Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MABPRO, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
41 500 € 3 900 € 224 000 € 14 848 € 14 400 € 14 400 € 17 332 € 18 470 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
41 500€ 3 900€ 224 000€ 14 848€ 14 400€ 14 400€ 17 332€ 18 470€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
359 274 € 274 671 € 193 966 € 15 213 € 7 277 € 11 166 € 11 551 € 12 227 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
109 239€ 7 736€ 3 993€ 2 600€ 4 224€ 3 309€ 5 836€ 2 282€
10
B.2
Služby
250 035€ 266 935€ 189 973€ 12 613€ 3 053€ 7 857€ 5 715€ 9 945€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-317 774 € -270 771 € 30 034 € -365 € 7 123 € 3 234 € 5 781 € 6 243 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
153 771 € 27 047 € 9 798 € 2 123 € 0 € 3 632 €
13
C.1
Mzdové náklady
112 720€ 19 783€ 7 272€ 1 564€ 3 600€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
39 661€ 6 641€ 2 413€ 550€ 32€
16
C.4
Sociálne náklady
1 390€ 623€ 113€ 9€ 0€
17
D
Dane a poplatky
316€ 361€ 387€ 841€ 123€ 163€ 169€ 416€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 194€ 13 075€ 10 075€ 1 075€ 896€ 3 167€ 3 667€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
368 492€ 14 271€ 120€ 1 897€ 335€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 447€ 2 069€ 41 050€ 442€ 499€ 471€ 522€ 521€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-128 010 € -299 052 € -31 276 € -4 846 € 5 725 € 2 600 € 3 820 € -1 658 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
370€ 1 260€ 0€
39
N
Nákladové úroky
736€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
132€ 131€ 3€ 58€ 311€
41
O
Kurzové straty
357€ 3€ 65€ 201€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 366€ 3 243€ 128€ 114€ 121€ 123€ 128€ 75€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 459 € -3 111 € 373 € 1 146 € -63 € -188 € -329 € 236 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-130 469 € -302 163 € -30 903 € -3 700 € 5 662 € 2 412 € 3 491 € -1 422 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 1 461 € 960 € 714 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 1 461€ 960€ 714€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-130 469 € -302 163 € -31 863 € -4 660 € 4 201 € 1 452 € 2 777 € -1 422 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-130 469 € -302 163 € -30 903 € -3 700 € 5 662 € 2 412 € 3 491 € -1 422 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-130 469 € -302 163 € -31 863 € -4 660 € 4 201 € 1 452 € 2 777 € -1 422 €