Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
97 951 € 105 125 € 117 689 € 133 644 € 168 480 € 43 916 € 40 137 € 43 516 € 50 109 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
91 804 € 100 730 € 110 486 € 120 242 € 129 456 € 35 864 € 38 768 € 41 807 € 44 844 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
91 804 € 100 730 € 110 486 € 120 242 € 129 456 € 35 864 € 38 768 € 41 807 € 44 844 €
012
A.II.1
Pozemky
91 804€ 96 247€ 101 071€ 105 895€ 110 177€ 35 864€ 38 768€ 10 469€ 10 469€
013
A.II.2
Stavby
31 338€ 34 375€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 483€ 9 415€ 14 347€ 19 279€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 147 € 4 395 € 7 203 € 13 402 € 39 024 € 8 052 € 1 369 € 1 117 € 4 613 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
791 € 281 € 173 € 5 327 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
4 780 € 2 663 € 5 720 € 4 674 € 33 149 € 3 139 € 1 343 € 1 060 € 4 086 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 553€ 1 967€ 4 452€ 3 756€ 8 846€ 1 905€ 720€ 1 002€ 3 958€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 072€ 60€ 34€ 16 661€ 89€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
58€ 128€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 155€ 696€ 1 208€ 884€ 7 642€ 1 234€ 534€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
576 € 1 451 € 1 483 € 8 555 € 548 € 4 913 € 26 € 57 € 527 €
056
B.IV.1
Peniaze
576€ 1 451€ 1 483€ 8 555€ 548€ 4 913€ 26€ 51€ 46€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6€ 481€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
592 € 652 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
592€ 652€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
97 951 € 105 125 € 117 689 € 133 644 € 168 480 € 43 916 € 40 137 € 43 516 € 50 109 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
27 411 € 41 357 € 48 843 € 592 € 59 € 1 741 € -74 369 € -59 311 € -49 042 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
150 000 € 150 000 € 150 000 € 100 000 € 84 000 € 84 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-115 947 € -108 461 € -106 712 € -91 245 € -89 563 € -81 673 € -64 614 € -54 346 € -44 137 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
28 435€ 28 435€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-82 781€ -72 572€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-13 946 € -7 486 € -1 749 € -15 467 € -1 682 € -7 890 € -17 059 € -12 269 € -12 209 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
70 540 € 63 768 € 68 846 € 133 052 € 168 421 € 42 175 € 114 506 € 102 827 € 99 151 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 096 € 1 143 € 1 025 € 824 € 25 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 096€ 1 143€ 1 025€ 824€ 25€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
66 166 € 55 133 € 58 249 € 10 189 € 14 958 € 22 € 7 € 14 006 € 48 307 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6€ 7€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
14 000€ 48 300€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
3 278 € 7 492 € 9 572 € 122 039 € 153 438 € 42 153 € 114 499 € 88 821 € 50 844 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 452€ 262€ 2 059€ 378€ 11 460€ 1 004€ 258€ 249€ 275€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
995€ 6 164€ 5 812€ 119 147€ 140 774€ 38 766€ 112 995€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
295€ 293€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
243€ 200€ 196€ 169€ 151€ 137€ 174€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
165€ 164€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
588€ 866€ 1 505€ 2 345€ 1 053€ 2 246€ 1 072€ 112€ 112€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
88 000€ 50 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé