Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TAKTIK International, s.r.o.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 687 234€ 2 882 367€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 700 648 € 2 896 452 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 658 290€ 2 861 177€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
28 944€ 21 190€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 414€ 14 085€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 534 792 € 1 670 125 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
762 438€ 492 220€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
88 083€ 60 928€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
842 929€ 780 407€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
462 867 € 277 807 €
16
E.1.
Mzdové náklady
353 227€ 215 416€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
96 114€ 55 126€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 526€ 7 265€
20
F.
Dane a poplatky
1 254€ 898€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 641€ 41 528€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
38 641€ 41 528€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
338 580€ 16 337€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 165 856 € 1 226 327 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 993 784 € 1 548 812 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 270 881 € 28 480 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 270 603 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 270 603€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
23€ 27 833€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
255€ 647€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 792 € 2 804 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
226€ 208€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 566€ 2 596€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 268 089 € 25 676 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 433 945 € 1 252 003 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
318 040 € 270 136 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
318 040€ 270 136€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 115 905 € 981 867 €