Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CBA Market, s.r.o. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.12.2016
30.11.2017
01.01.2016
30.11.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 355 803€ 12 811 376€ 12 044 933€ 11 435 692€ 11 432 649€ 10 345 563€ 11 289 871€ 11 495 905€ 11 584 478€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
14 903 515 € 12 877 430 € 12 109 657 € 11 530 122 € 11 485 315 € 10 399 011 € 11 397 394 € 11 555 542 € 11 648 871 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 603 845€ 12 014 660€ 11 110 308€ 10 542 174€ 10 510 136€ 9 522 107€ 10 412 092€ 10 709 316€ 10 847 849€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
751 958€ 796 716€ 934 625€ 893 518€ 922 513€ 823 456€ 877 779€ 786 589€ 736 629€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 487 317€ 208€ 500€ 166€ 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60 395€ 65 846€ 64 724€ 93 930€ 52 500€ 53 448€ 107 106€ 59 637€ 64 393€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 047 440 € 11 906 154 € 11 487 142 € 10 697 711 € 10 825 811 € 9 737 333 € 10 762 935 € 11 033 701 € 10 950 499 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 932 005€ 9 272 422€ 8 758 886€ 8 413 492€ 8 464 372€ 7 639 336€ 8 418 623€ 8 427 773€ 8 472 509€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
301 027€ 361 487€ 453 593€ 325 048€ 378 414€ 310 511€ 335 971€ 431 983€ 408 724€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
780 543€ 721 186€ 830 465€ 630 447€ 534 375€ 473 648€ 573 219€ 523 174€ 587 583€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 519 215 € 1 277 003 € 1 128 282 € 1 056 989 € 1 085 202 € 1 011 598 € 1 115 454 € 1 281 936 € 1 166 358 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 082 866€ 915 269€ 813 927€ 758 350€ 779 250€ 732 566€ 785 837€ 906 789€ 822 727€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
375 240€ 312 141€ 271 334€ 253 443€ 251 928€ 227 494€ 271 314€ 309 805€ 284 461€
19
E.4.
Sociálne náklady
61 109€ 49 593€ 43 021€ 45 196€ 54 024€ 51 538€ 58 303€ 65 342€ 59 170€
20
F.
Dane a poplatky
20 034€ 20 463€ 16 812€ 13 004€ 14 260€ 12 449€ 13 210€ 38 674€ 22 974€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
99 701€ 168 901€ 199 637€ 190 886€ 273 916€ 222 813€ 243 462€ 258 484€ 230 572€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
99 701€ 168 901€ 199 637€ 190 886€ 273 916€ 222 813€ 243 462€ 258 484€ 230 572€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 317 907€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-855€ -300€ -205€ -10 048€ -6 320€ 3 295€ -3 781€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
77 008€ 84 692€ 100 322€ 68 145€ 75 477€ 77 026€ 69 316€ 68 382€ 65 560€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
856 075 € 971 276 € 622 515 € 832 411 € 659 504 € 661 678 € 634 459 € 521 841 € 698 372 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 342 228 € 2 456 281 € 2 001 989 € 2 066 705 € 2 055 488 € 1 922 068 € 1 962 058 € 2 112 975 € 2 115 662 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
183 € 1 564 € 18 586 € 7 948 € 51 € 3 363 € 18 720 € 1 593 € 89 632 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
12 894 € 12 440 € 88 733 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
12 894€ 12 440€ 88 733€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
1 160 € 5 181 € 7 884 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
1 160€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
5 181€ 7 884€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
150 € 366 € 151 € 12 € 49 € 3 363 € 6 280 € 1 593 € 899 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
150€ 366€ 151€ 12€ 49€ 3 363€ 6 280€ 1 593€ 899€
42
XII.
Kurzové zisky
20€ 21€ 296€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
13€ 17€ 64€ 52€ 2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
52 328 € 74 889 € 70 252 € 102 578 € 65 510 € 35 910 € 42 894 € 49 155 € 55 957 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 671 € 35 733 € 40 451 € 42 831 € 48 638 € 21 390 € 23 826 € 27 912 € 33 465 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 671€ 35 733€ 40 451€ 42 831€ 48 638€ 21 390€ 23 826€ 27 912€ 33 465€
52
O.
Kurzové straty
236€ 1 118€ 1 774€ 23€ 76€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
41 421€ 38 038€ 28 027€ 59 747€ 16 872€ 14 520€ 19 068€ 21 220€ 22 416€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-52 145 € -73 325 € -51 666 € -94 630 € -65 459 € -32 547 € -24 174 € -47 562 € 33 675 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
803 930 € 897 951 € 570 849 € 737 781 € 594 045 € 629 131 € 610 285 € 474 279 € 732 047 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
169 035 € 201 737 € 133 251 € 163 722 € 141 459 € 147 903 € 140 865 € 113 770 € 155 962 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
192 983€ 203 104€ 133 037€ 165 290€ 158 155€ 146 802€ 145 237€ 114 162€ 157 998€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-23 948€ -1 367€ 214€ -1 568€ -16 696€ 1 101€ -4 372€ -392€ -2 036€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
634 895 € 696 214 € 437 598 € 574 059 € 452 586 € 481 228 € 469 420 € 360 509 € 576 085 €