Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZDRAVÝ ŽIVOT, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 141 947€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 825 096€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
316 851 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 761 524 € 1 868 261 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 761 524€ 1 868 261€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 051 467 € 515 295 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
402 855€ 238 382€
10
B.2
Služby
648 612€ 276 913€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 026 908 € 1 352 966 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 745 748 € 1 133 149 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 261 181€ 824 584€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
437 805€ 286 623€
16
C.4
Sociálne náklady
46 762€ 21 942€
17
D
Dane a poplatky
15 268€ 8 448€ 122€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
447 187€ 93 432€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
125 318€ 89 940€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 208€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
223 053€ 85 872€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
229 049€ 6 407€ 1€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-94 181 € 287 342 € -122 € -1 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1 892€ 56€ 0€ 1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
873€ 2 535€
40
XI.
Kurzové zisky
6€
41
O
Kurzové straty
727€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 486€ 500€ 60€ 61€ 61€ 58€ 47€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-3 188 € -2 979 € -60 € -61 € -60 € -57 € -46 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-97 369 € 284 363 € -122 € -60 € -62 € -60 € -57 € -46 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
62 242 € 480 € 480 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
62 242€ 480€ 480€ 480€ 480€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-97 369 € 222 121 € -122 € -540 € -542 € -540 € -537 € -46 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-97 369 € 284 363 € -122 € -60 € -62 € -60 € -57 € -46 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-97 369 € 222 121 € -122 € -540 € -542 € -540 € -537 € -46 €