Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
49 330 132 € 46 841 196 € 39 657 261 € 36 882 385 € 35 465 051 € 39 921 703 € 34 770 214 € 29 281 951 € 28 283 863 € 23 645 235 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
19 152 782 € 17 512 496 € 15 372 550 € 15 120 189 € 15 340 215 € 14 136 876 € 14 196 895 € 13 786 670 € 11 973 734 € 11 283 893 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
17 300 € 4 950 € 3 840 € 4 113 € 11 956 € 19 798 € 27 640 € 41 443 € 30 042 € 4 520 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
17 300€ 4 950€ 0€ 273€ 8 116€ 15 958€ 23 800€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 840€ 3 840€ 3 840€ 3 840€ 3 840€ 41 443€ 30 042€ 4 520€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
16 602 025 € 14 974 089 € 15 368 710 € 15 116 076 € 15 328 259 € 14 117 078 € 14 169 255 € 13 745 227 € 9 419 411 € 8 755 092 €
012
A.II.1
Pozemky
11 480€ 11 480€ 11 480€ 11 480€ 11 480€ 11 480€ 11 480€ 11 480€
013
A.II.2
Stavby
1 484 433€ 1 590 815€ 1 725 475€ 1 842 953€ 1 954 153€ 2 039 008€ 2 136 551€ 1 908 898€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 803 112€ 12 051 752€ 12 368 419€ 11 062 866€ 10 314 317€ 10 384 572€ 9 904 718€ 9 589 061€ 8 146 014€ 7 849 229€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 276 841€ 1 315 378€ 1 244 819€ 2 191 017€ 3 048 309€ 1 682 018€ 2 116 506€ 2 235 788€ 1 273 397€ 905 863€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
26 159€ 4 664€ 18 517€ 7 760€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 533 457 € 2 533 457 € 2 524 281 € 2 524 281 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
24 281€ 24 281€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
2 533 457€ 2 533 457€ 2 500 000€ 2 500 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
30 160 198 € 29 201 684 € 24 140 469 € 21 751 472 € 20 116 649 € 25 766 940 € 20 557 438 € 15 119 049 € 15 752 568 € 11 817 229 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 708 947 € 20 029 935 € 17 180 590 € 15 064 710 € 11 391 672 € 11 172 318 € 9 733 938 € 8 609 566 € 7 799 444 € 6 095 415 €
035
B.I.1
Materiál
9 652 731€ 9 167 595€ 6 895 167€ 6 133 640€ 4 724 885€ 4 475 046€ 4 530 141€ 4 686 510€ 3 783 259€ 2 456 433€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 384 837€ 5 124 951€ 3 712 640€ 3 409 263€ 2 926 627€ 2 545 433€ 2 081 538€ 947 849€ 1 654 451€ 132 518€
037
B.I.3
Výrobky
5 671 379€ 5 737 389€ 6 572 783€ 5 521 807€ 3 740 160€ 4 151 839€ 3 122 259€ 2 975 207€ 2 361 734€ 3 506 464€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
105 337 € 120 023 € 158 661 € 155 611 € 196 745 € 266 201 € 299 482 € 366 172 € 382 295 € 989 865 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
105 337€ 120 023€ 158 661€ 155 611€ 196 745€ 266 201€ 299 482€ 366 172€ 382 295€ 989 865€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 535 761 € 8 774 493 € 6 598 855 € 5 827 126 € 8 219 714 € 14 048 051 € 9 827 726 € 5 714 725 € 6 798 986 € 3 405 842 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 139 936 € 6 918 438 € 5 674 774 € 3 679 829 € 6 012 023 € 6 992 742 € 7 272 665 € 4 570 074 € 5 005 383 € 3 228 974 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 452 065€ 1 627 354€ 1 780 596€ 261 069€ 1 159 452€ 1 386 901€ 749 429€ 1 173 291€ 1 720 770€ 1 419 066€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
31 586€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 687 871€ 5 291 084€ 3 894 178€ 3 418 760€ 4 852 571€ 5 574 255€ 6 523 236€ 3 396 783€ 3 284 613€ 1 809 908€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 735 597€ 1 013 426€ 757 577€ 1 498 776€ 2 053 864€ 6 845 955€ 2 193 246€ 844 590€ 1 611 768€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 534€ 114 848€ 357 830€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
538 924€ 608 113€ 51 297€ 176 782€ 39 908€ 118€ 59 751€ 278 781€ 161 386€ 31 547€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
119 770€ 119 668€ 115 207€ 113 909€ 113 919€ 209 236€ 302 064€ 21 280€ 20 449€ 145 321€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
810 153 € 277 233 € 202 363 € 704 025 € 308 518 € 280 370 € 696 292 € 428 586 € 771 843 € 1 326 107 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 155€ 911€ 1 622€ 1 716€ 1 653€ 1 758€ 1 340€ 7 352€ 2 553€ 3 010€
073
B.V.2.
Účty v bankách
808 998€ 276 322€ 200 741€ 702 309€ 306 865€ 278 612€ 694 952€ 421 234€ 769 290€ 1 323 097€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 152 € 127 016 € 144 242 € 10 724 € 8 187 € 17 887 € 15 881 € 376 232 € 557 561 € 544 113 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 591€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 561€ 127 016€ 12 605€ 7 332€ 8 187€ 14 914€ 15 881€ 16 473€ 22 093€ 9 163€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
131 637€ 3 392€ 2 973€ 359 759€ 535 468€ 534 950€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
49 330 132 € 46 841 196 € 39 657 261 € 36 882 385 € 35 465 051 € 39 921 703 € 34 770 214 € 29 281 951 € 28 283 863 € 23 645 235 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 839 424 € 10 819 449 € 10 814 498 € 7 790 631 € 4 990 227 € 4 780 978 € 4 978 584 € 5 000 939 € 4 960 306 € 5 537 128 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 486 234 € 15 486 234 € 15 486 234 € 12 486 234 € 9 686 234 € 9 686 234 € 9 686 234 € 9 686 234 € 9 686 234 € 9 686 234 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 486 234€ 15 486 234€ 15 486 234€ 12 486 234€ 9 686 234€ 9 686 234€ 9 686 234€ 9 686 234€ 9 686 234€ 9 686 234€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 238 € 32 743 € 30 356 € 30 316 € 9 391 € 7 382 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 238€ 32 743€ 30 356€ 30 316€ 9 391€ 7 382€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 700 023 € -4 704 479 € -4 725 959 € -4 726 323 € -4 914 647 € -4 932 727 € -4 694 877 € -4 729 247 € -4 152 424 € -4 115 879 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
263 011€ 258 555€ 237 075€ 236 711€ 48 387€ 30 307€ 34 370€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 963 034€ -4 963 034€ -4 963 034€ -4 963 034€ -4 963 034€ -4 963 034€ -4 729 247€ -4 729 247€ -4 152 424€ -4 115 879€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
19 975 € 4 951 € 23 867 € 404 € 209 249 € 20 089 € -16 092 € 40 633 € -576 823 € -36 546 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
38 490 378 € 36 021 747 € 28 842 763 € 29 091 754 € 30 474 824 € 35 140 725 € 29 791 630 € 24 271 271 € 23 323 557 € 18 108 107 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 883 929 € 4 832 950 € 3 805 852 € 677 953 € 750 191 € 63 568 € 173 212 € 280 111 € 381 877 € 6 685 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 612 269€ 4 300 000€ 3 000 000€ 170 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
30 626€ 26 517€ 41 350€ 55 954€ 70 335€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 394€ 11 870€ 9 600€ 6 275€ 5 345€ 7 183€ 7 218€ 8 588€ 8 755€ 6 685€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
236 640€ 494 563€ 754 902€ 615 724€ 504 511€ 56 385€ 165 994€ 271 523€ 373 122€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
31 703 € 37 007 € 21 618 € 19 415 € 20 886 € 12 631 € 11 296 € 8 608 € 11 077 € 21 788 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
31 703€ 37 007€ 21 618€ 19 415€ 20 886€ 12 631€ 11 296€ 8 608€ 11 077€ 21 788€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 100 000€ 1 300 000€ 1 700 000€ 1 900 000€ 37 500€ 487 500€ 989 118€ 1 506 825€ 1 106 010€ 843 639€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
23 337 747 € 21 504 691 € 14 478 682 € 12 145 627 € 14 020 707 € 19 612 961 € 15 246 040 € 12 516 899 € 11 228 580 € 7 670 852 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 771 616 € 14 362 531 € 9 564 797 € 8 503 483 € 11 509 786 € 10 410 683 € 9 355 598 € 8 163 149 € 9 437 703 € 6 034 195 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
686 441€ 843 941€ 310 928€ 113 600€ 412 195€ 403 743€ 219 188€ 354 454€ 466 621€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
12 265€ 38 709€ 125 931€ 3 191€ 66 274€ 6 968€ 25 444€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
14 072 910€ 13 479 881€ 9 127 938€ 8 389 883€ 11 094 400€ 9 940 666€ 9 129 442€ 7 783 251€ 8 971 082€ 6 034 195€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
8 017 257€ 6 586 689€ 4 364 400€ 3 232 866€ 2 074 722€ 7 549 595€ 4 717 836€ 3 175 425€ 1 566 647€ 1 515 706€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
20 331€ 49 956€ 1 363 085€ 884 773€ 934 260€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
145 042€ 138 778€ 133 680€ 125 285€ 101 231€ 93 462€ 93 392€ 73 385€ 67 886€ 67 013€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
97 796€ 98 967€ 89 322€ 83 574€ 67 128€ 62 618€ 62 957€ 50 065€ 43 497€ 44 165€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
25 038€ 34 900€ 26 163€ 20 308€ 22 238€ 20 372€ 17 530€ 16 439€ 14 595€ 9 538€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
280 998€ 282 826€ 279 989€ 180 111€ 195 646€ 113 146€ 113 954€ 104 176€ 98 252€ 235€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
115 012 € 117 630 € 55 387 € 47 808 € 41 059 € 50 605 € 54 803 € 32 077 € 36 021 € 34 944 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
103 933€ 107 575€ 45 720€ 37 189€ 32 567€ 31 680€ 32 501€ 26 866€ 36 021€ 34 944€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
11 079€ 10 055€ 9 667€ 10 619€ 8 492€ 18 925€ 22 302€ 5 211€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 021 987€ 8 229 469€ 8 781 224€ 14 254 085€ 15 531 023€ 14 792 253€ 13 254 734€ 9 861 441€ 10 487 895€ 9 464 008€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
46 866€ 73 458€ 121 207€ 62 427€ 65 310€ 72 097€ 66 191€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
330 € 9 741 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
330€ 9 741€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé