Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZDRAVÝ ŽIVOT, s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 128 616€ 1 955 892€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 251 842 € 2 044 073 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 141 947€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 761 524€ 1 868 261€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
125 318€ 89 940€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
223 053€ 85 872€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 346 023 € 1 756 731 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 825 096€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
402 855€ 238 382€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
648 612€ 276 913€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 745 748 € 1 133 149 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 261 181€ 824 584€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
437 805€ 286 623€
19
E.4.
Sociálne náklady
46 762€ 21 942€
20
F.
Dane a poplatky
15 268€ 8 448€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
447 187€ 93 432€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
447 187€ 93 432€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 208€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
229 049€ 6 407€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-94 181 € 287 342 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 026 908 € 1 352 966 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 898 € 56 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 892 € 56 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 892€ 56€
42
XII.
Kurzové zisky
6€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 086 € 3 035 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
873 € 2 535 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
873€ 2 535€
52
O.
Kurzové straty
727€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 486€ 500€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 188 € -2 979 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-97 369 € 284 363 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
62 242 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
62 242€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-97 369 € 222 121 €