Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hockey Event, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 424 858 € 8 206 592 € 557 410 € 374 742 € 113 160 € 313 499 € 669 121 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
22 500 € 26 870 € 1 686 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 369 € 3 369 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 369€ 3 369€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
19 131 € 23 501 € 1 686 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 131€ 22 362€ 1 686€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 139€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
8 322 473 € 8 125 212 € 500 390 € 275 136 € 113 160 € 313 499 € 668 932 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 203 € 796 313 € 139 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
3 203€ 796 313€ 139€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 058 381 € 1 202 518 € 3 390 € 155 187 € 564 € 187 599 € 21 308 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
555 420€ 1 202 518€ 3 390€ 21 097€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3€ 3€ 577€ 3€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
502 961€ 3 758€ 561€ 7 022€ 208€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
151 426€ 180 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 260 889 € 6 126 381 € 496 861 € 119 949 € 112 596 € 125 900 € 647 624 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 853€ 3 493€ 1 402€ 89€ 15€ 3€ 3€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 257 036€ 6 122 888€ 495 459€ 119 860€ 112 581€ 125 897€ 647 621€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
79 885 € 54 510 € 55 334 € 99 606 € 189 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
55 333€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 800€ 21 101€ 55 334€ 44 273€ 159€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
73 085€ 33 409€ 30€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 424 858 € 8 206 592 € 557 410 € 374 742 € 113 160 € 313 499 € 669 121 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 857 258 € -1 048 008 € -88 012 € -10 961 € 77 581 € 132 389 € 656 600 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 084 520 € -124 526 € -47 474 € 26 068 € 5 876 € 70 087 € 626 788 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 068€ 5 876€ 70 087€ 626 788€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 084 520€ -124 526€ -47 474€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 905 265 € -959 995 € -77 051 € -73 542 € 35 192 € 25 789 € -6 701 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 425 864 € 1 036 183 € 645 422 € 119 131 € 35 579 € 31 110 € 12 521 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 928 € 12 825 € 6 127 € 1 519 € 1 000 € 1 200 € 1 000 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 519€ 1 000€ 1 200€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 928€ 12 825€ 6 127€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 959 € 1 002 € 450 394 € 71 € 1 771 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 959€ 1 002€ 394€ 71€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
450 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 771€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 415 977 € 1 022 356 € 188 901 € 117 541 € 34 579 € 29 910 € 9 750 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
736 869€ 480 214€ 29 445€ 5 400€ 9 748€ 22 076€ 9 750€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 016€ 9 354€ 4 807€ 2 351€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 178€ 6 114€ 3 121€ 608€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 672 757€ 447 417€ 39 139€ 616€ 4 831€ 7 834€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
157€ 79 257€ 112 389€ 108 566€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
141 736 € 8 218 417 € 266 572 € 150 000 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
83 583€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
58 153€ 8 218 417€ 266 572€ 150 000€