Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Techmold Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 059 098 € 2 596 844 € 1 812 857 € 1 687 414 € 1 578 324 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 329 918 € 2 033 225 € 1 284 181 € 1 336 271 € 1 369 281 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
9 219 € 15 799 € 21 804 € 24 554 € 29 129 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
9 219€ 15 799€ 21 804€ 20 404€ 29 129€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 150€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 320 699 € 2 017 426 € 1 262 377 € 1 311 717 € 1 340 149 €
012
A.II.1
Pozemky
66 667€ 66 667€ 66 667€ 66 667€ 66 667€
013
A.II.2
Stavby
297 325€ 314 479€ 331 632€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 664 600€ 1 375 485€ 794 273€ 917 183€ 957 005€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
292 107€ 260 795€ 69 805€ 327 867€ 316 477€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
3€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
724 868 € 560 167 € 524 531 € 348 559 € 207 821 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 162 € 16 034 € 1 520 € 2 545 € 4 292 €
035
B.I.1
Materiál
2 538€ 3 597€ 1 520€ 2 545€ 4 292€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
16 224€ 12 437€
037
B.I.3
Výrobky
400€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
451 758 € 221 756 € 151 876 € 181 739 € 122 620 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
421 725 € 221 756 € 125 276 € 169 739 € 111 400 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
421 725€ 221 756€ 125 276€ 169 739€ 111 400€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
26 600€ 12 000€ 11 220€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
30 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
33€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
253 948 € 322 377 € 371 135 € 164 275 € 80 909 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 583€ 41 338€ 67 522€ 8 889€ 15 297€
073
B.V.2.
Účty v bankách
247 365€ 281 039€ 303 613€ 155 386€ 65 612€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 312 € 3 452 € 4 145 € 2 584 € 1 222 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 237€ 3 452€ 4 145€ 2 584€ 1 222€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
75€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 059 098 € 2 596 844 € 1 812 857 € 1 687 414 € 1 578 324 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 123 267 € 931 839 € 817 842 € 702 592 € 464 901 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
48 315€ 48 315€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
719 232 € 647 313 € 627 547 € 457 599 € 350 156 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
719 232€ 647 313€ 627 547€ 459 389€ 351 946€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 790€ -1 790€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
348 417 € 228 908 € 182 992 € 237 690 € 107 442 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 935 831 € 1 665 005 € 995 015 € 984 822 € 1 113 423 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 443 882 € 1 214 180 € 661 610 € 657 858 € 776 898 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
121 383€ 84 181€ 54 289€ 84 352€ 111 958€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 105€ 1 049€ 831€ 627€ 343€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 321 394€ 1 128 950€ 606 490€ 572 879€ 664 597€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
241 227€ 295 800€ 117 040€ 138 280€ 159 520€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
243 648 € 150 200 € 214 630 € 185 353 € 171 971 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
158 632 € 100 458 € 170 066 € 111 174 € 144 523 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
158 632€ 100 458€ 170 066€ 111 174€ 144 523€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 629€ 1 641€ 3 849€ 8 473€ 7 360€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
11 275€ 9 003€ 7 319€ 7 751€ 4 758€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 586€ 6 273€ 5 590€ 5 089€ 2 613€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
63 194€ 32 693€ 26 631€ 52 866€ 12 717€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 332€ 132€ 1 175€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 074 € 4 661 € 1 735 € 3 331 € 5 034 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 074€ 4 661€ 1 735€ 3 331€ 5 034€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
164€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé