Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 775 851 € 7 168 713 € 6 970 169 € 5 320 060 € 6 033 152 € 2 336 526 € 2 473 298 € 2 648 244 € 4 464 294 € 298 384 € 424 219 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 275 893 € 1 789 969 € 2 395 297 € 3 138 930 € 2 900 673 € 1 617 640 € 1 994 450 € 2 493 175 € 2 535 100 € 17 778 € 34 549 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
9 762 € 27 114 € 19 406 € 22 892 € 41 200 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
9 762€ 18 114€ 19 406€ 22 892€ 41 200€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 9 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 266 131 € 1 762 855 € 2 375 891 € 3 116 038 € 2 900 673 € 1 576 440 € 1 994 450 € 2 493 175 € 2 535 100 € 17 778 € 34 549 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 266 131€ 1 762 855€ 2 260 727€ 3 064 446€ 1 759 273€ 1 576 440€ 1 994 450€ 2 493 175€ 2 535 100€ 17 778€ 34 549€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 115 164€ 51 592€ 1 141 400€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 461 619 € 5 344 592 € 4 558 815 € 2 164 426 € 3 118 298 € 710 665 € 108 350 € 152 980 € 1 929 194 € 280 606 € 389 670 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 570 993 € 20 € 2 975 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 20 337€ 20€ 2 975€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 550 656€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 080 € 6 771 € 7 828 € 7 207 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 080€ 6 771€ 7 828€ 7 207€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 436 781 € 4 999 820 € 3 926 338 € 2 151 265 € 3 114 721 € 697 426 € 69 600 € 137 119 € 1 909 524 € 238 141 € 94 885 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 248 452 € 4 699 963 € 3 924 314 € 2 149 411 € 1 344 303 € 697 426 € 52 113 € 131 649 € 113 057 € 103 141 € 81 872 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 248 452€ 4 699 963€ 3 924 314€ 2 149 411€ 1 344 303€ 697 426€ 52 113€ 131 649€ 113 057€ 103 141€ 81 872€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 135 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
184 051€ 42 881€ 1 854€ 1 769 586€ 4 487€ 5 470€ 1 796 467€ 13 013€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 278€ 256 976€ 2 024€ 832€ 13 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
19 758 € 338 001 € 53 656 € 5 954 € 3 577 € 13 239 € 38 750 € 15 841 € 19 670 € 42 465 € 291 810 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 714€ 3 079€ 18 731€ 1 213€ 764€ 1 869€ 30 446€ 15 521€ 19 299€ 40 604€ 289 808€
073
B.V.2.
Účty v bankách
17 044€ 334 922€ 34 925€ 4 741€ 2 813€ 11 370€ 8 304€ 320€ 371€ 1 861€ 2 002€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
38 339 € 34 152 € 16 057 € 16 704 € 14 181 € 8 221 € 370 498 € 2 089 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30 847€ 34 152€ 16 057€ 13 483€ 1 602€ 8 221€ 2 278€ 2 089€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 492€ 3 221€ 12 579€ 368 220€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 775 851 € 7 168 713 € 6 970 169 € 5 320 060 € 6 033 152 € 2 336 526 € 2 473 298 € 2 648 244 € 4 464 294 € 298 384 € 424 219 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 348 046 € 2 288 490 € 1 075 732 € 842 761 € 813 794 € 803 551 € 795 645 € 514 269 € 787 454 € 8 583 € 18 988 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 100 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 100 000€ 1 100 000€ 1 100 000€ 1 100 000€ 1 100 000€ 1 100 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 1 093 361€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 947€ 5 947€ 5 947€ 5 947€ 5 947€ 5 947€ 5 947€ 849 308€ 849 308€ 25 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 569 € 1 569 € 1 569 € 1 569 € 1 569 € 1 569 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 569€ 1 569€ 1 569€ 1 569€ 1 569€ 1 569€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 180 974 € -31 784 € -264 754 € -272 612 € -303 965 € -311 871 € -341 677 € -68 493 € 1 944 € -12 651 € 7 246 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 180 974€ 19 944€ 19 944€ 19 944€ 7 906€ 1 944€ 7 246€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -51 728€ -284 698€ -292 556€ -311 871€ -311 871€ -341 677€ -68 493€ -12 651€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
59 556 € 1 212 758 € 232 970 € 7 857 € 10 243 € 7 906 € 31 375 € -273 185 € -70 437 € 14 595 € -19 897 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 919 959 € 4 130 661 € 4 903 159 € 3 033 232 € 3 370 053 € 899 357 € 832 777 € 1 077 840 € 2 409 478 € 289 801 € 405 231 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 606 € 48 652 € 96 090 € 146 533 € 57 153 € 104 975 € 139 706 € 174 989 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 18 630€ 36 845€ 58 300€ 10 553€ 16 444€ 7 384€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 794€ 3 628€ 2 836€ 2 530€ 1 430€ 858€ 575€ 241€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 812€ 26 394€ 56 409€ 85 703€ 45 170€ 87 673€ 131 747€ 174 748€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
374 110€ 551 288€ 817 496€ 1 065 259€ 627 340€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 353 604 € 3 256 695 € 3 723 876 € 1 692 321 € 1 733 587 € 662 141 € 555 703 € 374 093 € 421 052 € 289 801 € 331 404 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 017 192 € 2 757 043 € 3 346 527 € 1 373 252 € 1 576 579 € 545 757 € 480 253 € 313 185 € 420 571 € 283 168 € 226 517 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 017 192€ 2 757 043€ 3 346 527€ 1 373 252€ 1 576 579€ 545 757€ 480 253€ 313 185€ 420 571€ 283 168€ 226 517€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
263 222€ 115 808€ 205 699€ 185 903€ 96 811€ 32 062€ 2 922€ 4 680€ 104 092€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
19 483€ 17 603€ 24 645€ 19 286€ 13 698€ 5 665€ 5 690€ 5 492€ 175€ -116€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 363€ 10 176€ 15 269€ 10 999€ 7 431€ 3 414€ 3 381€ 2 512€ 121€ 168€ 328€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 485€ 295 262€ 78 870€ 5 055€ 24 416€ 9 882€ 5 720€ 4 090€ 185€ 6 581€ 467€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
41 859€ 60 803€ 52 866€ 97 826€ 14 652€ 65 361€ 57 737€ 44 134€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
12 542 € 10 560 € 6 658 € 9 210 € 5 661 € 6 054 € 3 163 € 1 138 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 442€ 7 460€ 6 658€ 9 210€ 5 661€ 6 054€ 3 163€ 1 138€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 100€ 3 100€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
172 097€ 260 988€ 256 576€ 116 382€ 772 484€ 488 828€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 2 478€ 2 463€ 3 527€ 173 828€ 126 187€ 134 205€ 527 620€ 1 499 598€ 73 827€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
507 846 € 749 562 € 991 278 € 1 444 067 € 1 849 305 € 633 618 € 844 876 € 1 056 135 € 1 267 362 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
266 130€ 507 846€ 749 562€ 991 278€ 1 436 575€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
241 716€ 241 716€ 241 716€ 452 789€ 412 730€ 633 618€ 844 876€ 1 056 135€ 1 267 362€