Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CBA Market, s.r.o. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.12.2016
30.11.2017
01.01.2016
30.11.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 867 268 € 4 685 814 € 4 739 971 € 4 402 872 € 3 957 619 € 3 669 147 € 4 368 640 € 4 235 510 € 4 608 096 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
224 986 € 2 632 593 € 2 787 861 € 1 756 131 € 1 965 584 € 1 994 617 € 2 183 756 € 2 274 861 € 2 422 869 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 000 € 8 216 € 916 € 1 416 € 6 944 € 13 311 € 19 147 € 25 514 € 26 251 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 000€ 7 800€ 4 986€ 10 853€ 16 231€ 22 097€ 21 184€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 416€ 916€ 1 416€ 1 958€ 2 458€ 2 916€ 3 417€ 3 917€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 150€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
195 913 € 2 601 304 € 2 763 872 € 1 744 383 € 1 948 308 € 1 970 974 € 2 154 277 € 2 239 015 € 2 387 123 €
012
A.II.1
Pozemky
421 098€ 421 098€ 421 098€ 421 098€ 421 098€ 421 098€ 421 098€ 421 098€
013
A.II.2
Stavby
159 053€ 2 101 486€ 2 230 314€ 1 186 646€ 1 296 424€ 1 254 612€ 1 337 331€ 1 424 046€ 1 310 435€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 860€ 78 720€ 110 240€ 136 639€ 230 786€ 293 103€ 395 848€ 378 591€ 404 086€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 161€ 15 280€ 162 270€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 000€ 2 220€ 89 234€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
23 073 € 23 073 € 23 073 € 10 332 € 10 332 € 10 332 € 10 332 € 10 332 € 9 495 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
13 073€ 13 073€ 13 073€ 10 332€ 10 332€ 10 332€ 10 332€ 10 332€ 9 495€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
10 000€ 10 000€ 10 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 634 098 € 2 043 862 € 1 942 144 € 2 638 239 € 1 942 315 € 1 629 258 € 2 164 687 € 1 937 341 € 2 162 894 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
986 604 € 1 253 550 € 1 183 700 € 1 133 843 € 1 131 241 € 1 128 799 € 1 138 544 € 1 048 142 € 1 172 279 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
986 604€ 1 245 648€ 1 183 700€ 1 126 253€ 1 131 241€ 1 128 799€ 1 138 544€ 1 048 142€ 1 172 279€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
7 902€ 7 590€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
21 584 € 250 € 33 194 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
250 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
250€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
33 194€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
21 584€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
255 458 € 78 848 € 257 323 € 303 049 € 645 294 € 272 095 € 282 691 € 310 136 € 240 974 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
253 562 € 73 376 € 207 343 € 299 286 € 640 649 € 260 279 € 271 885 € 267 116 € 235 111 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
253 562€ 73 376€ 207 343€ 299 286€ 640 649€ 260 279€ 271 885€ 267 116€ 235 111€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
102€ 32 254€ 198€ 8 409€ 80€ 37 102€ 2 607€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 896€ 5 370€ 17 726€ 3 565€ 4 645€ 3 407€ 10 726€ 5 918€ 3 256€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
804 859 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
804 859€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
370 452 € 711 464 € 500 871 € 396 488 € 165 780 € 228 364 € 743 452 € 579 063 € 716 447 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 444€ 20 951€ 13 017€ 12 249€ 17 200€ 36 982€ 45 588€ 75 434€ 66 823€
073
B.V.2.
Účty v bankách
358 008€ 690 513€ 487 854€ 384 239€ 148 580€ 191 382€ 697 864€ 503 629€ 649 624€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 184 € 9 359 € 9 966 € 8 502 € 49 720 € 45 272 € 20 197 € 23 308 € 22 333 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
437€ 431€ 502€ 428€ 4 115€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 043€ 8 453€ 6 581€ 8 071€ 12 624€ 14 737€ 7 975€ 12 145€ 13 285€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 141€ 469€ 3 385€ 37 096€ 30 033€ 12 222€ 10 735€ 4 933€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 867 268 € 4 685 814 € 4 739 971 € 4 402 872 € 3 957 619 € 3 669 147 € 4 368 640 € 4 235 510 € 4 608 096 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
938 412 € 703 517 € 1 214 172 € 1 082 802 € 461 117 € 996 619 € 2 219 670 € 1 917 250 € 1 836 741 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
296 214 € 769 271 € 501 440 € 1 228 € 508 088 € 1 742 947 € 1 549 438 € 1 253 353 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
296 214€ 769 271€ 501 440€ 1 228€ 508 088€ 1 742 947€ 1 549 438€ 1 253 353€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
634 895 € 696 214 € 437 598 € 574 059 € 452 586 € 481 228 € 469 420 € 360 509 € 576 085 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
912 002 € 3 951 857 € 3 507 048 € 3 283 702 € 3 459 336 € 2 652 520 € 2 121 980 € 2 293 167 € 2 744 473 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 300 € 2 991 € 2 000 551 € 1 939 398 € 2 020 970 € 1 052 049 € 531 159 € 562 121 € 578 709 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
194 184 € 266 350 € 339 703 € 414 632 € 498 057 € 521 492 € 539 854 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
194 184€ 266 350€ 339 703€ 414 632€ 498 057€ 521 492€ 539 854€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 799 263€ 1 665 000€ 1 665 000€ 600 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 300€ 627€ 3 372€ 4 530€ 7 490€ 11 943€ 8 729€ 11 884€ 9 719€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 364€ 3 732€ 3 518€ 8 777€ 25 474€ 24 373€ 28 745€ 29 136€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
65 800€ 194 200€ 333 300€ 461 700€ 579 400€ 707 800€ 836 200€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
900 898 € 3 877 880 € 1 308 230 € 1 018 992 € 965 633 € 993 722 € 881 013 € 889 793 € 1 192 709 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
715 899 € 669 359 € 859 511 € 728 280 € 831 673 € 878 004 € 731 198 € 775 430 € 1 009 415 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
715 899€ 669 359€ 859 511€ 728 280€ 831 673€ 878 004€ 731 198€ 775 430€ 1 009 415€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 207 891€ 317 260€ 415€ 14 289€ 416€ 151€ 120€ 135€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
71 377€ 66 505€ 60 412€ 55 051€ 59 536€ 63 714€ 58 882€ 56 088€ 57 431€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
42 850€ 34 635€ 32 868€ 29 552€ 30 074€ 31 692€ 32 219€ 30 020€ 31 944€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
70 643€ 179 872€ 36 147€ 204 957€ 29 236€ 19 386€ 58 009€ 27 532€ 92 796€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
129€ 1 719 618€ 2 032€ 737€ 825€ 510€ 554€ 603€ 988€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 804 € 5 186 € 4 067 € 2 712 € 11 033 € 16 649 € 2 008 € 5 053 € 8 455 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 304€ 1 386€ 1 467€ 112€ 8 603€ 5 924€ 2 008€ 5 053€ 8 455€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 500€ 3 800€ 2 600€ 2 600€ 2 430€ 10 725€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
65 800€ 128 400€ 128 400€ 128 400€ 128 400€ 128 400€ 128 400€ 128 400€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 854 € 30 440 € 18 751 € 36 368 € 37 166 € 20 008 € 26 990 € 25 093 € 26 882 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
484€ 494€ 790€ 1 268€ 9 663€ 3 033€ 7 486€ 1 835€ 663€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
3 000€ 4 800€ 314€ 6 310€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
13 370€ 25 146€ 17 961€ 35 100€ 27 503€ 16 975€ 19 504€ 22 944€ 19 909€