Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MABPRO, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
376 312 € 355 454 € 199 033 € 26 487 € 19 389 € 17 893 € 14 590 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
27 179 € 40 254 € 2 329 € 3 404 € 0 € 0 € 3 167 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
27 179 € 40 254 € 2 329 € 3 404 € 0 € 0 € 3 167 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 179€ 40 254€ 2 329€ 3 404€ 0€ 0€ 3 167€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
263 907 € 314 508 € 196 290 € 22 746 € 18 900 € 17 436 € 5 376 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
51 231 € 25 655 € 131 268 € 4 758 € 23 € 1 223 € 407 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
45 663€ 24 000€ 8€ 23€ 1 223€ 407€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 981€ 1 655€ 131 260€ 4 758€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 544€ 0€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
43€ 0€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
212 676 € 288 853 € 65 022 € 17 988 € 18 877 € 16 213 € 4 969 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 558€ 10 023€ 9 880€ 17 988€ 18 877€ 14 941€ 4 934€
057
B.IV.2
Účty v bankách
210 118€ 278 830€ 55 142€ 1 272€ 35€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
85 226 € 692 € 414 € 337 € 489 € 457 € 6 047 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
85 226€ 692€ 414€ 337€ 489€ 457€ 147€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 5 900€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
376 312 € 355 454 € 199 033 € 26 487 € 19 389 € 17 893 € 14 590 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
113 551 € 37 624 € 36 487 € 21 787 € 17 586 € 16 134 € 13 357 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
26 000 € 26 000 € 26 000 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
26 000€ 26 000€ 26 000€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
411 090 € 33 000 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
411 090€ 33 000€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 632 € 632 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 632€ 632€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-22 040 € 9 823 € 14 483 € 10 282 € 8 830 € 6 085 € 7 507 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 483€ 14 483€ 14 483€ 10 282€ 10 252€ 7 507€ 7 507€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-36 523€ -4 660€ -1 422€ -1 422€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-302 163 € -31 863 € -4 660 € 4 201 € 1 452 € 2 777 € -1 422 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
26 032 € 317 830 € 162 546 € 4 700 € 1 803 € 1 759 € 1 233 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
498 € 0 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
498€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
163 € 51 € 9 € 0 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
163€ 51€ 9€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
25 361 € 317 769 € 162 537 € 4 699 € 1 798 € 1 759 € 1 233 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
355€ 499€ 2 437€ 299€ 67€ 60€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
50€ 0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 000€ 221 105€ 161 106€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 880€ 341€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6€ 1 312€ 194€ 32€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
44 880€ 396€ 1 935€ 1 499€ 1 642€ 1 141€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
48 093€ 500€ 327€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
10€ 10€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 € 5 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1€ 5€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
236 729 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
236 729€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€