Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 118 339 € 12 582 517 € 15 457 247 € 14 126 768 € 13 875 826 € 10 305 526 € 9 562 589 € 9 570 183 € 8 550 211 € 8 527 710 € 10 228 499 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 935 649 € 1 225 416 € 955 375 € 1 311 553 € 1 255 916 € 1 057 935 € 791 029 € 199 328 € 830 162 € 648 539 € 633 241 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 551 218 € 980 663 € 725 909 € 1 101 252 € 499 403 € 307 150 € 115 870 € 143 710 € 186 989 € 20 057 € 13 198 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 273 479€ 853 604€ 682 776€ 684 204€ 425 206€ 64 846€ 57 702€ 89 178€ 120 654€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
13 024€ 15 922€ 18 819€ 21 716€ 15 891€ 18 406€ 21 701€ 24 996€ 28 291€ 625€ 8 125€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
87 794€ 65 876€ 24 314€ 30 062€ 44 657€ 28 973€ 36 467€ 29 536€ 38 044€ 19 432€ 5 073€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
176 921€ 45 261€ 365 270€ 13 649€ 194 925€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
377 792 € 238 114 € 186 263 € 176 451 € 189 702 € 209 723 € 134 097 € 48 979 € 62 665 € 85 212 € 76 773 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
151 260€ 53 432€ 70 728€ 16 548€ 21 414€ 8 412€ 0€ 3 188€ 6 991€ 10 794€ 14 599€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
226 532€ 179 881€ 115 535€ 143 353€ 168 288€ 201 311€ 134 097€ 45 791€ 55 674€ 74 418€ 62 174€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 801€ 16 550€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 639 € 6 639 € 43 203 € 33 850 € 566 811 € 541 062 € 541 062 € 6 639 € 580 508 € 543 270 € 543 270 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
539 205€ 501 967€ 501 967€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
6 639€ 6 639€ 534 423€ 534 423€ 534 423€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
43 203€ 33 850€ 32 388€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
34 664€ 34 664€ 34 664€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 191 809 € 10 305 419 € 11 881 509 € 10 333 529 € 10 398 116 € 8 124 856 € 8 157 525 € 9 037 456 € 7 586 910 € 7 647 439 € 9 582 505 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 018 € 2 883 € 3 498 € 3 232 € 3 511 € 3 810 € 6 025 € 5 692 € 6 745 €
035
B.I.1
Materiál
1 018€ 2 883€ 3 498€ 3 232€ 3 511€ 3 810€ 6 025€ 5 692€ 6 745€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
915 391 € 1 474 233 € 1 060 216 € 1 039 217 € 903 996 € 664 939 € 762 042 € 354 511 € 528 602 € 740 211 € 936 515 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
82 768 € 83 545 € 106 588 € 64 895 € 43 834 € 43 834 € 4 593 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
82 768€ 83 545€ 106 588€ 64 895€ 43 834€ 43 834€ 4 593€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 070€ 2 170€ 265€ 47 459€ 250 650€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
832 623€ 1 390 688€ 952 558€ 972 152€ 859 897€ 573 646€ 506 799€ 354 511€ 528 602€ 740 211€ 936 515€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 359 323 € 7 331 853 € 8 938 857 € 5 717 113 € 6 209 284 € 5 267 031 € 4 644 466 € 4 815 320 € 3 938 242 € 4 775 277 € 4 282 161 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 984 218 € 7 030 021 € 8 642 859 € 5 508 619 € 5 448 276 € 4 814 804 € 4 445 443 € 4 703 046 € 3 614 709 € 3 002 111 € 4 186 464 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 601 651€ 563 359€ 2 871 281€ 684 125€ 282 889€ 84€ 70€ 144€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 382 567€ 6 466 662€ 5 771 578€ 4 824 494€ 5 165 387€ 4 814 720€ 4 445 373€ 4 702 902€ 3 614 709€ 3 002 111€ 4 186 464€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
20 077€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
353 320€ 238 360€ 530 510€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
21 785€ 63 472€ 275 921€ 208 494€ 761 008€ 452 227€ 199 023€ 112 274€ 323 533€ 1 242 656€ 95 697€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
7 885 € 7 621 € 0 € 534 423 € 1 001 575 € 1 007 458 € 1 049 238 € 1 216 603 € 1 533 927 € 1 002 020 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
7 885€ 7 621€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
534 423€ 1 001 575€ 1 007 458€ 1 049 238€ 1 216 603€ 1 533 927€ 1 002 020€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
909 210 € 1 491 712 € 1 881 418 € 3 039 893 € 2 279 763 € 2 189 654 € 1 740 048 € 2 814 577 € 1 897 438 € 592 332 € 3 355 064 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 197€ 7 430€ 1 399€ 1 790€ 2 714€ 1 813€ 3 934€ 4 539€ 631€ 2 532€ 4 566€
073
B.V.2.
Účty v bankách
908 013€ 1 484 282€ 1 880 019€ 3 038 103€ 2 277 049€ 2 187 841€ 1 736 114€ 2 810 038€ 1 896 807€ 589 800€ 3 350 498€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 990 881 € 1 051 682 € 2 620 363 € 2 481 686 € 2 221 794 € 1 122 735 € 614 035 € 333 399 € 133 139 € 231 732 € 12 753 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
38 379€ 523€ 9 199€ 1 997€ 280€ 366€ 604€ 2 965€ 270€ 739€ 1 816€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
621 359€ 160 035€ 307 833€ 157 895€ 59 056€ 41 424€ 57 522€ 291 684€ 74 930€ 14 846€ 10 937€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 300 713€ 583 333€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 331 143€ 891 124€ 1 002 618€ 1 738 461€ 2 162 458€ 1 080 945€ 555 909€ 38 750€ 57 939€ 216 147€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 118 339 € 12 582 517 € 15 457 247 € 14 126 768 € 13 875 826 € 10 305 526 € 9 562 589 € 9 570 183 € 8 550 211 € 8 527 710 € 10 228 499 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 344 013 € 3 553 572 € 10 063 894 € 8 334 792 € 8 626 116 € 6 968 062 € 6 533 625 € 6 412 804 € 5 513 045 € 4 815 329 € 5 215 033 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 962 572 € 146 150 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 962 572€ 146 150€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 798 441 € 2 824 422 € 9 480 894 € 7 751 792 € 8 043 116 € 6 385 062 € 5 950 625 € 5 829 804 € 4 930 045 € 4 232 329 € 4 632 033 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 004 861 € 9 014 328 € 5 354 656 € 5 776 711 € 5 248 309 € 3 297 669 € 2 984 014 € 2 860 640 € 2 956 481 € 3 712 159 € 5 013 219 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
40 568 € 69 078 € 22 204 € 22 656 € 66 395 € 80 819 € 13 138 € 20 547 € 22 449 € 29 788 € 1 775 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 831€ 5 026€ 1 140€ 4 044€ 7 090€ 8 120€ 7 999€ 7 238€ 971€ 140€ 1 775€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
34 737€ 64 052€ 21 064€ 18 612€ 59 305€ 72 699€ 5 139€ 13 309€ 21 478€ 29 648€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
260 991 € 267 312 € 1 853 € 94 328 € 130 468 € 130 633 € 138 877 € 279 977 € 944 894 € 1 912 450 € 3 029 749 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
260 991€ 267 312€ 1 853€ 94 328€ 130 468€ 130 633€ 138 877€ 279 977€ 944 894€ 1 912 450€ 3 029 749€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 849 921 € 6 185 616 € 4 153 172 € 4 201 536 € 3 391 505 € 2 119 903 € 2 291 776 € 2 465 613 € 1 850 514 € 1 254 843 € 1 887 164 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 484 730 € 3 925 384 € 3 585 397 € 3 394 210 € 2 406 012 € 1 835 792 € 1 860 727 € 1 656 106 € 1 524 530 € 1 124 349 € 1 276 875 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
12 723€ 1 392€ 6 110€ 23 958€ 3 351€ 9 240€ 449€ 643€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 472 007€ 3 923 992€ 3 579 287€ 3 370 252€ 2 402 661€ 1 826 552€ 1 860 727€ 1 655 657€ 1 523 887€ 1 124 349€ 1 276 875€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
33€ 1 896 212€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
169 115€ 151 062€ 135 290€ 115 773€ 110 826€ 95 461€ 54 833€ 339 781€ 66 245€ 65 637€ 56 528€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
105 692€ 94 705€ 77 400€ 62 973€ 59 090€ 52 079€ 36 674€ 32 039€ 27 769€ 28 218€ 24 546€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
38 921€ 63 450€ 317 035€ 573 248€ 754 255€ 73 171€ 316 416€ 411 434€ 208 806€ 16 933€ 510 767€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
51 430€ 54 803€ 38 017€ 55 299€ 61 289€ 63 367€ 23 093€ 26 220€ 23 131€ 19 673€ 18 415€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
853 381 € 2 492 322 € 1 177 427 € 1 458 191 € 1 659 941 € 966 314 € 540 223 € 94 503 € 138 624 € 515 078 € 94 531 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
134 440€ 112 084€ 131 662€ 124 335€ 89 834€ 93 244€ 58 994€ 75 217€ 72 741€ 84 254€ 85 411€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
718 941€ 2 380 238€ 1 045 765€ 1 333 856€ 1 570 107€ 873 070€ 481 229€ 19 286€ 65 883€ 430 824€ 9 120€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
769 465 € 14 617 € 38 697 € 15 265 € 1 401 € 39 795 € 44 950 € 296 739 € 80 685 € 222 € 247 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
375 818€ 1 000€ 2 000€ 217€ 24 225€ 8€ 77€ 219€ 206€ 211€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
393 647€ 14 617€ 37 697€ 13 265€ 1 184€ 15 570€ 44 942€ 296 662€ 80 466€ 16€ 36€