Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. skrátený názov COA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
243 069 € 353 663 € 630 249 € 615 625 € 384 893 € 382 019 € 416 852 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
42 257 € 54 531 € 72 756 € 56 699 € 65 034 € 55 749 € 347 013 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 235 € 5 142 € 5 142 € 8 049 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
42 257 € 52 296 € 67 614 € 51 557 € 56 985 € 55 749 € 347 013 €
012
A.II.1
Pozemky
30 410€ 31 563€ 32 769€ 34 248€ 35 727€ 31 701€ 19 950€
013
A.II.2
Stavby
316 453€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 847€ 20 733€ 34 845€ 17 309€ 21 258€ 24 048€ 10 261€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
349€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
200 812 € 299 132 € 557 493 € 558 926 € 319 859 € 326 270 € 69 465 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
276 995 € 290 995 € 290 995 € 290 995 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
126 320 € 206 760 € 157 380 € 249 232 € 12 194 € 16 098 € 64 289 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
126 320€ 206 760€ 157 380€ 249 118€ 4 694€ 16 098€ 64 289€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
114€ 7 500€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
74 492 € 92 372 € 123 118 € 18 699 € 16 670 € 19 177 € 5 176 €
056
B.IV.1
Peniaze
74 492€ 92 372€ 123 118€ 18 699€ 16 670€ 19 177€ 1 726€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 450€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
374 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
374€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
243 069 € 353 663 € 630 249 € 615 625 € 384 893 € 382 019 € 416 852 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
207 754 € 291 302 € 346 801 € 380 116 € 122 211 € 116 269 € 115 847 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
52 896 € 146 678 € 187 962 € 237 904 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
40 159 € 40 159 € 40 159 € 40 159 € 40 159 € 40 159 € 40 160 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
39 496€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
97 827 € 112 040 € 95 414 € 75 413 € 69 471 € 69 048 € 54 620 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
54 620€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
10 233 € -14 214 € 16 627 € 20 001 € 5 942 € 423 € 14 428 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
35 315 € 62 361 € 283 448 € 235 509 € 262 682 € 265 750 € 301 005 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 036 € 2 778 € 3 184 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 036€ 2 778€ 3 184€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 859 € 7 761 € 14 116 € 4 340 € 246 945 € 245 318 € 62 060 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
304€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
61 756€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
33 456 € 54 600 € 269 332 € 231 169 € 12 701 € 17 654 € 235 761 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 913€ 21 464€ 247 063€ 209 261€ -783€ 6 311€ 135 388€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
88 046€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 572€ 4 894€ 3 827€ 2 293€ 2 261€ 2 873€ 1 157€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 378€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
10 971€ 28 242€ 18 442€ 19 615€ 11 223€ 8 470€ 9 792€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €