Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AG PLAY, s.r.o. v reštruktualizácii

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.05.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 592 318 € 2 083 771 € 4 827 127 € 6 774 102 € 6 768 761 € 6 883 366 € 5 002 215 € 5 205 233 € 4 762 313 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 944 € 3 224 € 4 066 € 9 516 € 30 545 € 96 177 € 301 897 € 506 076 € 700 287 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
586 € 16 946 € 33 277 € 2 503 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
586€ 16 946€ 33 277€ 2 503€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 944 € 3 224 € 4 066 € 8 930 € 13 599 € 62 900 € 299 394 € 506 076 € 700 287 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 944€ 3 224€ 4 066€ 8 930€ 13 599€ 62 900€ 299 394€ 479 076€ 679 068€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 000€ 21 219€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 585 208 € 2 077 529 € 4 807 439 € 6 732 059 € 6 584 820 € 6 645 672 € 4 546 333 € 4 550 362 € 3 919 390 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 495 000 € 2 515 757 € 1 718 467 € 1 838 721 € 778 355 € 307 165 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 495 000€ 2 474 000€ 1 672 485€ 1 805 112€ 772 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
33 609€ 6 355€ 307 165€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
41 757€ 45 982€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 402 970 € 1 583 414 € 2 803 060 € 3 469 467 € 3 375 360 € 2 655 566 € 2 382 786 € 2 115 803 € 1 878 064 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
-182 730 € -103 537 € 310 406 € 365 295 € 186 715 € 94 856 € 86 426 € 79 545 € 89 119 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
75 196€ 220 025€ 285 329€ 1 822€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
-182 730€ -178 733€ 90 381€ 79 966€ 186 715€ 94 856€ 84 604€ 79 545€ 89 119€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
230 592€ 68 271€ 9 541€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
457 208€ 457 208€ 385 611€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
192€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 815€ 4 527€ 17 725€ 7 587€ 20 057€ 18 670€ 224 574€ 60 106€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 116 485€ 1 225 216€ 2 089 318€ 2 865 993€ 3 100 317€ 2 542 040€ 2 062 245€ 2 036 258€ 1 728 839€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
182 238 € 494 115 € 509 379 € 746 835 € 1 490 993 € 2 151 385 € 1 385 192 € 2 127 394 € 2 041 326 €
072
B.V.1.
Peniaze
28 218€ 59 045€ 53 531€ 26 983€ 235 991€ 167 833€ 106 831€ 108 317€ 389 572€
073
B.V.2.
Účty v bankách
154 020€ 435 070€ 455 848€ 719 852€ 1 255 002€ 1 983 552€ 1 278 361€ 2 019 077€ 1 651 754€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 166 € 3 018 € 15 622 € 32 527 € 153 396 € 141 517 € 153 985 € 148 795 € 142 636 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 600€ 15 200€ 139€ 139€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 166€ 3 018€ 15 606€ 24 927€ 125 809€ 141 247€ 153 985€ 148 656€ 142 497€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16€ 12 387€ 270€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 592 318 € 2 083 771 € 4 827 127 € 6 774 102 € 6 768 761 € 6 883 366 € 5 002 215 € 5 205 233 € 4 762 313 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-2 022 333 € -1 959 449 € 1 665 928 € 3 753 060 € 3 738 050 € 3 826 928 € 3 753 258 € 3 702 765 € 2 760 418 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
341 940 € 341 940 € 341 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
082
A.I.1
Základné imanie
341 940€ 341 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
10 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 334 583 € 1 290 795 € 3 377 925 € 3 372 916 € 3 461 797 € 3 388 124 € 3 337 631 € 2 395 284 € 2 068 587 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-2 334 583€ 1 290 795€ 3 377 925€ 3 372 916€ 3 461 797€ 3 388 124€ 3 337 631€ 2 395 284€ 2 068 587€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-62 884 € -3 625 378 € -2 087 131 € 15 010 € -88 881 € 73 670 € 50 493 € 942 347 € 326 697 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 614 651 € 4 043 220 € 3 157 927 € 3 021 042 € 3 018 060 € 3 056 438 € 1 248 957 € 1 502 468 € 2 001 895 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
32 835 € 32 792 € 1 140 344 € 27 352 € 23 586 € 22 924 € 27 985 € 25 307 € 26 351 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 109 845€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
32 835€ 32 792€ 30 499€ 27 352€ 23 586€ 18 351€ 14 679€ 10 882€ 7 424€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 239€ 4 358€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 573€ 13 306€ 13 186€ 14 569€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 458 506 € 3 884 210 € 969 999 € 1 170 980 € 1 904 435 € 1 989 461 € 1 173 076 € 1 135 775 € 1 346 331 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
62 219 € 351 655 € 679 440 € 845 683 € 1 544 698 € 1 856 527 € 1 046 831 € 847 870 € 1 047 047 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
320 215€ 455 951€ 327 861€ 636 133€ 251 284€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
62 219€ 31 440€ 223 489€ 517 822€ 908 565€ 1 856 527€ 795 547€ 847 870€ 1 047 047€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
600 513€ 602 235€ 1 725€ 1 726€ 2 064€ 2 074€ 2 152€ 2 180€ 219 812€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
89 285€ 158 766€ 176 097€ 141 404€ 66 626€ 60 848€ 59 016€ 41 767€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
51 702€ 94 198€ 100 301€ 93 720€ 41 353€ 40 247€ 38 277€ 26 389€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
500€ 12 630€ 21 225€ 39 774€ 20 843€ 10 313€ 7 899€ 177 645€ 4 246€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 795 274€ 2 776 703€ 14 645€ 7 399€ 101 706€ 12 568€ 15 099€ 10 787€ 7 070€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
123 310 € 126 218 € 47 584 € 72 710 € 90 039 € 44 053 € 47 896 € 41 386 € 29 213 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
46 384€ 71 510€ 78 069€ 38 773€ 42 616€ 41 386€ 29 213€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
123 310€ 126 218€ 1 200€ 1 200€ 11 970€ 5 280€ 5 280€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 000 000€ 1 750 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 300 000€ 600 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 272 € 12 651 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 272€ 12 651€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé