Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Československá obchodná banka, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
1 302 594 000€ 576 033 000€ 370 147 000€
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
146 056 000€ 31 200 000€ 54 983 000€
Úvery a pohľadávky
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
9 659 166 000€ 8 283 465 000€ 6 790 364 000€
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
71 306 000€ 19 026 000€ 35 987 000€
Finančné investície držané do splatnosti
2 133 342 000€ 1 933 914 000€ 1 788 399 000€
Finančné aktíva na predaj
146 033 000€ 198 694 000€ 143 428 000€
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
74 896 000€ 76 782 000€ 76 782 000€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
120 534 000€ 98 096 000€ 56 892 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
37 173 000€ 48 448 000€ 39 910 000€
Daňové pohľadávky
31 060 000€ 33 379 000€ 20 872 000€
Splatná daňová pohľadávka
3 512 000€ 8 628 000€ 0€
Odložená daňová pohľadávka
27 548 000€ 24 751 000€ 20 872 000€
Ostatný majetok
104 577 000€ 54 546 000€ 54 734 000€
Aktívne časové rozlíšenie
Aktíva spolu
13 826 737 000€ 11 353 583 000€ 9 432 498 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
4 056 717 000€ 2 316 731 000€ 679 868 000€
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
8 350 505 000€ 7 526 211 000€ 7 306 091 000€
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
100 908 000€ 236 876 000€ 332 127 000€
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
119 067 000€ 69 619 000€ 81 785 000€
Ostatné rezervy
Rezervy
25 304 000€ 13 935 000€ 5 057 000€
Záväzky
Ostatné záväzky
95 970 000€ 89 070 000€ 78 665 000€
Podriadené finančné záväzky
105 686 000€ 107 563 000€ 87 545 000€
Daňové záväzky
0€ 1 787 000€
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
12 854 157 000€ 10 360 005 000€ 8 572 925 000€
Vlastné imanie
972 580 000€ 993 578 000€ 859 573 000€
Základné imane
295 015 000€ 295 015 000€ 295 015 000€
Emisné ážio
484 726 000€ 484 726 000€ 484 726 000€
Kapitálové fondy
-222 770 000€ -203 091 000€ -203 839 000€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
59 003 000€ 59 003 000€ 59 003 000€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
310 744 000€ 287 420 000€ 173 855 000€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
45 862 000€ 70 505 000€ 50 813 000€
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
13 826 737 000€ 11 353 583 000€ 9 432 498 000€