Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 663 845 € 2 515 358 € 2 725 963 € 2 781 515 € 1 664 689 € 1 672 252 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 884 091 € 1 801 237 € 1 920 723 € 2 056 794 € 964 499 € 967 043 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 884 091 € 1 801 237 € 1 920 723 € 2 056 794 € 964 499 € 967 043 €
012
A.II.1
Pozemky
158 435€ 158 435€ 158 435€ 158 435€ 158 435€ 158 435€
013
A.II.2
Stavby
1 596 924€ 1 533 703€ 1 586 280€ 1 635 187€ 701 563€ 755 194€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 577€ 87 914€ 171 994€ 258 234€ 3 566€ 7 617€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 166€ 3 090€ 4 014€ 4 938€ 5 862€ 6 786€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
124 989€ 18 095€ 95 073€ 39 011€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
778 297 € 713 007 € 803 931 € 715 886 € 680 369 € 679 438 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
188 553 € 167 382 € 170 609 € 156 029 € 99 414 € 112 068 €
032
B.I.1
Materiál
44€ 35€ 26€ 24€ 34€ 52€
036
B.I.5
Tovar
188 509€ 167 347€ 170 583€ 156 005€ 99 380€ 112 016€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 736 € 231 € 231 € 1 424 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 736€ 231€ 231€ 1 424€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
358 098 € 436 095 € 451 223 € 398 106 € 382 636 € 368 050 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
348 095€ 425 822€ 451 223€ 383 997€ 369 137€ 353 734€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 003€ 10 273€ 12 802€ 12 704€ 14 290€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 307€ 795€ 26€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
229 910 € 109 299 € 181 868 € 160 327 € 198 319 € 199 320 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 149€ 10 076€ 8 851€ 8 358€ 10 026€ 11 843€
057
B.IV.2
Účty v bankách
222 761€ 99 223€ 173 017€ 151 969€ 188 293€ 187 477€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 457 € 1 114 € 1 309 € 8 835 € 19 821 € 25 771 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 457€ 1 114€ 1 309€ 1 286€ 1 238€ 1 512€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 549€ 18 583€ 24 259€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 663 845 € 2 515 358 € 2 725 963 € 2 781 515 € 1 664 689 € 1 672 252 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
861 929 € 744 825 € 588 042 € 408 324 € 320 351 € 223 660 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
737 156 € 580 373 € 400 655 € 312 683 € 215 991 € 143 747 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
737 156€ 580 373€ 400 655€ 312 683€ 215 991€ 143 747€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
117 104 € 156 783 € 179 718 € 87 972 € 96 691 € 72 244 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 109 088 € 973 108 € 1 235 893 € 1 364 650 € 1 343 850 € 1 448 334 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
18 211 € 14 437 € 8 893 € 8 643 € 5 124 € 6 422 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
12 262€ 13 337€ 7 793€ 8 643€ 5 124€ 6 422€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
4 849€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 100€ 1 100€ 1 100€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
597 145 € 597 125 € 837 188 € 3 382 € 4 743 € 6 110 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 078€ 2 058€ 2 121€ 2 005€ 1 400€ 921€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
595 067€ 595 067€ 835 067€ 1 377€ 3 343€ 5 189€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
380 340 € 361 546 € 389 812 € 517 557 € 428 916 € 390 735 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
358 567€ 337 911€ 339 450€ 424 653€ 338 689€ 297 610€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 076€ 1 135€ 1 163€ 76 829€ 76 463€ 77 586€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9 730€ 8 592€ 9 849€ 7 916€ 6 917€ 6 424€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 003€ 5 970€ 6 733€ 5 424€ 4 489€ 4 859€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 832€ 7 938€ 32 617€ 2 735€ 2 358€ 4 095€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
132€ 161€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
835 067€ 905 067€ 1 045 067€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
113 392 € 1 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
102 018€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
11 374€ 1€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
692 828 € 797 425 € 902 028 € 1 008 541 € 488 € 258 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 910€ 488€ 258€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
669 540€ 692 822€ 104 603€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
23 288€ 104 603€ 797 425€ 1 006 631€