Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Československá obchodná banka, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
221 184 000€ 178 226 000€ 175 132 000€
Zaslúžené poistné
Náklady na úroky a podobné náklady
25 086 000€ 11 842 000€ 16 258 000€
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
196 098 000€ 166 384 000€ 158 874 000€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
Opravené položky a rezervy
20 839 000€ -9 895 000€ 34 160 000€
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
175 259 000€ 176 279 000€ 124 714 000€
Výnosy z poplatkov a provízií
91 166 000€ 78 715 000€ 68 457 000€
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
16 303 000€ 11 765 000€ 9 883 000€
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
74 863 000€ 66 950 000€ 58 574 000€
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
3 934 000€ 5 846 000€ 13 783 000€
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
22 526 000€ 14 808 000€ 21 034 000€
Ostatné prevádzkové výnosy
0€ 194 000€ 5 470 000€
Ostatné prevádzkové náklady
100 795 000€ 86 018 000€ 66 543 000€
Osobné náklady
97 116 000€ 89 601 000€ 70 026 000€
Mzdové náklady
71 241 000€ 66 989 000€ 52 396 000€
Náklady na sociálne poistenie
22 898 000€ 20 223 000€ 16 899 000€
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
2 977 000€ 2 389 000€ 731 000€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
23 003 000€ 15 633 000€ 12 716 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
0€ 0€ 15 876 000€
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
55 668 000€ 72 825 000€ 58 414 000€
Daň z príjmov
9 806 000€ 2 320 000€ 7 601 000€
Splatná daň
7 727 000€ 5 814 000€ 14 246 000€
Odložená daň
2 079 000€ -3 494 000€ -6 645 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
45 862 000€ 70 505 000€ 50 813 000€