Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 779 061 € 1 908 927 € 1 814 830 € 1 911 257 € 2 037 743 € 1 941 254 € 2 057 496 € 1 903 437 € 2 050 692 € 2 333 825 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 588 937 € 1 631 364 € 1 682 128 € 1 714 425 € 1 693 211 € 1 751 070 € 1 801 385 € 1 813 199 € 1 941 089 € 2 104 881 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 588 937 € 1 631 364 € 1 682 128 € 1 714 425 € 1 693 211 € 1 751 070 € 1 801 385 € 1 813 199 € 1 941 089 € 2 104 881 €
012
A.II.1
Pozemky
1 581 052€ 1 620 308€ 1 665 563€ 1 710 823€ 1 685 333€ 1 738 916€ 1 784 955€ 1 801 794€ 225 719€ 225 719€
013
A.II.2
Stavby
1 681 033€ 1 785 990€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 885€ 11 056€ 16 565€ 3 602€ 7 878€ 12 154€ 16 430€ 11 405€ 34 337€ 93 172€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
190 124 € 277 563 € 132 702 € 196 832 € 344 532 € 190 184 € 256 111 € 90 238 € 109 384 € 228 391 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
42 € 24 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
7 195 € 13 866 € 26 343 € 5 827 € 16 704 € 22 255 € 21 740 € 5 822 € 9 812 € 13 125 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 235€ 62€ 5 960€ 4 016€ 13 431€ 21 720€ 11 674€ 5 696€ 9 812€ 8 981€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
11 476€ 17 606€ 2€ 2 922€ 193€ 9 221€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 144€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 960€ 2 328€ 2 777€ 1 809€ 351€ 342€ 845€ 126€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
182 887 € 263 673 € 106 359 € 191 005 € 327 828 € 167 929 € 234 371 € 84 416 € 99 572 € 215 266 €
056
B.IV.1
Peniaze
182 887€ 263 673€ 106 359€ 191 005€ 327 828€ 167 929€ 234 371€ 84 416€ 36 613€ 36 612€
057
B.IV.2
Účty v bankách
62 959€ 178 654€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
219 € 553 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
219€ 553€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 779 061 € 1 908 927 € 1 814 830 € 1 911 257 € 2 037 743 € 1 941 254 € 2 057 496 € 1 903 437 € 2 050 692 € 2 333 825 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
671 049 € 564 602 € 475 437 € 340 793 € 139 515 € 14 236 € -124 340 € -249 631 € -340 919 € -379 872 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 864€ 33 864€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
3 380 € 3 380 € 3 380 € 3 380 € 3 380 € 3 380 €
074
A.II.1
Emisné ážio
3 380€ 3 380€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 773 € 6 773 € 6 773 € 6 773 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
523 965 € 434 800 € 300 156 € 169 629 € -23 009 € -156 384 € -286 875 € -378 163 € -437 648 € -392 101 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-437 648€ -392 101€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
106 447 € 89 165 € 134 644 € 130 527 € 125 280 € 133 376 € 125 291 € 91 288 € 59 485 € -25 015 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 108 012 € 1 344 325 € 1 339 393 € 1 570 464 € 1 898 228 € 1 927 018 € 2 181 836 € 2 153 068 € 2 373 534 € 2 694 139 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 100 € 1 100 € 856 € 203 € 500 € 450 € 3 488 € 900 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 100€ 1 100€ 856€ 203€ 500€ 450€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 488€ 900€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 034 107 € 1 284 035 € 1 283 942 € 1 483 856 € 1 833 801 € 1 833 770 € 2 113 755 € 2 113 755 € 2 353 755 € 2 683 755 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 353 755€ 2 683 755€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
72 805 € 59 190 € 55 451 € 86 608 € 63 571 € 93 045 € 67 581 € 38 863 € 16 291 € 9 484 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
32 498€ 24 284€ 24 607€ 28 141€ 29 311€ 30 322€ 18 169€ 20 161€ 14 970€ 8 584€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
900€ 900€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
36 684€ 32 030€ 28 498€ 31 107€ 32 802€ 24 312€ 33 470€ 16 779€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 111€ 1 824€ 1 703€ 1 296€ 936€ 362€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 512€ 1 052€ 643€ 26 064€ 522€ 38 049€ 15 942€ 1 923€ 421€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
18 077 € 19 558 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
18 077€ 19 558€