Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZDRAVÝ ŽIVOT, s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 979 879 € 1 039 599 € 3 879 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 434 225 € 512 622 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
75 029 €
005
A.I.2
Software
75 029€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 759 196 € 512 622 €
012
A.II.1
Pozemky
528 453€
013
A.II.2
Stavby
5 367 654€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
846 422€ 512 622€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 667€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
600 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
600 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 233 531 € 526 977 € 3 879 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
331 296 €
039
B.I.5
Tovar
331 296€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
683 718 € 278 645 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
625 963 € 274 866 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
625 963€ 274 866€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
57 055€ 879€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
700€ 2 900€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
218 517 € 248 332 € 3 879 €
072
B.V.1.
Peniaze
37 158€ 6 193€
073
B.V.2.
Účty v bankách
181 359€ 242 139€ 3 879€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
312 123 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
312 123€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 979 879 € 1 039 599 € 3 879 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 080 625 € 225 995 € 3 879 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 976 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 976 639€ 6 639€ 6 639€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
982 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
219 355 € -2 765 € -2 760 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
222 120€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 765€ -2 765€ -2 760€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-97 369 € 222 121 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 620 410 € 339 753 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 098 945 € -858 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 100 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
-1 055€ -858€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
549 171 € 338 592 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
378 524 € 56 286 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
378 524€ 56 286€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
77 753€ 64 875€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
50 582€ 42 519€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
41 839€ 74 810€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
473€ 102€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
50 529 € 42 019 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
50 529€ 42 019€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-78 235€ -40 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
278 844 € 473 851 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
278 844€ 473 851€