Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
280 136 € 242 818 € 258 962 € 124 825 € 104 645 € 106 824 € 81 005 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
101 670 € 72 681 € 66 876 € 76 049 € 66 993 € 74 092 € 49 964 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
101 670 € 72 681 € 66 876 € 76 049 € 66 993 € 74 092 € 49 964 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
101 670€ 72 681€ 66 876€ 76 049€ 66 993€ 74 092€ 49 964€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
178 466 € 170 137 € 192 086 € 48 776 € 37 652 € 32 732 € 31 041 €
015
B.I.
Zásoby
3 033€ 3 033€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
223€ 17 483€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
73 186 € 71 218 € 160 864 € 1 073 € 2 037 € 11 057 € 1 137 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
60 979€ 65 095€ 159 935€ 1 666€ 10 748€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 185€ 53€ 909€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
8 022€ 6 123€ 929€ 1 073€ 371€ 256€ 228€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
105 280 € 98 919 € 31 222 € 47 703 € 35 615 € 18 419 € 9 388 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
105 280€ 98 919€ 31 222€ 47 703€ 35 615€ 18 419€ 9 388€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
280 136 € 242 818 € 258 962 € 124 825 € 104 645 € 106 824 € 81 005 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
131 508 € 120 612 € 95 096 € 55 885 € 31 316 € 26 521 € -208 076 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
029
A.II.
Kapitálové fondy
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
103 308€ 77 792€ 38 581€ 14 012€ 19 217€ 5 026€ -184 968€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
10 896 € 25 516 € 39 211 € 24 569 € -5 205 € 14 191 € -30 412 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
148 628 € 122 206 € 163 866 € 68 940 € 73 329 € 80 303 € 289 081 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
24 212€ 19 153€ 11 317€ 13 946€ 607€ 5 249€ 10 137€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
76 974 € 99 034 € 149 758 € 54 215 € 72 226 € 74 697 € 278 944 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
44 965€ 50 478€ 107 909€ 12 386€ 23 359€ 20 410€ 26 836€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 564€ 4 629€ 3 153€ 1 038€ 805€ 1 109€ 1 239€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
481€ 14 867€ 3 225€ 2 123€ 1 973€ 4 191€ 584€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
27 964€ 29 060€ 35 471€ 38 668€ 46 089€ 48 987€ 250 285€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 017€ 4 019€ 2 791€ 779€ 496€ 357€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
43 425€