Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
97 951 € 105 125 € 117 689 € 133 644 € 168 480 € 43 916 € 40 137 € 43 516 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
91 804 € 100 730 € 110 486 € 120 242 € 129 456 € 35 864 € 38 768 € 41 806 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
91 804 € 100 730 € 110 486 € 120 242 € 129 456 € 35 864 € 38 768 € 41 806 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
91 804€ 96 247€ 101 071€ 105 895€ 110 177€ 35 864€ 38 768€ 41 806€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 483€ 9 415€ 14 347€ 19 279€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
6 147 € 4 395 € 7 203 € 13 402 € 39 024 € 8 052 € 1 369 € 1 710 €
015
B.I.
Zásoby
791€ 281€ 173€ 5 327€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 780 € 2 663 € 5 720 € 4 674 € 33 149 € 3 139 € 1 343 € 1 652 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 553€ 1 967€ 4 452€ 3 756€ 8 846€ 1 905€ 720€ 1 002€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 072€ 60€ 34€ 16 661€ 89€ 58€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 155€ 696€ 1 208€ 884€ 7 642€ 1 234€ 534€ 592€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
576 € 1 451 € 1 483 € 8 555 € 548 € 4 913 € 26 € 58 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
576€ 1 451€ 1 483€ 8 555€ 548€ 4 913€ 26€ 58€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
97 951 € 105 125 € 117 689 € 133 644 € 168 480 € 43 916 € 40 137 € 43 516 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
27 411 € 41 357 € 48 843 € 592 € 59 € 1 741 € -74 369 € -59 310 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
150 000€ 150 000€ 150 000€ 100 000€ 84 000€ 84 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-115 947€ -108 461€ -106 712€ -91 245€ -89 563€ -81 673€ -64 614€ -54 345€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-13 946 € -7 486 € -1 749 € -15 467 € -1 682 € -7 890 € -17 059 € -12 269 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
70 540 € 63 768 € 68 846 € 133 052 € 168 421 € 42 175 € 114 506 € 102 826 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
66 166€ 55 133€ 58 249€ 10 189€ 14 958€ 22€ 7€ 14 006€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
3 278 € 7 492 € 9 572 € 122 039 € 153 438 € 42 153 € 114 499 € 88 820 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 452€ 262€ 2 059€ 378€ 11 460€ 1 004€ 258€ 248€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
243€ 200€ 196€ 169€ 151€ 137€ 174€ 165€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
588€ 866€ 1 505€ 2 345€ 1 053€ 2 246€ 1 072€ 112€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
995€ 6 164€ 5 812€ 119 147€ 140 774€ 38 766€ 112 995€ 88 295€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 096€ 1 143€ 1 025€ 824€ 25€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci