Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZDRAVÝ ŽIVOT, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 979 879 € 1 039 599 € 3 879 € 4 482 € 5 022 € 5 563 € 6 104 € 6 161 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 434 225 € 512 622 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
75 029 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
75 029€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
6 759 196 € 512 622 €
012
A.II.1
Pozemky
528 453€
013
A.II.2
Stavby
5 367 654€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
846 422€ 512 622€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 667€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
600 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
600 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 233 531 € 526 977 € 3 879 € 4 482 € 5 022 € 5 563 € 6 104 € 6 161 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
331 296 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
331 296€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
683 718 € 278 645 € 1 € 1 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
625 963€ 274 866€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
57 055€ 879€ 1€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
700€ 2 900€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
218 517 € 248 332 € 3 879 € 4 482 € 5 022 € 5 563 € 6 103 € 6 160 €
056
B.IV.1
Peniaze
37 158€ 6 193€ 3 879€ 4 482€ 5 022€ 5 563€ 6 103€
057
B.IV.2
Účty v bankách
181 359€ 242 139€ 6 160€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
312 123 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
312 123€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 979 879 € 1 039 599 € 3 879 € 4 482 € 5 022 € 5 563 € 6 104 € 6 161 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 080 625 € 225 995 € 3 879 € 4 002 € 4 542 € 5 084 € 5 624 € 6 161 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 976 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 976 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
982 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
982 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
219 355 € -2 765 € -2 638 € -2 097 € -1 555 € -1 015 € -478 € -432 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
222 120€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 765€ -2 765€ -432€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-97 369 € 222 121 € -122 € -540 € -542 € -540 € -537 € -46 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 620 410 € 339 753 € 0 € 480 € 480 € 479 € 480 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
50 529 € 42 019 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
50 529€ 42 019€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 098 945 € -858 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
-1 055€ -858€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 100 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
549 171 € 338 592 € 0 € 480 € 480 € 479 € 480 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
378 524€ 56 286€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
77 753€ 64 875€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
50 582€ 42 519€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
41 839€ 74 810€ 480€ 480€ 479€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
473€ 102€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-78 235€ -40 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
278 844 € 473 851 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
278 844€ 473 851€