Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HREBIENOK RESORT, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 754 566€ 2 474 238€ 3 616 999€ 15 343 200€ 121 641€ 77 385€ 1 551€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 859 982 € 3 796 050 € 5 220 521 € 16 932 669 € 5 953 510 € 5 801 366 € 6 224 € 3 715 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
658 301€ 3 211€ 2 107€ 14 278 121€ 44 278€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 753 783€ 2 471 027€ 3 614 892€ 1 065 080€ 77 363€ 77 385€ 1 551€ 900€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 359 246€ 5 800 592€
07
V.
Aktivácia
630€ 24 865€ 18 409€ 6 517€ 3 916€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
331 621€ 1 182 500€ 1 496 500€ 177 500€ 5 706 847€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
116 277€ 139 312€ 106 392€ 27 857€ 12 868€ 10 617€ 757€ 2 815€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 502 923 € 2 957 804 € 4 444 858 € 10 925 251 € 6 088 383 € 3 493 334 € 29 952 € 5 847 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
648 116€ 729€ 689€ 6 968 063€ 40 251€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
174 265€ 100 595€ 179 262€ 1 084 052€ 32 943€ 36 457€ 6 931€ 16€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
926 462€ 1 888 875€ 3 031 933€ 2 109 096€ 5 825 068€ 47 631€ 18 438€ 4 194€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
336 362 € 246 769 € 325 629 € 234 175 € 54 837 € 27 599 € 4 052 €
16
E.1.
Mzdové náklady
238 927€ 176 894€ 234 292€ 162 266€ 36 789€ 19 464€ 3 002€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
79 504€ 60 165€ 77 972€ 56 656€ 12 436€ 6 593€ 1 021€
19
E.4.
Sociálne náklady
17 931€ 9 710€ 13 365€ 15 253€ 5 612€ 1 542€ 29€
20
F.
Dane a poplatky
13 779€ 10 437€ 18 049€ 5 450€ 2 392€ 3 050€ 402€ 185€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
322 204€ 354 940€ 379 258€ 197 888€ 104 420€ 55 727€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
322 204€ 354 940€ 379 258€ 197 888€ 104 420€ 55 727€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
68 748€ 347 192€ 459 745€ 167 774€ 3 317 736€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
50€ 33 063€ 19 838€ 13 225€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 987€ 8 217€ 17 230€ 138 915€ 15 247€ 5 134€ 129€ 1 452€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
357 059 € 838 246 € 775 663 € 6 007 418 € -134 873 € 2 308 032 € -23 728 € -2 132 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
663 241 € 484 039 € 405 745 € 6 566 101 € 42 380 € -186 € -19 902 € -3 310 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 91 420 € 30 222 € 18 762 € 16 385 € 12 821 € 3 546 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
84 135 € 30 193 € 18 760 € 16 385 € 12 821 € 3 546 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
84 135€ 30 193€ 18 760€ 16 385€ 12 821€ 3 546€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 11€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€ 7 284€ 18€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
54 934 € 65 985 € 55 500 € 15 522 € 5 839 € 3 172 € 1 635 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
36 575 € 38 358 € 12 121 € 2 904 € 3 092 € 1 458 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
36 575€ 38 358€ 12 121€ 2 904€ 3 092€ 1 458€
52
O.
Kurzové straty
15€ 329€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 359€ 27 627€ 43 364€ 12 289€ 2 747€ 1 714€ 1 635€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-54 929 € 25 435 € -25 278 € 3 240 € 10 546 € 9 649 € 1 911 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
302 130 € 863 681 € 750 385 € 6 010 658 € -124 327 € 2 317 681 € -21 817 € -2 132 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
70 820 € 189 819 € 179 031 € 1 247 528 € 1 047 € 491 207 € 975 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
70 820€ 189 819€ 157 207€ 1 322 546€ 491 207€ 975€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
21 824€ -75 018€ 1 047€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
231 310 € 673 862 € 571 354 € 4 763 130 € -125 374 € 1 826 474 € -22 792 € -3 092 €