Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Techmold Slovakia s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 578 325 € 1 685 618 € 608 355 € 369 252 € 5 337 € 5 337 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 369 282 € 1 472 720 € 491 536 € 301 992 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
29 129€ 37 865€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 340 150 € 1 431 522 € 478 203 € 278 659 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
66 667€ 66 667€ 280 869€ 66 667€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 273 483€ 1 364 855€ 197 334€ 211 992€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
3 € 3 333 € 13 333 € 23 333 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
3€ 3 333€ 13 333€ 23 333€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
209 043 € 212 898 € 116 819 € 67 260 € 5 337 € 5 337 €
015
B.I.
Zásoby
4 292€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
9 980€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
123 842 € 185 011 € 20 277 € 18 313 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
122 620€ 183 168€ 19 422€ 17 475€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
419€ 838€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 222€ 1 843€ 436€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
80 909 € 17 907 € 96 542 € 48 947 € 5 337 € 5 337 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
80 909€ 17 907€ 96 542€ 48 947€ 5 337€ 5 337€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 578 325 € 1 685 618 € 608 355 € 369 252 € 5 337 € 5 337 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
464 901 € 368 212 € 146 394 € 48 130 € 4 849 € 5 329 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
350 156€ 139 755€ 41 491€ -1 790€ -1 310€ -1 310€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
107 442 € 221 818 € 98 264 € 43 281 € -480 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 113 424 € 1 317 406 € 461 961 € 321 122 € 488 € 8 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
776 897€ 979 396€ 204 841€ 269 960€ 8€ 8€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
159 520€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
171 973 € 154 096 € 54 263 € 50 723 € 480 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
144 525€ 91 577€ 22 214€ 15 423€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
7 371€ 10 009€ 5 544€ 2 875€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
12 717€ 45 103€ 17 715€ 19 635€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
7 360€ 7 407€ 8 790€ 12 790€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
5 034€ 3 154€ 857€ 439€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
180 760€ 202 000€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci