € 42 153 € 114 499 € 88 821 € 50 844 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
262€ 2 059€ 378€ 11 460€ 1 004€ 258€ 249€ 275€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
6 164€ 5 812€ 119 147€ 140 774€ 38 766€ 112 995€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
295€ 293€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
200€ 196€ 169€ 151€ 137€ 174€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
165€ 164€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
866€ 1 505€ 2 345€ 1 053€ 2 246€ 1 072€ 112€ 112€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
88 000€ 50 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé