Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
82 054 112 € 77 887 913 € 68 204 666 € 60 220 761 € 63 411 075 € 61 007 587 € 60 500 714 € 56 521 075 € 37 794 412 € 35 302 340 € 37 510 234 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
53 147 233 € 45 451 817 € 41 082 243 € 43 609 760 € 43 843 342 € 44 522 830 € 43 489 285 € 40 796 251 € 27 330 311 € 26 397 775 € 23 205 131 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 977 512 € 10 042 800 € 9 426 584 € 28 778 € 26 872 € 48 227 € 89 810 € 114 563 € 137 945 € 184 435 € 238 219 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
157 475€ 117 048€ 112 224€ 28 778€ 26 872€ 48 227€ 89 810€ 106 959€ 135 445€ 184 435€ 238 219€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 238€ 3 459€ 4 680€
007
A.I.4
Goodwill
8 737 496€ 9 847 047€ 9 287 233€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
34 851€ 32 184€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
45 452€ 43 062€ 22 447€ 7 604€ 2 500€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
43 870 638 € 35 002 541 € 31 252 401 € 17 389 066 € 18 074 554 € 19 662 687 € 19 557 559 € 19 633 003 € 17 447 146 € 16 468 120 € 14 721 692 €
012
A.II.1
Pozemky
5 936 623€ 5 670 538€ 5 661 008€ 1 698 076€ 1 698 076€ 1 698 076€ 1 705 019€ 1 705 019€ 1 705 018€ 1 705 018€ 1 216 753€
013
A.II.2
Stavby
14 451 826€ 14 558 359€ 14 600 228€ 9 951 310€ 10 718 998€ 11 424 118€ 11 546 220€ 9 990 240€ 10 183 504€ 10 449 032€ 8 962 917€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 792 269€ 9 917 701€ 8 209 421€ 5 398 460€ 5 580 869€ 6 378 995€ 5 487 050€ 6 040 273€ 4 799 440€ 3 725 411€ 3 277 807€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
389 254€ 433 384€ 197 312€ 5 643€ 5 643€ 5 643€ 5 643€ 5 643€ 5 643€ 5 643€ 5 643€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 637 164€ 2 626 841€ 2 168 869€ 83 808€ 70 968€ 155 855€ 805 294€ 1 855 396€ 613 571€ 583 016€ 1 167 322€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
663 502€ 1 795 718€ 415 563€ 251 769€ 8 333€ 36 432€ 139 970€ 91 250€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
299 083 € 406 476 € 403 258 € 26 191 916 € 25 741 916 € 24 811 916 € 23 841 916 € 21 048 685 € 9 745 220 € 9 745 220 € 8 245 220 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
105 161€ 107 812€ 104 594€ 24 353 252€ 23 803 252€ 19 823 252€ 19 403 252€ 17 610 021€ 8 110 021€ 8 110 021€ 8 110 021€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
193 922€ 298 664€ 298 664€ 298 664€ 298 664€ 298 664€ 298 664€ 298 664€ 135 199€ 135 199€ 135 199€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
1 540 000€ 1 640 000€ 1 640 000€ 1 640 000€ 1 640 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
3 050 000€ 2 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
28 717 152 € 32 315 476 € 26 990 209 € 16 535 926 € 19 484 730 € 16 373 646 € 16 913 342 € 15 608 554 € 10 398 044 € 8 821 175 € 14 129 786 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 543 663 € 9 643 389 € 7 520 824 € 3 380 641 € 3 757 357 € 3 319 576 € 3 170 556 € 2 680 787 € 2 101 005 € 1 834 004 € 1 845 441 €
035
B.I.1
Materiál
4 607 487€ 4 407 282€ 3 959 953€ 1 542 962€ 1 590 746€ 1 579 234€ 1 382 764€ 1 029 951€ 881 980€ 744 723€ 1 001 144€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 828 709€ 3 033 579€ 1 624 282€ 582 958€ 981 256€ 418 717€ 356 037€ 436 018€ 303 511€ 392 371€ 227 976€
037
B.I.3
Výrobky
1 216 118€ 1 256 549€ 804 688€ 1 001 624€ 1 062 275€ 1 176 170€ 1 299 363€ 1 022 196€ 763 125€ 499 365€ 389 991€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
891 349€ 945 979€ 1 131 901€ 253 097€ 123 080€ 145 455€ 132 392€ 192 622€ 152 389€ 197 545€ 198 722€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
27 608€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
363 584 € 368 166 € 248 358 € 16 950 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
363 584€ 368 166€ 248 358€ 16 950€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 332 692 € 11 632 350 € 10 766 658 € 8 959 771 € 11 623 889 € 10 098 386 € 10 582 915 € 8 713 271 € 7 212 574 € 6 040 688 € 11 240 894 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
12 226 188 € 11 339 191 € 10 149 321 € 8 859 963 € 10 901 661 € 9 532 088 € 10 461 467 € 8 612 205 € 7 116 681 € 5 923 715 € 6 796 698 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
24 179€ 41 576€ 984 258€ 1 735 679€ 676 620€ 1 206 424€ 794 531€ 353 612€ 204 800€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 936€ 9 352€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 199 073€ 11 288 263€ 10 149 321€ 7 875 705€ 9 165 982€ 8 855 468€ 9 255 043€ 7 817 674€ 6 763 069€ 5 718 915€ 6 796 698€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
251 783€ 18 408€ 5 297€ 581 696€ 477 552€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 824€ 8 791€ 23 299€ 30 104€ 4 433 379€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
466 430€ 362 947€ 12 702€ 6 886€ 6 966€ 6 781€ 7 077€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
388 291€ 274 751€ 254 390€ 81 809€ 133 646€ 81 780€ 118 624€ 85 494€ 72 594€ 79 792€ 10 817€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 477 213 € 10 671 571 € 8 454 369 € 4 195 514 € 4 103 484 € 2 955 684 € 3 159 871 € 4 214 496 € 1 084 465 € 929 533 € 1 043 451 €
072
B.V.1.
Peniaze
404 357€ 430 307€ 275 694€ 7 511€ 7 771€ 17 059€ 218 820€ 188 229€ 65 054€ 60 304€ 63 545€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 072 856€ 10 241 264€ 8 178 675€ 4 188 003€ 4 095 713€ 2 938 625€ 2 941 051€ 4 026 267€ 1 019 411€ 869 229€ 979 906€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
189 727 € 120 620 € 132 214 € 75 075 € 83 003 € 111 111 € 98 087 € 116 270 € 66 057 € 83 390 € 175 317 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
21 988€ 1 973€ 12 301€ 236€ 1 833€ 6 059€ 3 057€ 17 429€ 5 350€ 2 461€ 193€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
167 558€ 117 342€ 119 913€ 74 839€ 81 170€ 105 019€ 93 212€ 93 966€ 54 487€ 37 134€ 30 820€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
181€ 1 305€ 33€ 1 818€ 4 875€ 6 220€ 43 795€ 144 304€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
82 054 112 € 77 887 913 € 68 204 666 € 60 220 761 € 63 411 075 € 61 007 587 € 60 500 714 € 56 521 075 € 37 794 412 € 35 302 340 € 37 510 234 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
42 208 604 € 38 294 892 € 33 396 616 € 23 780 110 € 16 237 371 € 14 188 766 € 13 249 146 € 12 870 613 € 1 949 490 € 1 099 569 € 948 084 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 211 212 € 13 211 212 € 13 211 212 € 13 211 212 € 13 211 212 € 13 211 212 € 13 211 212 € 13 211 212 € 13 211 212 € 13 211 212 € 13 211 212 €
082
A.I.1
Základné imanie
13 211 212€ 13 211 212€ 13 211 212€ 13 211 212€ 13 211 212€ 13 211 212€ 13 211 212€ 13 211 212€ 13 211 212€ 13 211 212€ 13 211 212€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
16 031 497€ 16 031 497€ 16 031 497€ 16 031 497€ 16 031 497€ 16 031 497€ 16 031 497€ 16 031 497€ 5 961 497€ 5 961 497€ 868 288€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 642 242 € 2 642 242 € 2 487 556 € 1 733 282 € 1 528 422 € 1 427 617 € 1 389 764 € 1 321 121 € 575 703 € 507 031 € 336 897 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 642 242€ 2 642 242€ 2 487 556€ 1 733 282€ 1 528 422€ 1 427 617€ 1 389 764€ 1 321 121€ 575 703€ 507 031€ 336 897€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 525 066 € 1 490 480 € 1 490 480 € 555 663 € 555 663 € 555 663 € 555 663 € 555 663 € 390 970 € 390 970 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
164 694€ 130 108€ 130 108€ 149 756€ 149 756€ 149 756€ 149 756€ 149 756€ -14 937€ -14 937€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
1 360 372€ 1 360 372€ 1 360 372€ 405 907€ 405 907€ 405 907€ 405 907€ 405 907€ 405 907€ 405 907€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 091 103 € 406 099 € -9 854 519 € -15 294 284 € -17 138 027 € -18 045 267 € -18 317 523 € -18 935 310 € -19 039 812 € -19 039 812 € -13 638 447 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 091 103€ 4 040 094€ 3 655 180€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 633 995€ -13 509 699€ -15 294 284€ -17 138 027€ -18 045 267€ -18 317 523€ -18 935 310€ -19 039 812€ -19 039 812€ -13 638 447€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 707 484 € 4 513 362 € 10 030 390 € 7 542 740 € 2 048 604 € 1 008 044 € 378 533 € 686 430 € 849 920 € 68 671 € 170 134 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
39 702 559 € 39 385 975 € 34 532 298 € 36 167 677 € 46 849 576 € 46 437 874 € 46 825 132 € 43 166 620 € 35 316 178 € 33 622 874 € 35 996 581 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 567 461 € 14 361 179 € 14 471 002 € 15 516 169 € 24 602 427 € 25 052 655 € 24 773 781 € 22 650 402 € 21 234 044 € 20 286 635 € 26 456 148 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
4 770 € 40 554 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 770€ 40 554€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
9 366 230€ 9 466 992€ 9 466 992€ 12 066 992€ 21 416 992€ 21 716 992€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
21 781 992€ 20 118 761€ 18 608 761€ 17 738 761€ 23 573 646€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 027 977€ 1 110 184€ 618 344€ 479 803€ 113 751€ 163 929€ 119 986€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
25 528€ 30 369€ 165 286€ 116 393€ 86 609€ 69 049€ 60 617€ 57 441€ 51 925€ 59 760€ 55 704€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 500€ 11 261€ 197 050€ 416 881€ 816 967€ 808 101€ 601 491€ 485 251€ 644 442€ 591 920€ 818 441€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 143 226€ 3 742 373€ 4 023 330€ 2 436 100€ 2 163 338€ 2 254 030€ 2 209 695€ 1 988 949€ 1 928 916€ 1 896 194€ 2 008 357€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 185 975 € 1 164 307 € 1 276 262 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 185 975€ 1 164 307€ 1 276 262€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
23 483 078 € 22 626 673 € 17 323 505 € 19 985 638 € 20 952 892 € 20 338 105 € 21 340 308 € 19 773 355 € 13 122 621 € 12 846 890 € 9 083 259 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
17 484 321 € 16 565 746 € 12 617 602 € 14 839 898 € 16 905 473 € 16 504 104 € 15 147 652 € 14 012 160 € 10 866 427 € 9 366 185 € 7 550 173 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
35 208€ 96 387€ 5 379 079€ 3 272 439€ 5 725 850€ 4 158 063€ 3 863 774€ 3 571 240€ 3 463 935€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
8 352€ 19 978€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
17 440 761€ 16 449 381€ 12 617 602€ 9 460 819€ 13 633 034€ 10 778 254€ 10 989 589€ 10 148 386€ 7 295 187€ 5 902 250€ 7 550 173€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 201€ 2 201€ 2 201€ 407 062€ 1 157 321€ 1 158 096€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 162 417€ 1 161 164€ 1 150 000€ 2 289 803€ 563 602€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 526 256€ 1 324 002€ 1 404 364€ 807 986€ 758 426€ 640 762€ 498 986€ 411 524€ 362 190€ 311 944€ 278 367€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
842 467€ 1 004 755€ 901 222€ 645 577€ 490 720€ 414 212€ 321 283€ 264 907€ 215 421€ 195 668€ 177 509€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 439 603€ 2 710 848€ 1 431 882€ 2 627 389€ 1 008 954€ 1 083 225€ 890 526€ 628 741€ 170 605€ 414 839€ 250 182€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 188 230€ 1 019 121€ 966 234€ 657 726€ 631 998€ 537 706€ 2 319 444€ 3 294 859€ 357 978€ 268 451€ 263 426€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 466 045 € 1 233 816 € 1 461 529 € 665 870 € 1 294 257 € 1 047 114 € 711 043 € 714 183 € 950 386 € 489 349 € 457 174 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
918 654€ 913 095€ 952 954€ 564 187€ 535 331€ 527 234€ 365 563€ 293 300€ 264 226€ 220 049€ 174 646€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
547 391€ 320 721€ 508 575€ 101 683€ 758 926€ 519 880€ 345 480€ 420 883€ 686 160€ 269 300€ 282 528€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
28 680€ 9 127€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142 949 € 207 046 € 275 752 € 272 974 € 324 128 € 380 947 € 426 436 € 483 842 € 528 744 € 579 897 € 565 569 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
34€ 248€ 3 158€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
99 338€ 142 914€ 204 936€ 226 231€ 272 974€ 324 128€ 375 282€ 426 437€ 477 591€ 528 744€ 523 152€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
43 577€ 63 884€ 70 816€ 46 743€ 51 154€ 56 819€ 51 154€ 54 247€ 51 153€ 51 153€ 42 417€