Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HREBIENOK RESORT, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 880 389 € 10 455 939 € 9 332 584 € 8 959 125 € 11 769 019 € 6 688 485 € 4 064 019 € 322 672 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 510 088 € 8 896 084 € 7 109 592 € 7 842 150 € 3 916 493 € 3 883 587 € 3 547 619 € 215 728 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 510 088 € 8 896 084 € 7 109 592 € 7 842 150 € 3 916 493 € 3 883 587 € 3 547 619 € 215 728 €
012
A.II.1
Pozemky
3 154 965€ 3 156 828€ 880 502€ 889 907€ 763 626€ 1 057 341€ 57 720€
013
A.II.2
Stavby
4 858 708€ 5 052 794€ 5 511 428€ 5 883 835€ 348 575€ 357 718€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
467 749€ 659 776€ 689 320€ 881 088€ 300 916€ 293 587€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
26 686€ 26 686€ 27 635€ 16 478€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 980€ 527€ 170 662€ 2 430 390€ 2 164 941€ 3 386 773€ 215 728€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
180€ 180€ 72 986€ 10 000€ 103 126€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 321 371 € 1 527 199 € 2 185 452 € 1 087 184 € 7 840 482 € 2 795 217 € 514 469 € 99 739 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
264 € 34 922 € 3 296 € 21 529 € 6 094 682 € 2 183 €
035
B.I.1
Materiál
264€ 1 257€ 3 296€ 21 229€ 2 183€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 800 592€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
33 665€ 300€ 294 090€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
52 147 € 52 147 € 52 147 € 73 970 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
52 147€ 52 147€ 52 147€ 73 970€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
964 967 € 1 242 758 € 1 700 590 € 700 334 € 671 436 € 336 941 € 146 800 € 43 149 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
227 324 € 111 529 € 244 641 € 204 856 € 173 286 € 70 234 € 9 139 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
189 743€ 87 083€ 57 580€ 68 124€ 9 139€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
227 324€ 111 529€ 54 898€ 117 773€ 115 706€ 2 110€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
463€ 186€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
224 095€ 92 327€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 139 441€ 238 495€ 88 962€ 42 612€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
39 490€ 71 183€ 16 305€ 45 334€ 43 149€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
737 643€ 1 091 739€ 244 862€ 256 797€ 392 883€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
303 993 € 197 372 € 429 419 € 291 351 € 1 074 364 € 2 458 276 € 365 486 € 56 590 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 671€ 102 006€ 103 104€ 95 779€ 177 077€ 164 744€ 145 147€ 56 562€
073
B.V.2.
Účty v bankách
295 322€ 95 366€ 326 315€ 195 572€ 897 287€ 2 293 532€ 220 339€ 28€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
48 930 € 32 656 € 37 540 € 29 791 € 12 044 € 9 681 € 1 931 € 7 205 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
39€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 659€ 6 761€ 4 817€ 2 975€ 1 637€ 2 193€ 1 931€ 7 205€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
41 271€ 25 895€ 32 723€ 26 816€ 10 368€ 7 488€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 880 389 € 10 455 939 € 9 332 584 € 8 959 125 € 11 769 019 € 6 688 485 € 4 064 019 € 322 672 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 903 532 € 7 672 222 € 6 998 360 € 6 427 007 € 1 663 876 € 1 789 250 € -37 224 € -14 431 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 664 918 € 6 991 056 € 6 419 702 € 1 656 573 € 1 781 946 € -44 528 € -21 736 € -18 643 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 664 918€ 6 991 056€ 6 419 702€ 1 656 573€ 1 781 946€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-44 528€ -21 736€ -18 643€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
231 310 € 673 862 € 571 354 € 4 763 130 € -125 374 € 1 826 474 € -22 792 € -3 092 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 971 006 € 2 780 978 € 2 320 480 € 2 527 468 € 10 105 143 € 4 899 235 € 4 095 075 € 337 103 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
16 182 € 155 911 € 149 838 € 182 855 € 88 588 € 67 769 € 11 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
15 406€ 155 734€ 140 000€ 149 078€ 22 332€ 35 163€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
776€ 177€ 489€ 194€ 53€ 40€ 11€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
9 349€ 33 583€ 65 156€ 32 566€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 047€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
118 626 € 118 626 € 118 626 € 119 951 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
118 626€ 118 626€ 118 626€ 119 951€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 420 285€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
433 103 € 851 198 € 387 044 € 2 091 188 € 10 016 555 € 4 831 466 € 4 095 064 € 337 103 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
344 708 € 133 368 € 268 464 € 574 735 € 9 647 785 € 4 011 339 € 3 581 968 € 265 958 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
114 173€ 22 563€ 674€ 1 308€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
344 708€ 133 368€ 154 291€ 552 172€ 9 647 785€ 4 010 665€ 3 580 660€ 265 958€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-44 664€ 487 405€ 38 652€ 204 252€ 245 000€ 460 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
17 826€ 9 900€ 10 095€ 17 392€ 2 426€ 170€ 1 182€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 276€ 6 172€ 4 640€ 10 760€ 1 882€ 65€ 675€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
29 797€ 111 476€ 40 556€ 1 352 853€ 66 251€ 499 739€ 1 239€ 1 145€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
75 160€ 102 877€ 63 289€ 96 796€ 93 959€ 75 153€ 50 000€ 70 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
89 416 € 103 736 € 103 295 € 133 474 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
89 416€ 103 736€ 10 941€ 13 523€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
92 354€ 119 951€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 313 679€ 1 551 507€ 141 392€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 851 € 2 739 € 13 744 € 4 650 € 6 168 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 150€ 3 900€ 6 168€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 851€ 2 739€ 11 594€ 750€