Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
168 110 € 195 955 € 231 692 € 210 791 € 155 620 € 115 552 € 113 585 € 113 605 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
100 113 € 128 421 € 114 727 € 106 473 € 99 349 € 74 118 € 85 954 € 91 940 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
100 113 € 128 421 € 114 727 € 106 473 € 99 349 € 74 118 € 85 954 € 91 940 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
100 013€ 128 321€ 114 627€ 106 373€ 99 249€ 74 018€ 85 854€ 91 840€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
67 997 € 67 534 € 116 965 € 104 318 € 56 271 € 41 434 € 27 631 € 21 665 €
015
B.I.
Zásoby
35 408€ 33 632€ 57 418€ 20 777€ 33 455€ 27 490€ 20 434€ 18 074€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
10 134 € 22 708 € 20 799 € 24 652 € 9 207 € 2 796 € 4 573 € 3 129 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
10 038€ 16 468€ 20 347€ 23 108€ 6 541€ 1 237€ 3 809€ 3 049€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6 133€ 225€ 1 847€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
96€ 107€ 227€ 1 544€ 819€ 1 559€ 764€ 80€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
22 455 € 11 194 € 38 748 € 58 889 € 13 609 € 11 148 € 2 624 € 462 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
22 455€ 11 194€ 38 748€ 58 889€ 13 609€ 11 148€ 2 624€ 462€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
168 110 € 195 955 € 231 692 € 210 791 € 155 620 € 115 552 € 113 585 € 113 605 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
52 966 € 40 229 € 83 484 € 62 833 € 38 502 € 18 941 € -876 € -3 287 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
32 826€ 50 887€ 55 530€ 31 199€ 11 639€ -8 180€ -10 590€ -16 347€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
12 837 € -17 961 € 20 651 € 24 331 € 19 560 € 19 818 € 2 411 € 5 757 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
115 144 € 155 726 € 148 208 € 147 958 € 117 118 € 96 611 € 114 461 € 116 892 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
64 704€ 86 620€ 80 780€ 64 986€ 62 740€ 52 296€ 55 983€ 61 531€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 3 426€ 8 527€ 13 733€ 18 870€ 3 738€ 9 343€ 14 981€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
46 507 € 61 814 € 53 767 € 63 499 € 30 335 € 36 961 € 45 520 € 36 519 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
10 886€ 24 057€ 24 963€ 35 555€ 5 778€ 1 508€ 2 232€ 4 864€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
7 186€ 6 155€ 5 054€ 4 617€ 3 680€ 3 357€ 3 019€ 2 118€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
7 840€ 1 325€ 3 459€ 3 171€ 885€ 6 949€ 3 773€ 1 943€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
20 595€ 30 277€ 20 291€ 20 156€ 19 992€ 25 147€ 36 496€ 27 594€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 933€ 3 866€ 5 134€ 5 740€ 5 173€ 3 616€ 3 615€ 3 274€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
587€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci