Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. skrátený názov COA, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
146 155 € 243 069 € 353 663 € 630 249 € 615 625 € 384 893 € 382 019 € 416 852 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
33 204 € 42 257 € 54 531 € 72 756 € 56 699 € 65 034 € 55 749 € 347 013 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
2 235€ 5 142€ 5 142€ 8 049€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
33 204 € 42 257 € 52 296 € 67 614 € 51 557 € 56 985 € 55 749 € 347 013 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
29 257€ 30 410€ 31 563€ 32 769€ 34 248€ 35 727€ 31 701€ 336 403€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 947€ 11 847€ 20 733€ 34 845€ 17 309€ 21 258€ 24 048€ 10 610€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
112 951 € 200 812 € 299 132 € 557 493 € 558 926 € 319 859 € 326 270 € 69 839 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
48 933€ 276 995€ 290 995€ 290 995€ 290 995€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
720 € 126 320 € 206 760 € 157 380 € 249 232 € 12 194 € 16 098 € 64 663 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
720€ 126 320€ 206 760€ 157 380€ 249 118€ 4 694€ 16 098€ 64 289€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
114€ 7 500€ 374€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
63 298 € 74 492 € 92 372 € 123 118 € 18 699 € 16 670 € 19 177 € 5 176 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
63 298€ 74 492€ 92 372€ 123 118€ 18 699€ 16 670€ 19 177€ 5 176€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
146 155 € 243 069 € 353 663 € 630 249 € 615 625 € 384 893 € 382 019 € 416 852 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
125 063 € 207 754 € 291 302 € 346 801 € 380 116 € 122 211 € 116 269 € 115 846 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
52 896€ 146 678€ 187 962€ 237 904€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 40 159€ 40 159€ 40 159€ 40 159€ 40 159€ 40 159€ 40 159€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
108 060€ 97 827€ 112 040€ 95 414€ 75 413€ 69 471€ 69 048€ 54 620€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
9 700 € 10 233 € -14 214 € 16 627 € 20 001 € 5 942 € 423 € 14 428 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
21 092 € 35 315 € 62 361 € 283 448 € 235 509 € 262 682 € 265 750 € 301 006 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
585€ 1 859€ 7 761€ 14 116€ 4 340€ 246 945€ 245 318€ 62 059€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
20 505 € 33 456 € 54 600 € 269 332 € 231 169 € 12 701 € 17 654 € 235 763 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
16 158€ 16 913€ 21 464€ 247 063€ 209 261€ -783€ 6 311€ 223 436€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 893€ 5 572€ 4 894€ 3 827€ 2 293€ 2 261€ 2 873€ 2 535€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 454€ 10 971€ 28 242€ 18 442€ 19 615€ 11 223€ 8 470€ 9 792€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 036€ 2 778€ 3 184€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
2€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci