Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 779 061 € 1 908 927 € 1 814 830 € 1 911 257 € 2 037 743 € 1 941 254 € 2 057 496 € 1 903 437 € 2 050 692 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 588 937 € 1 631 364 € 1 682 128 € 1 714 425 € 1 693 211 € 1 751 070 € 1 801 385 € 1 813 199 € 1 941 089 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 588 937 € 1 631 364 € 1 682 128 € 1 714 425 € 1 693 211 € 1 751 070 € 1 801 385 € 1 813 199 € 1 941 089 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 581 052€ 1 620 308€ 1 665 563€ 1 710 823€ 1 685 333€ 1 738 916€ 1 784 955€ 1 801 794€ 1 906 752€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 885€ 11 056€ 16 565€ 3 602€ 7 878€ 12 154€ 16 430€ 11 405€ 34 337€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
190 124 € 277 563 € 132 702 € 196 832 € 344 532 € 190 184 € 256 111 € 90 238 € 109 603 €
015
B.I.
Zásoby
42€ 24€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 195 € 13 866 € 26 343 € 5 827 € 16 704 € 22 255 € 21 740 € 5 822 € 10 031 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 235€ 62€ 5 960€ 4 016€ 13 431€ 21 720€ 11 674€ 5 696€ 9 812€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
11 476€ 17 606€ 2€ 2 922€ 193€ 9 221€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 960€ 2 328€ 2 777€ 1 809€ 351€ 342€ 845€ 126€ 219€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
182 887 € 263 673 € 106 359 € 191 005 € 327 828 € 167 929 € 234 371 € 84 416 € 99 572 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
182 887€ 263 673€ 106 359€ 191 005€ 327 828€ 167 929€ 234 371€ 84 416€ 99 572€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 779 061 € 1 908 927 € 1 814 830 € 1 911 257 € 2 037 743 € 1 941 254 € 2 057 496 € 1 903 437 € 2 050 692 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
671 049 € 564 602 € 475 437 € 340 793 € 139 515 € 14 236 € -124 340 € -249 631 € -340 919 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
33 864€ 33 864€ 33 864€ 33 864€ 33 864€ 33 864€ 33 864€ 33 864€ 33 864€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
3 380€ 3 380€ 3 380€ 3 380€ 3 380€
030
A.III.
Fondy zo zisku
6 773€ 6 773€ 6 773€ 6 773€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
523 965€ 434 800€ 300 156€ 169 629€ -23 009€ -156 384€ -286 875€ -378 163€ -437 648€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
106 447 € 89 165 € 134 644 € 130 527 € 125 280 € 133 376 € 125 291 € 91 288 € 59 485 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 108 012 € 1 344 325 € 1 339 393 € 1 570 464 € 1 898 228 € 1 927 018 € 2 181 836 € 2 153 068 € 2 391 611 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 034 107€ 1 284 035€ 1 283 942€ 1 483 856€ 1 833 801€ 1 833 770€ 2 113 755€ 2 113 755€ 2 353 755€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
72 805 € 59 190 € 55 451 € 86 608 € 63 571 € 93 045 € 67 581 € 38 863 € 34 368 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
32 498€ 24 284€ 24 607€ 28 141€ 29 311€ 30 322€ 18 169€ 20 161€ 15 870€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 111€ 1 824€ 1 703€ 1 296€ 936€ 362€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 512€ 1 052€ 643€ 26 064€ 522€ 38 049€ 15 942€ 1 923€ 421€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
36 684€ 32 030€ 28 498€ 31 107€ 32 802€ 24 312€ 33 470€ 16 779€ 18 077€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 100€ 1 100€ 856€ 203€ 500€ 450€ 3 488€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci