Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INFINITY Investment, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 969 448€ 17 053 845€ 11 549 627€ 6 328 718€ 5 317 748€ 1 761 642€ 596 586€ 717 476€ 543 368€ 847 234€ 400 080€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 344 633 € 17 363 689 € 12 027 345 € 6 813 646 € 5 604 937 € 2 053 560 € 1 301 565 € 717 473 € 543 368 € 847 234 € 400 080 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 166 964€ 15 305 039€ 9 805 544€ 4 940 593€ 4 440 110€ 1 162 421€ 281 577€ 367 926€ 511 257€ 836 261€ 378 107€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 960€ 0€ 7 782€ 234 456€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 802 484€ 1 748 806€ 1 743 123€ 1 388 125€ 877 638€ 591 439€ 80 553€ 82 368€ 31 667€ 9 782€ 9 473€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 43 300€ 10 000€ 3 200€ 41 993€ 95 000€ 12 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
375 185€ 266 544€ 467 718€ 481 728€ 245 196€ 291 918€ 609 979€ 267 179€ 444€ 1 191€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 228 818 € 15 803 313 € 11 688 980 € 6 729 852 € 5 567 044 € 2 040 952 € 1 253 178 € 951 332 € 600 986 € 826 337 € 417 155 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 094 671€ 13 357 296€ 9 647 733€ 4 855 271€ 4 374 000€ 1 153 429€ 257 730€ 341 130€ 452 292€ 753 351€ 371 423€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
560 888€ 576 336€ 379 133€ 328 723€ 219 521€ 171 530€ 252 326€ 8 317€ 9 213€ 6 736€ 31 352€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
417 259€ 692 952€ 169 269€ 198 945€ 198 194€ 80 676€ 41 219€ 36 792€ 120 678€ 41 638€ 7 493€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
405 425 € 398 387 € 398 923 € 388 572 € 204 733 € 133 383 € 98 826 € 74 365 € 336 € 5 711 € 5 250 €
16
E.1.
Mzdové náklady
287 468€ 283 439€ 285 007€ 279 596€ 150 950€ 94 941€ 72 254€ 54 040€ 250€ 4 224€ 3 884€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
103 450€ 99 976€ 100 989€ 96 951€ 47 103€ 33 358€ 25 047€ 18 661€ 86€ 1 487€ 1 366€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 507€ 14 972€ 12 927€ 12 025€ 6 680€ 5 084€ 1 525€ 1 664€
20
F.
Dane a poplatky
754€ 3 110€ 2 806€ 2 932€ 625€ 396€ 1 251€ 3 029€ 642€ 472€ 1 637€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
667 356€ 682 628€ 1 028 832€ 917 459€ 512 989€ 488 732€ 484 527€ 427 880€ 17 778€ 16 771€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
667 356€ 682 628€ 1 028 832€ 917 459€ 512 989€ 488 732€ 484 527€ 427 880€ 17 778€ 16 771€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 43 246€ 22 810€ 13 743€ 38 467€ 89 198€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ -1 235€ 1 235€ 13 176€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
82 465€ 49 358€ 39 474€ 24 207€ 18 515€ 14 041€ 26 866€ 46 643€ 47€ 1 658€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
115 815 € 1 560 376 € 338 365 € 83 794 € 37 893 € 12 608 € 48 387 € -233 859 € -57 618 € 20 897 € -17 075 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
896 630 € 2 427 261 € 1 353 492 € 945 779 € 526 033 € 356 007 € 45 311 € 64 055 € -39 259 € 44 318 € -22 688 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 577 € 16 121 € 13 236 € 10 € 52 € 621 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
493 € 9 598 € 0 € 621 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
493€ 9 598€ 621€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8 084€ 6 523€ 13 236€ 10€ 52€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
47 946 € 36 439 € 56 467 € 74 082 € 27 702 € 5 323 € 14 132 € 36 448 € 9 939 € 3 351 € 2 822 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
46 992 € 35 796 € 55 831 € 68 296 € 8 360 € 4 733 € 13 594 € 30 782 € 2 877 € 1 466 € 77 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
46 992€ 35 796€ 55 831€ 68 296€ 8 360€ 4 733€ 13 594€ 30 782€ 2 877€ 1 466€ 77€
52
O.
Kurzové straty
11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
943€ 643€ 636€ 5 786€ 19 342€ 590€ 538€ 5 666€ 7 062€ 1 885€ 2 745€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-39 369 € -20 318 € -43 231 € -74 072 € -27 650 € -4 702 € -14 132 € -36 445 € -9 939 € -3 351 € -2 822 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
76 446 € 1 540 058 € 295 134 € 9 722 € 10 243 € 7 906 € 34 255 € -270 304 € -67 557 € 17 546 € -19 897 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 890 € 327 300 € 62 164 € 1 865 € 2 880 € 2 881 € 2 880 € 2 951 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
15 199€ 326 243€ 62 785€ 2 880€ 2 881€ 2 880€ 2 951€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 691€ 1 057€ -621€ 1 865€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
59 556 € 1 212 758 € 232 970 € 7 857 € 10 243 € 7 906 € 31 375 € -273 185 € -70 437 € 14 595 € -19 897 €