Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
385 649 € 383 861 € 406 966 € 517 855 € 562 812 € 461 707 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
279 054 € 273 261 € 301 032 € 328 804 € 372 330 € 128 386 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
279 054 € 273 261 € 301 032 € 328 804 € 372 330 € 128 386 €
012
A.II.1
Pozemky
11 081 € 11 081 € 11 081 € 11 081 € 26 835 € 11 081 €
013
A.II.2
Stavby
75 032 € 80 035 € 85 038 € 90 041 € 95 043 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
192 941 € 182 145 € 204 913 € 227 682 € 250 452 € 24 287 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
93 018 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
105 622 € 109 482 € 104 816 € 188 941 € 189 364 € 333 310 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 160 € 8 467 € 6 051 € 5 335 € 7 581 € 174 952 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 160 € 8 467 € 6 051 € 5 335 € 7 581 € 170 066 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 886 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
104 462 € 101 015 € 98 765 € 183 606 € 181 783 € 158 358 €
056
B.IV.1
Peniaze
48 446 € 52 531 € 51 985 € 142 904 € 143 426 € 142 828 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
56 016 € 48 484 € 46 780 € 40 702 € 38 357 € 15 530 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
973 € 1 118 € 1 118 € 110 € 1 118 € 11 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
973 € 1 118 € 1 118 € 1 118 € 11 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
110 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
385 649 € 383 861 € 406 966 € 517 855 € 562 812 € 461 707 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
166 951 € 95 526 € 77 095 € 43 160 € 58 013 € 32 697 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
170 217 € 84 047 € 84 047 € 84 047 € 84 047 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
170 217 € 84 047 € 84 047 € 84 047 € 84 047 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 328 € 1 328 € 1 265 € 1 265 € 84 047 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 328 € 1 328 € 1 265 € 1 265 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
84 047 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 128 € -21 557 € -55 429 € -40 579 € -64 628 € 20 653 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
98 887 € 80 458 € 46 585 € 46 585 € 22 536 € 22 536 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-102 015 € -102 015 € -102 014 € -87 164 € -87 164 € -1 883 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-14 744 € 18 430 € 33 934 € -14 851 € 25 316 € -85 281 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
218 698 € 288 335 € 329 871 € 474 695 € 504 799 € 429 010 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 000 € 6 000 € 6 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 000 € 6 000 € 6 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 963 € 18 524 € 6 984 € 92 732 € 69 760 € 423 010 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 620 € 6 786 € 1 616 € 6 736 € 840 € 119 133 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
6 057 € 57 464 € 53 964 € 276 697 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 782 € 4 555 € 4 555 € 12 955 € 12 955 € 27 180 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
-8 439 € 1 126 € 813 € 1 114 € 2 001 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
14 463 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
216 735 € 269 811 € 322 887 € 375 963 € 429 039 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
163 659 € 216 735 € 269 811 € 322 887 € 375 963 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
53 076 € 53 076 € 53 076 € 53 076 € 53 076 €